• EN
 • Logg inn
 • Fra sjokkdigitalisering til transformasjon

  Foto: Getty Images.
  Foto: Getty Images.

  «Sjokkdigitalisering» ble våren 2020 raskt tatt i bruk for å beskrive hva det norske samfunnet og næringslivet gikk gjennom som følge av pandemien, men var det noe mer enn en overgang fra analoge til digitale verktøy?

  Innovasjon Norge pekte raskt på at effekten primært handlet om digitalisering av bedriftenes samarbeids- og kommunikasjonsplattformer. Norske bedrifter var raske til å flytte nærmest all kommunikasjon og kundekontakt over på digitale plattformer.

  Anser digitalisering som avgjørende

  Innovasjon Norge har gjennom 2020 og 2021 spurt våre kunder om deres vurdering av egne fremtidsutsikter for de neste årene. I 2020 svarte over 70 prosent at digitalisering er viktig for bedriftens suksess de neste to- tre årene. I samme undersøkelse svarer hele 80 prosent av de spurte at økt kompetanse er tilsvarende viktig. Dette illustrerer at temaet digitalisering er høyt på agendaen hos de mange små og mellomstore bedriftene Innovasjon Norge støtter.

  Digitalisering er et gjennomgripende utviklingstrekk som angår alle norske bedrifter, men på svært ulike måter og nivåer. Det er store forskjeller på hvordan bedriftene forholder seg til digitalisering, og hvilke strategiske ressurser (for eksempel kompetanse) de har til rådighet for å gjennomføre digitaliseringsprosesser.

  Tre faser

  Digitaliseringsprosessen kan forstås i tre faser der den første beskriver Digisering – det vil si en overgang fra analoge til digitale verktøy. Det andre fasen er Digital automasjon, som beskriver prosesser for effektivisering ved hjelp av digitale verktøy. Den tredje fasen beskriver Digital transformasjon (og digital disrupsjon), det vil si endring av verdiskaping, forretningsmodeller via digitale verktøy og plattformer.

  Dermed kan digitalisering forstås som en prosess fra digisering til digital transformasjon.

  Pandemikrisen hadde rask og stor effekt for trinn 1 - digisering. Innovasjon Norges observasjon støttes av den gjennomførte forskningen, som viser at samtlige bedrifter i utvalget vektlegger at pandemien har medført en forsterket innsats på digitalisering.

  Det ble raskt pekt på at denne trenden blant annet kunne bidra til å senke norske bedrifters avstandsulemper nasjonalt og internasjonalt. Forskningen viser at aksepten for digitale kundemøter raskt økte både her og ute i verden. Bedriftene meldte også om at om at mindre fysisk reising også kan frigjøre tid og ressurser til utvikling og innovasjon. Digitaliseringen har altså ført med seg mange positive gevinster for bedriftene, herunder raskere beslutningstaking og bredde i møtedeltakere, og at flere viktige beslutningstakere er involvert i sentrale møter. Dette kan også åpne for mer inkluderende praksiser i bedriftene. Samtidig pekes det på en ny utfordring for bedriftenes kunderelasjoner i digitale kanaler.

  Å opprettholde eksisterende relasjoner fungerer greit, men det fremstår som krevende å utvikle nye relasjoner mellom bedrifter ved å kun belage seg på bruk av digitale plattformer. Særlig fremstår dette som krevende når man skal knytte kontakter utenfor landegrensene.

  Digital transformasjon

  Pandemien har bidratt til en betydelig holdningsendring når det kommer til digitalisering, og også til potensielt varige endringer i produksjon, distribusjon og verdiskaping. Slik sett kan pandemien ha sådd et digitalfrø som på noe sikt kan føre til digital transformasjon. Likevel er forskningen tydelig på at vi har sett for lite digital transformasjon – bruk av avansert, muliggjørende teknologi, kunstig intelligens, stordata og robotisering. 

  Hvis målet er digital transformasjon i norsk næringsliv er det avgjørende at nasjonale og internasjonale virkemidler samvirker best mulig. EUs Digital Europe Programme (DIGITAL) (2021 –2027) har sin hovedbegrunnelse i manglende omstilling og utnytting av digital teknologi i europeiske små og mellomstore bedrifter. Virkemidlene i dette programmet vil bli svært viktige for mange norske bedrifter med ulik grad av digitalisering og kompetanse. Innovasjon Norge arbeider  for at vår egen portefølje  av virkemidler  på best mulig måte kan supplere EUs tilbud. Samtidig jobber Innovasjon Norge med å mobilisere og kvalifisere norske bedrifter til de riktige tilbudene i Digital-programmet.

  (Fotnote: Solheim, M.C.W. og Eide, A.E (2021) Forretningsliv på digitale flater: Det handler (fortsatt) om relasjoner. Notat fra prosjektet «Innovasjon i krisetider» utarbeidet i forbindelse med «Innovasjonstalen 2021».)

  Les mer i kunnskapsgrunnlaget til Innovasjonstalen 2021, rapporten "Koronakrisens påvirkning på næringslivet".