• EN
 • Logg inn
 • Tysklands nasjonale hydrogenstrategi – en sterk utviklingsfaktor i tillegg til EUs Green Deal

   Dimitry Anikin, Unsplash.com.
  Dimitry Anikin, Unsplash.com.

  I juni 2020 vedtok Tysklands regjering en omfattende strategi for å etablere hydrogen som løsning og avgjørende faktor for å omstille Tyskland som industriland og Europas «logistikk-hjerte» i en så stor grad at landet oppfyller klimamålene EU er blitt enige om innen 2030.

  Den tyske regjeringen erkjenner at omstillinger av så stort omfang bare er mulig ved å ta i bruk hydrogen i stor grad og å bygge nye verdikjeder basert på det, noe som betyr en historisk markedsmulighet for de som har løsninger og kompetanse på feltet.

  Hva slår Tysklands hydrogenstrategi fast?

  • Tyskland skal være verdensledende på å utvikle og implementere hydrogenteknologi – gjennom Tysklands multilaterale politiske holdning og gjennom samarbeid med forskning og næring i de meste kompetente partnerlandene.
  • Tungtransport, skips- og flytrafikk samt industriene som står for hoveddelen av landets klimagassutslipp, nemlig stål- og sementproduksjon skal konsekvent avkarboniseres. Det skal skje i hovedsak ved å bruke grønn hydrogen, selv om regjeringen erkjenner at klimamålene med høy sannsynlighet ikke kan nås uten å også anvende blå hydrogen og CCS og CCSU.
  • En liste på 38 helt konkrete tiltak og støtteordninger for å utvikle understrategier sammen med de berørte sektorene og implementere helheten av teknologiene som trengs for å få til denne transformasjonen. Tiltakene sikrer nærhet og konkrete koblinger til målene og verktøyene som er slått fast i EUs Green Deal.
  • Internasjonalt samarbeid rundt utvikling, import og eksport er ønsket, og Norge eksplisitt nevnt som ønsket partner, noe som blant annet allerede har gitt uttelling i form av investering inn i konsortiet bak «Norsk e-fuel» gjennom tyske Sunfire GmbH som et eksempel.
  • Innovasjon Norge arbeider for tiden med en utredning av hva slags markedsmuligheter og potensial for tyske investeringer mot Norge som ligger i de 38 tiltakene i strategien. Resultatene blir gjort tilgjengelig så snart som mulig.

  Du kan lese den tyske hydrogenstrategien på engelsk her.