Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Digital Europe Programme (DIGITAL)

  Glasskule med refleksjon av metallnetting
  Unsplash

  DIGITAL Europa programmet (2021-2027) er EUs program for digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor. Økt bruk av digitale teknologier skal styrke næringslivets konkurransekraft, bedre offentlige tjenester, og bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø og helse. Programmet skal også bidra til at EU blir mer teknologisk uavhengig av andre land og regioner.

  EU investerer nå i digital infrastruktur og løsninger som ingen europeiske land kan investere i alene. Dette gir norske bedrifter, klynger og innovasjons- og forskningsmiljøer nye muligheter til å ta i bruk digitale teknologier.

  Programmet er delt inn i fem satsingsområder: 1) tungregning, 2) kunstig intelligens, 3) cybersikkerhet, 4) avansert digital kompetanse, og 5) anvendelse av digitale teknologier i samfunns- og næringsliv.

  På denne siden får du mer informasjon om hva programmet er, og hvordan du kan delta: Digital Europe Programme (DIGITAL) | Digdir.

  I arbeidsprogrammet for 2021-2022 får du mer informasjon om formålet med programmet, tilgjengelig budsjett og hva som skal leveres. I denne første delen av programperioden vil EU bygge opp kritisk kapasitet innen kunstig intelligens, cyber sikkerhet, tungregning og data infrastruktur, herunder dataplattformer, skyløsninger og test- og eksperimenteringssentre (TEFs). TEF’ene vil samle Europas beste ekspert- og testmiljøer innenfor sektorene «manufacturing», «healthcare», «agri-food», «smart cities and societies», og «edge AI». Testsentrene skal være i virksomhet tidligst fra 2023.

  Hva betyr dette for norske bedrifter?

  Norske bedrifter kan delta i DIGITAL Europa programmet på lik linje med europeiske bedrifter gjennom EØS-avtalen. Flest bedrifter vil delta som brukere av digital infrastruktur, løsninger og kompetansetilbud som etableres gjennom programmet.

  Fra og med høsten 2022 kan norske bedrifter få hjelp til å ta i bruk data og digitale teknologier («digital transformasjon») gjennom rådgivning fra et europeisk nettverk av «European Digital Innovation Hubs» (EDIH). To norske konsortiene er kandidater til å få status som EDIH. Innovasjon Norge håper at mange norske bedrifter vil benytte seg av deres tjenester når de er operative fra og med høsten 2022.

  Bedrifter kan også delta som søkere, men da som en del av europeiske konsortier (samarbeidsprosjekter). Konsortiene kan bestå av aktører fra næringsliv, klynger, forsknings- og innovasjonsmiljøer og offentlig sektor. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du lenke til i boksen nedenfor.


  Hva kan Innovasjon Norge tilby?

  Innovasjon Norge tilbyr sparring for bedrifter og klyngemiljøer som vurderer å søke. Innovasjon Norge vil også bidra med informasjon og veiledning til bedrifter som vurderer å benytte seg av tjenester i DIGITAL Europa. Innovasjon Norge gir ikke bistand til søknadsskriving, men kan bidra med noe veiledning.

   

   

  Innovasjon Norge utgjør sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet den nasjonale koordineringsgruppen for oppfølging av DIGITAL Europa.

  Denne videoen gir også en god innføring i EUs hensikt med å opprette DIGITAL Europa programmet:

   

  Kontakt oss: