• EN
 • Logg inn
 • Tyskland - vårt nest største eksportmarked

   Foto: Dimitry Anikin, Unsplash.
  Foto: Dimitry Anikin, Unsplash.

  Tyskland er vårt nest største eksportmarked etter Storbritannia, og Norge eksporterte varer og tjenester for 163 milliarder kroner til Tyskland i 2019.

  Av: Innovasjon Norges analysesenter.

  Det utgjør 13 prosent av samlet norsk eksport, 8 prosent av varer uten olje og gass, og 8 prosent av norsk tjenesteeksport. Andelen av norsk eksport som gikk til Tyskland økte spesielt innen varer utenom olje og gass i 2019.

  Økning i vareeksport utenom olje og gass

   

  Utvikling i eksport til Tyskland. Årlig prosentvis endring. 2011 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.
  Utvikling i eksport til Tyskland. Årlig prosentvis endring. 2011 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.

   

  Som det går fram av figuren økte eksporten av både varer utenom olje og gass og tjenester til Tyskland betraktelig i 2019 sammenlignet med året før. Allikevel falt den totale eksporten til Tyskland, noe som skyldtes et kraftig fall i verdien av olje- og gasseksport. Olje- og gasseksporten stod for 61 prosent av den samlede norske eksporten til Tyskland, og hele 38 prosent av norsk gasseksport går til Tyskland. Svingninger i priser, tilbud og etterspørsel innenfor denne sektoren får derfor store konsekvenser for norske eksportinntekter fra Tyskland. I volum eksporterte vi like mye gass til Tyskland som vanlig i 2019, så lave gasspriser forklarer stort sett hele nedgangen i samlet eksport.

  Eksporten til Tyskland har stort sett økt de siste ti årene, men falt i de årene olje- og gasspriser har vært lave.

  Andre viktige eksportgrupper til Tyskland er blant annet aluminium og aluminiumsprodukter med en verdi på rundt 7 milliarder kroner i 2019, rundt 14 prosent av norske inntekter fra eksport av disse varene kom fra Tyskland. I tillegg var eksportverdiene av disse varegruppene over 1 milliard kroner fra Tyskland i 2019. Andelen av norsk eksport står i parentes:

  • Transportmidler utenom biler og deler til disse - 3,7 milliarder (21 prosent)
  • Fisk - 3,7 milliarder (3 prosent)
  • Malmer - 1,7 milliard (27 prosent)
  • Uorganiske kjemiske produkter - 1,7 milliard (20 prosent)
  • Kjøretøyer for vei og deler til disse - 1,6 milliard (19 prosent)
  • Jern og stål - 1,2 milliard (8 prosent)
  • Medisiner og farmasøytiske produkter - 1,1 milliard (17 prosent)
  • Organiske kjemiske produkter - 1,1 milliard (6 prosent)

  2: Utvikling i eksport til Tyskland for de ti største vareeksportgruppene utenom «transportmidler utenom biler». Indeks. 2007 = 100. Kilder: SSB og Innovasjon Norge. Transportmidler utenom biler er ikke med i grafen, siden enkeltordre gjør at eksportverdien svinger voldsomt og gjør endringene i resten av varegruppene uleselige.

   

  Utvikling i eksport til Tyskland for de ti største vareeksportgruppene utenom «transportmidler utenom biler». Indeks. 2007 = 100. Kilder: SSB og Innovasjon Norge. Transportmidler utenom biler er ikke med i grafen, siden enkeltordre gjør at eksportverdien svinger voldsomt og gjør endringene i resten av varegruppene uleselige.
  Utvikling i eksport til Tyskland for de ti største vareeksportgruppene utenom «transportmidler utenom biler». Indeks. 2007 = 100. Kilder: SSB og Innovasjon Norge. Transportmidler utenom biler er ikke med i grafen, siden enkeltordre gjør at eksportverdien svinger voldsomt og gjør endringene i resten av varegruppene uleselige.

   

  Fra 2007 har den største utviklingen skjedd innenfor malmer og avfall av metall, organiske kjemiske produkter og fisk. Alle disse har økt eksportverdien med rundt 200 prosent siden 2007 i løpende priser. Økningen i verdien av fiskeeksport kan som kjent stort sett tilskrives økte priser, heller enn økt eksportvolum. Også naturgass, medisiner, og uorganiske kjemiske produkter har økt betydelig i verdi over samme tidsrom.

  Estimater vi har gjort av tall fra Verdensbanken viser at Norges andel av samlet tysk import i 2018 var på 1,4 prosent. I tillegg til naturgass der vi har en markedsandel på 30 prosent, har vi også store markedsandeler innen blant annet stein, sand og grus (26 prosent), fersk og frosset fisk (15 prosent), skip og båter (13 prosent), og tørket fisk (13 prosent). I alle disse eksportgruppene eksporterer vi i minst mangehundremillionersklassen til Tyskland, og i alle har vi økt markedsandeler siden 2007.

  God utvikling i tjenesteeksporten

  Tjenesteeksporten til Tyskland er også stor, og i 2019 var Tyskland det nest største markedet for norsk tjenesteeksport med en verdi på 31,6 milliarder kroner, så vidt slått av USA med 31,8 milliarder. Tjenesteeksporten har nesten doblet seg fra 2011 da verdien var 17 milliarder kroner.

  Sjøtransporten har den største tjenesteeksportverdien, på 10,6 milliarder kroner, etterfulgt av reisetrafikk (9,7 milliarder) og annen transport (7,3 milliarder).

  Svært mange av tjenesteeksportkategoriene har vokst kraftig det siste tiåret. Fra 2011 har verdien av sjøtransport doblet seg, mens både verdien av annen transport og av finans- og forsikringstjenester har nærmest tidoblet seg.

  Tyskland er et viktig land for norske investeringer

  • Tall fra SSB viser at det er 190 norske datterselskap i Tyskland.
   Disse hadde en samlet omsetning på 66 milliarder kroner i 2018.
  • I 2018 var 83 milliarder av utenlandske direkteinvesteringer fra Tyskland regnet etter ultimate eierland.
   Det gjør Tyskland til den tredje største kilden for utenlandsinvesteringer i Norge.
  • Verdien av beholdningen av norske utenlandsinvesteringer i Tyskland var 27 milliarder kroner i 2018, en økning fra 19,3 milliarder i 2013, noe som også er en reell økning i valutajustert verdi.

  Koronapandemien har hatt store virkninger for norsk eksport til Tyskland

  Ut oktober 2020 var verdien av norsk vareeksport til Tyskland 71 milliarder kroner. Dette er en enorm nedgang, på hele 36 prosent fra samme periode i fjor. Igjen er det stor nedgang i olje- og gasseksporten som er den store driveren, men også utenom disse har det vært et stort fall i eksporten på 12,9 prosent. Allikevel går det godt for noen viktige eksportprodukter som fisk, malmer, og uorganiske kjemiske produkter. Alle disse har økt eksportverdien sammenlignet med i fjor.

  OECD slapp for kort tid siden nye estimater for tysk økonomi. Der forventer de en nedgang i tysk BNP på 5,5 prosent i 2020, etterfulgt av moderat vekst i 2021. De forventer at tysk økonomi er tilbake på samme nivå som nå i midten av 2022. Tysk import er estimert å falle med 9,6 prosent i 2020. Den er ikke forventet å være tilbake på dagens nivå innen utgangen av analysehorisonten, desember 2022.