• EN
 • Logg inn
 • Uendelige transportmuligheter med hydrogen

   GETTY IMAGES
  GETTY IMAGES

  Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens transportløsninger til havs. På lengre strekninger med høyere fart er hydrogen det beste fremdriftsalternativet.

  – Det snakkes mye om hva vi skal leve av etter olja. Det er ingen tvil om at den maritime sektoren i Norge kan ta en ledende rolle i å levere både tekniske løsninger og utslippsfrie transporttjenester. Hydrogen står helt sentralt i dette, og er et felt som gjør oss i stand til å kunne ta en solid posisjon internasjonalt, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E.

  Den store fordelen med hydrogen som energibærer er at det muliggjør nullutslippsbruk når det fremstilles ved vannelektrolyse. Dermed er det to energiformer som er aktuelle for å oppnå utslippsfri transport: hydrogen og elektrisitet.

  Stor hydrogeninteresse i PILOT-E

  I disse tider skal det bevilges store summer til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet gjennom PILOT-E.
  PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

  – Kongstanken med PILOT-E er å løse store samfunnsutfordringer der det offentlige skal bruke mye midler, på en måte som gjør at vi kan utvikle norsk næringsliv og samtidig løse klimautfordringer, sier Moengen.

  I årets utlysning av PILOT-E, som er den fjerde i rekken, er det særlig interessen for hydrogen som er stor. Flere av prosjektene handler om å etablere hydrogenløsninger til landbasert og maritim transport.
  – Vi ønsker konsortier med prosjekter som vil utvikle og teste nye og bedre produksjons- og forsyningsløsninger, slik at vi kan bygge en infrastruktur for hydrogen med bedre løsninger og lavere kostnader enn det dagens hyllevare representerer, sier Moengen.

  Trond Moengen, prosjektleder PILOT-E

  Forbedringer    

  I løpet av det siste tiåret har det skjedd store forbedringer i verdikjeden av hydrogen på land, mens man i maritim sektor enda befinner seg i startgropa. Siden denne sektoren står for en betydelig del av klimagassutslippene i verden, er det et stort behov for å finne nye og utslippsfrie løsninger. 
  – På kortere strekninger til sjøs, som fergeturer, er overgang til batterielektrisk fremdrift en god løsning. Ved transport med høyere fart eller over lengre distanser – eller begge deler – fremstår hydrogen som det beste alternativet, forklarer Moengen.                                           Trond Moengen, prosjektleder PILOT-E

  Det er to måter å lagre og levere hydrogen på. Den første er under høyt trykk i store trykktanker. Den andre måten er å gjøre hydrogen flytende, ved at man kjøler ned hydrogenet. For å holde hydrogenet kjølig nok, kreves det lagringstanker som er godt isolerte. 


  – Høy fart, som for eksempel hurtigbåter, vil kunne løses med moderne skipsdesign og hydrogen i trykktanker om bord. Flytende hydrogen er nok bedre egnet til havtransport over større avstander og med tung frakt enn hydrogengass fra trykktank, sier Moengen.

  Gode hydrogenløsninger for maritim sektor

  Maritim sektor har også vært sentral i de tidligere utlysningene i PILOT-E – både i den første i 2016 og i den tredje i 2018. I den tredje utlysningen var målet at prosjektene skulle utvikle fartøy som er raskere, ha kortere ladetid og med lengre rekkevidde. Flere av disse prosjektene har kommet med gode hydrogenløsninger innenfor ulike transportområder til sjøs.

  Et av prosjektene er Havyard, som skal bygge kystrutefartøyene.          

  –  Der jobber de for å få til en hydrogenløsning som gjør at kystrutefartøyet kan gå inn og ut av enkelte fjorder, eller andre deler av strekningen, helt utslippsfritt, sier Moengen.

  Et annet prosjekt er SeaShuttle med selskapet Samskip. De jobber med å etablere godstransport sjøveien fra Europa til Oslo, med utslippsfrie løsninger på deler av strekningen.

  – Dette er en elegant tilnærming som har som mål å flytte noe av varetransporten, fra de 2800 trailere som hver dag passerer grensen mellom Sverige og Norge, over på sjøen, sier Moengen.

  Norge er godt posisjonert  

  Norske forskningsmiljøer og næringsliv har et solid fortrinn i utviklingen av hydrogen i maritim sektor.

  – Vi er en maritim nasjon med lange og gode tradisjoner, og har den teknologiske og maritime kompetansen som skal til for å bygge hydrogen. Prosess- material- og spisskompetansen fra oljesektoren er også relevant kompetanse å ha med på veien, sier Moengen.   

  Både små og store bedrifter er interesserte i å etablere seg på hydrogenmarkedet. Med over 100 års lang hydrogenhistorie, er Norge godt rustet til å utvikle nye løsninger.

  –  Vi har solide teknologileverandører og aktører som kan levere hydrogenløsninger til brukerne – både innenfor hydrogenproduksjon ved elektrolyse av vann og fra naturgass. Den norske industrien er godt posisjonert for å få til gode løsninger i hele verdikjeden. Vi har allerede bedrifter som produserer elektrolyser, komposittanker, sikkerhetsløsninger eller driver med sertifisering, sier Moengen.

  Alle forutsetningene for å lykkes nasjonalt og internasjonalt med hydrogen er til stede – men det haster.

  –  Mange klager på at vi ikke har klart å utvikle en norsk industri samtidig med at vi har støttet innfasing av elbiler. Sammen med elektrifisering er hydrogen nøkkelen for å få ned utslippene i maritim sektor. Det internasjonale markedet representerer et uendelig stort mulighetsrom for Norge. Vi må gripe mulighetene nå, sier Moengen.