• EN
 • Logg inn
 • Storbritannia er Norges største eksportmarked

   Foto: Marlon Maya, Unsplash.
  Foto: Marlon Maya, Unsplash.

  Eksporten av tjenester har økt med 50 prosent siden 2011.

  Av: Innovasjon Norges analysesenter.

  I 2018, som er det siste året med fullstendig landfordelt handelsstatistikk, var total norsk eksport av varer og tjenester til Storbritannia 253 milliarder kroner. Det tilsvarte nesten 19 prosent av all norsk eksport.

  Av dette utgjorde råolje og naturgass 178 milliarder kroner, andre varer 36 milliarder kroner, og tjenester 39 milliarder kroner. Total eksport til Storbritannia har falt med 9 prosent siden 2011. Dette skyldes hovedsakelig at eksporten av olje og gass har falt med 20 prosent.

  Men også for tradisjonelle varer og tjenester er Storbritannia et stort eksportmarked for Norge. Hvis man ser bort fra råolje og naturgass, gikk om lag 9 prosent av total norsk eksport til Storbritannia. Siden 2011 har eksporten utenom olje og gass steget med nesten 40 prosent. Eksporten av tjenester har i samme periode steget med 50 prosent. Veksten i tjenesteeksporten var særlig sterk i starten av perioden.

  Den høye eksporten av tjenester henger i noen grad sammen med at også Storbritannia har betydelig offshore petroleumsproduksjon. For norsk leverandørindustri var Storbritannia det klart største eksportmarkedet i 2018, med total eksport av varer og tjenester på mellom 15 og 20 milliarder kroner, ifølge Rystad Energy. Eksporten fra leverandørindustrien utgjør om lag 25 prosent av tradisjonell eksport til Storbritannia. Landet er et viktig marked for alle segmenter av denne næringen, og særlig for subsea-utstyr og installasjon. Varegruppene som i utenrikshandelsstatistikken hører til i kategoriene «bearbeidete industriprodukter» og ulike maskiner og tekniske instrumenter er antagelig knyttet til petroleumssektoren.

  Eksporten av tradisjonelle varer har vokst ganske stabilt de siste årene. Siden 2012 har eksportverdien av fisk til Storbritannia økt kraftig (se figur 1). Det samme har eksporten av ikke-jernholdige metallvarer.

  For begge varegruppene er det særlig prisene som har økt i denne perioden. Disse to varegruppene står samlet for om lag 25 prosent av eksporten av tradisjonelle varer til Storbritannia.

  Store varegrupper i eksporten til Storbritannia er ellers raffinerte petroleumsprodukter, varer fra prosessindustrien og andre råvarer som malmer.

  Ifølge data fra Verdensbanken utgjorde norske eksportvarer 3 prosent av britenes totale vareimport i 2019. Andelen har ligget om lag på dette nivået siden 2015. Fra 2007 til 2014 lå andelen gjennomgående mellom 4 og 5 prosent. Dette fallet i markedsandel kan til dels knyttes til fallet i eksportverdien av norsk olje og gass. Ifølge denne statistikken falt imidlertid eksporten av flere andre varegrupper også betydelig fra 2014 til 2015, blant dem generelle grupper som spesielle råvarer, men også papirmasse og måleinstrumenter.

  Ifølge SSB hadde norske selskaper totalt 262 datterselskaper i Storbritannia i 2018. Disse hadde til sammen 17.000 ansatte, og en omsetning på 70 milliarder kroner, og hadde bokførte investeringer på 126 milliarder kroner i Storbritannia. Britiske selskaper hadde på sin side investeringer i Norge for totalt 78 milliarder kroner, viser en analyse SSB laget i mai i år.

  IMF anslo tidlig i oktober at britisk BNP vil falle med 10 prosent i år. Dette kan bli det største fallet i verdiskapingen i Storbritannia siden “den store kulden” i 1709. Britisk økonomi blir i tilfelle blant de aller hardest rammete av korona-krisen. Importen av varer og tjenester anslås å falle med 19 prosent i år og stige med 13 prosent neste år. Etter det venter IMF flere år med svak importvekst i Storbritannia.

  Koronakrisen preger også norske eksporttall. Etter de ti første månedene av 2020, er norsk eksport til Storbritannia 30 prosent lavere enn på samme tid i 2019. Fastlandseksporten har falt med 10 prosent.

  Figur 1: Utvikling i eksport til Storbritannia for de ti største vareeksportgruppene utenom olje og gass. Milliarder kroner