• EN
 • Logg inn
 • Et grunnstoff med stort potensial

   Getty Images
  Getty Images

  Det er stor usikkerhet rundt det fremtidige markedspotensialet til hydrogen. Dette henger både sammen med at det er usikkert hvor effektivt man klarer å utnytte hydrogen, til hvilke formål hydrogen skal brukes, og at det er svært ulike måter å utvinne hydrogen på, der noen er betydelig mer klimavennlige enn andre.

  I dag er hydrogen først og fremst brukt som råstoff innen ulike industriprosesser. Økt potensial i fremtiden avhenger både av en økning i bruk til dette formålet, og særlig av at det i veldig mye større grad enn i dag også blir brukt som energibærer, til oppvarming og som drivstoff. Hydrogen er i mye større grad enn andre fornybare ressurser egnet som drivstoff for store transportmidler, som eksempelvis skip, lastebiler og busser. I EUs strategi for klimanøytralitet, er det spesielt som drivstoff innen tyngre transport man ser potensiale i hydrogen, og i liten grad som drivstoff for personbiler. Dette er spesielt fordi hydrogen har veldig mye høyere energitetthet enn det man får ut gjennom batterier. Ifølge tall fra det amerikanske energidepartementet er en elektrisk motor drevet av hydrogenbrenselsceller fra to til tre ganger så effektiv som en normal forbrenningsmotor drevet av bensin. Samtidig er hydrogenlagringssystemer i dag for store og tunge, og har for kort levetid til å konkurrere med fossile brenselsstoffer.

  Produksjon av hydrogen per i dag er mye mer lønnsomt fra ikke-fornybare kilder, enn fra fornybare, se figur 1. Utvinning av hydrogen fra naturgass er en kjemisk prosess som innebærer å la vanndamp med høy temperatur reagere med metan, en bestanddel i naturgass. Fra denne prosessen er CO2 et avfallsprodukt.

   

  1. Kostnader ved hydrogenproduksjon etter produksjonskilde. USD/kg. Kilde: IEA (2018)
  1. Kostnader ved hydrogenproduksjon etter produksjonskilde. USD/kg. Kilde: IEA (2018)

   

  Det er mulig å produsere hydrogen direkte fra vann. Da blir oksygen avfallsproduktet. Denne prosessen krever imidlertid mye energi, og er derfor kostbar. Sterk teknologiutvikling for å utvinne hydrogen mer effektivt på denne måten, vil derfor være viktig for at hydrogen skal bli en viktig energikilde i fremtiden.

  I veikartet mot en slik fremtid, anslår FCH, et offentlig-privat samarbeid mellom EU, industriselskaper og forskningsinstitusjoner, at hydrogen kan dekke 24 prosent av EUs energibehov med en ambisiøs hydrogensatsing. Det vil medføre reduserte CO2-utslipp på 560 millioner tonn årlig, tilsvarende 15 prosent av årlige utslipp.

  Mulige scenarioer

   

  2: Hydrogenetterspørsel i antall terawattimer og som prosent av totalt energibehov i EU. Kilde: FCH
  2: Hydrogenetterspørsel i antall terawattimer og som prosent av totalt energibehov i EU. Kilde: FCH

  Omsetningen i hydrogenverdikjeden kan bli på opptil 8 400 milliarder kroner bare i EU, noe som vil kreve en sysselsettingsinnsats på 5,4 millioner jobber i verdikjeden. I det de kaller et «business as usual»-scenario, antar FCH at disse verdiene vil være rundt en tredel av volumet under dette «ambisiøse» scenarioet. For å nå det ambisiøse scenarioet, må hydrogenbruken øke i de fleste aktuelle sektorer, og det er spesielt viktig å utvikle hydrogenteknologien i transportsektoren. Se figur 2.
  Siden hydrogen i dag i svært liten grad blir brukt som energibærer, er disse scenarioene omfattet av veldig høy usikkerhet.

  NHO anslår at Norges verdiskapingspotensial innenfor hydrogen vil være 10 milliarder kroner i 2030, og 72 milliarder kroner i 2050. Disse anslagene hefter det stor usikkerhet ved, siden det er veldig uklart hvor stor markedsutviklingen vil bli.

  Det norske hydrogenselskapet Nel har hittil solgt 110 hydrogenladestasjoner til 13 land. De er enten ferdige eller under bygging. Samtidig har aksjeverdien på selskapet tjuedoblet seg på fem år, og markedsverdien er nå 44,4 milliarder kroner.

   

  Kilder:

  IEA – The Future of Hydrogen. 2019.

  US Department of energy – Hydrogen storage challenges

  US Department of energy – Hydrogen basics 

  US Department of energy - Fuel cell electric vehicles 

  FCH – Hydrogen Roadmap Europe. 2019 

  EU-kommisjonen – A Clean Planet for all: A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. 2018 

  NHO – Grønne elektriske verdikjeder. 2020 

  Financial Times - Hydrogen fuel/HRS: launch vehicle. 2021