• EN
 • Logg inn
 • COSME – EUs program for små - og mellomstore bedrifter

  COSME skal styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter samtidig som det sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked. Norske bedrifter kan delta i programmet på lik linje som europeiske bedrifter gjennom EØS-avtalen.

  Konkurransedyktig bærekraft er Europas ledende prinsipp for fremtiden. Små og mellomstore bedrifter utgjør størstedelen av europeisk økonomi og er dermed helt sentrale i medvirkningen til å omstille og modernisere næringslivet i en grønn og mer digital retning.

  COSME-programmet skal bidra til at SMBer blir mer bærekraftige, digitale og ressurssterke, og dette inkluderer blant annet å styrke næringslivets konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser, entreprenørskap, samt enklere tilgang på kapital. COSME skal helt konkret bidra til å støtte SMBer i å øke ressurseffektivitet og å utvikle miljøvennlige høy-kvalitetsprodukter og tjenester som igjen bidrar til å forbedre bedriftenes konkurransedyktighet på det indre og globale markedet.

  Programmet er rettet mot små og mellomstore bedrifter, men også klynger og entreprenører som skal bidra til å skape bærekraftig vekst og arbeidsplasser i Europa.

  COSME består blant annet av verdens største bedriftsrådgivningsnettverk Enterprise Europe Network (EEN), klynge initiativet New Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s Recovery og utvekslingsprogrammet for unge entreprenører Erasmus for Young Professionals (EYE). Om lag 10 milliarder kroner er foreslått satt av til virkemidlene under COSME i perioden 2021-2027.

  Det er tiltenkt svært tette synergier mellom COSME og en rekke andre EU-program i denne perioden, som blant annet SMB-vinduet i InvestEU, Digital Europe Programme og Horisont Europa – verdens største program for forskning og innovasjon. Programmene utfyller hverandre, hvor for eksempel Horisont Europa skal støtte innovative SMBer er hovedmålgruppen til COSME små og mellomstore bedrifter med «myke, ikke-teknologiske innovasjoner».

  Aktuelle utlysninger i 2021

  • New Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s Recovery: dette klyngeinitiativet skal koble industrielle økosystemer på tvers av Europa, og dermed skape nye kommersielle muligheter for SMBer, støtte SMBers grønne og digitale omstilling, samt integrere dem bedre i viktige strategiske europeiske og globale verdikjeder. Utlysningen er publisert her. Frist for å søke er 30. november 2021.
  • COVID-19 Recovery – Sustainable growth in tourism – support to SMEs: skal bidra til at SMBer innen turistnæringen øker sin motstandsdyktighet og konkurranseevne etter pandemien ved å ta i bruk innovasjon, digitale løsninger, og prinsipper innen bærekraft og sirkulær økonomi. Her kan SMBer eller konsortier bestående av aktører og interessenter fra turistnæringen, som for eksempel innovasjon huber/nav, inkubatorer, akseleratorer, offentlige myndigheter og organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, søke prosjektmidler. Mer informasjon kommer i 2021.

  Se opptak fra webinar om COSME 19. oktober 2021:

  Kontakt våre EU-rådgivere: