• EN
 • Logg inn
 • Eksporten fra ferdigvareindustrien øker 

  Metallvareindustrien er den klart største innen ferdigvarer. Her er beslag til sidehengte vinduer fra bedriften Spilka.  Spilka
  Metallvareindustrien er den klart største innen ferdigvarer. Her er beslag til sidehengte vinduer fra bedriften Spilka. Spilka

  Ferdigvareindustrien er en betydelig eksportnæring. Eksporten av de 17 vanligste produktgruppene er nesten fordoblet siden 2000.

  Ferdigvareindustrien er ikke definert som en industrigren av statistikkmyndighetene, og ulike aktører bruker litt ulike definisjoner. Hvor stor industrien er avhenger naturligvis av definisjonene. 

  Felles for definisjonene er at bedrifter i denne gruppen leverer produkter til forbruker- og kontormarkedet. De leverer i liten grad innsatsfaktorer til andre næringer, slik som prosessindustrien gjør. Heller ikke maskiner eller utstyr som primært brukes i andre næringer, slik leverandørindustrier lager, hører hjemme her. 

  Viktige produktgrupper er møbler, klær, forbrukerelektronikk, belysning, keramikk og glasstøy, sportsutstyr og trykte produkter. Noen inkluderer byggevarer, helse- og legemidler. Fremkomstmidler inkluderes ikke, heller ikke lystbåter. 

  Noen definisjoner på ferdigvareindustrien inkluderer likevel noen halvfabrikata, som metallvarer og maling. Dette er ganske store næringer, og det påvirker totaltallene mye om dette inkluderes. 

  De mest omfangsrike, og vanligste, definisjonene av ferdigvareindustrien antyder at sysselsettingen i denne industrigrenen er om lag 60.000 personer i mellom 7000 og 8000 bedrifter, med en samlet årlig omsetning i 2019 på 130 milliarder kroner. 

  Det er metallvareindustrien som er den klart største, med innpå 25.000 sysselsatte. De to næringene data- og elektronisk industri (blant annet elektronikk, også til husholdningene) og elektroteknisk industri (blant annet belysning) sysselsetter begge om lag 7500 personer. Møbelindustrien og grafisk industri står for 5000 sysselsatte hver. Klesindustrien sysselsetter nesten 2000 personer, mens tekstilindustrien, som lager stoffer, har 3000 ansatte. Ferdigvareindustrien har ikke vokst noe særlig de siste årene målt i ansatte. Ifølge en rapport fra konsulentselskapet Menon finner man særlig ferdigvarebedrifter på Østlandet og i Trøndelag. 

  Utenrikshandelsstatistikken følger ikke statistikken for næringsinndeling en til en. Ifølge Designindustriens bransjeforening i Norsk industri er det 17 varegrupper som særlig kan knyttes til ferdigvareindustrien. Eksporten av disse varegruppene beløp seg i 2020 til om lag 67 milliarder kroner. Dette tilsvarer 6 prosent av samlet norsk eksport, eller 15 prosent av vareeksporten utenom petroleum. Ferdigvareindustrien eksporterer antagelig også en del tjenester. Slik er dette en betydelig eksportnæring. Samlet er eksporten av disse 17 varegruppene om lag fordoblet siden 2000, som er en noe svakere vekst enn vareeksporten fra fastlandet totalt. I det siste har imidlertid eksporten av ferdigvarer steget friskt, med en vekst på 15 prosent fra 2018 til 2020. Samtidig har total vareeksport utenom olje og gass falt med 3 prosent. 

  De største varegruppene er maskiner og tekniske instrumenter, med en eksport på til sammen 25 milliarder kroner. Disse varegruppene står for om lag halvparten av den samlede veksten i ferdigvareeksporten de siste 20 årene. Til disse varegruppene hører en del varer som ikke er det man normalt forbinder med ferdigvarer, blant annet utstyr til kraftforsyning. 

  Møbler er en ganske stor eksportgruppe. I 2020 eksporterte Norge møbler for totalt 3,2 milliarder kroner. Møbeleksporten har vært omtrent uendret de siste 20 årene. 

  Eksporten av klær er om lag tredoblet i samme periode, til 1,6 milliarder kroner. Kleseksporten har særlig steget kraftig de siste tre årene. Eksporten av fottøy har steget enda kraftigere, og var på rundt 400 millioner kroner i 2020.