Hopp til hovedinnhold

100 millioner kroner til offentlig-privat innovasjonssamarbeid

To hender som fist bumper
14 prosjekter i regi av kommuner, helseforetak og direktorater får nå tilsammen 100 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer. Pengene går til innovasjon og nye løsninger i samarbeid med private bedrifter.

Fire av prosjektene skal gi en tryggere og mer effektiv vannforsyning, men også håndtering av snø i innlandet, og videooverføring ved nødsamtaler får pengestøtte (se oversikt nederst i saken). Fem av prosjektene får tildelt mellom 10 og 14 millioner kroner. I tillegg får ni prosjekter 250 000 kroner hver til å gjennomføre forprosjekter.

Betydelig behov

Offentlig sektor står ovenfor flere store utfordringer der det er betydelig behov for forskning og innovasjon. Samtidig representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et stort markedspotensial for næringslivet.

Etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet har Innovasjon Norge og Forskningsrådet gått sammen om å finansiere to ulike former for innovative offentlige anskaffelser – innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Prosjektene som er valgt skal på sikt komme hele landet til gode.

-Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for fremtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Som stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap levere nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, både i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Stor interesse

Da fristen for å søke gikk ut i vår lå det 56 søknadsskisser fra hele landet til vurdering. Etter flere evalueringsrunder er det nå 14 utviklingsprosjekter som altså får midler til å gjennomføre slike innovasjonspartnerskap.

Det er tredje gang det lyses ut og tildeles midler til innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles midler til såkalte før-kommersielle anskaffelser.

I tillegg til den økonomiske støtten vil de utvalgte prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.

Fakta om innovative offentlige anskaffelser

  • En innovativ offentlig anskaffelse er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer (se eksempler i oversikten under).
  • Samarbeidet tar utgangspunkt i offentlige behov, og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.
  • I samarbeidet går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Målet er å utvikle, kjøpe inn og ta i bruk helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes i markedet.
  • Ordningen ble etablert i 2017, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningen administreres av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.
  • I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca 24 millioner kroner).
SF
Sunniva Jonassen Fjelde
Spesialrådgiver

Innovative offentlige anskaffelser som får støtte i 2019

Bærum kommune – Overvannshåndtering

Region: Viken

Tema: Vann og avløp

Prosjekt: Det er økende utfordringer knyttet til avrenning og håndtering av overvann både i terreng og ledningsnett på grunn av økende urbanisering og klimaendringer. Bærum kommune ønsker nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder. (Tildeles: 14 millioner kroner)

Innlandet – Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune – Snø til besvær

Region: Oppland og Hedmark

Tema: Smart city

Prosjekt: Store snøfall fører til store utfordringer når det gjelder brøytevirksomhet. Kommunene i innlandet ønsker å utvikle nye løsninger for håndtering av snø. (Tildeles: 14 millioner kroner)

Vestre Viken Helseforetak – Videobasert dialog

Region: Viken

Tema: Helse

Prosjekt: Et stort behov for å bedre å kunne følge opp de som ringer til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Vestre Viken ønsker teknologi for videobasert dialog mellom AMK og innringer. (Tildeles: 10 millioner kroner)

St. Olavs hospital – Psykisk helsevern

Region: Trøndelag

Tema: Helse

Prosjekt: Stor variasjon, manglende kvalitetssikring og kostbare ordninger for utdanning av klinisk kompetanse gjør opplæringen utfordrende. St. Olavs hospital ønsker å bruke nye teknologi og nye løsninger for å øke kompetansen på kliniske ferdigheter innen psykisk helsevern. (Tildeles: 10 millioner kroner)

Sykehuset Østfold – Prøvetakning i hjemmet

Region: Viken

Tema: Helse

Prosjekt: Helsesektoren står ovenfor betydelig kapasitetsutfordringer i tiden fremover. Sykehuset Østfold ønsker å møte disse utfordringene ved å tilby nye metoder for medisinsk avstandsoppfølging/behandling fra hjemmet. (Tildeles: 10,5 millioner kroner)

Trondheim kommune - Fornyelse av vannrør

Region: Trøndelag

Tema: Vann og avløp

Prosjekt: I årene fremover står norsk vannsektor ovenfor en stor utfordring med tanke på fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. Trondheim kommune ønsker å utvikle løsninger for gravefri renovering av ledningsnettet. (Tildeles: 250 000 kroner)

Bergen kommune - Bedre småskala renseanlegg

Region: Hordaland

Tema: Vann og avløp

Prosjekt: Vann- og avløpssektoren står for et høyt energiforbruk og renseanleggene for betydelig utslipp. Bergen kommune ønsker å utvikle og få kunnskap om kompakte energieffektive og miljøpositive anlegg som tåler store variasjoner i vannmengder med tanke på økende vannmengder på grunn av klimaendringer. (Tildeles: 250 000 kroner)

Miljødirektoratet – automatisk overvåkning av vannkvalitet

Region: Oslo

Tema: Miljø

Prosjekt:. Prosjektet skal utvikle verktøy for automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA i ferskvann for tidlig oppdagelse og varsling. Tidlig varsling innebærer at potensielt skadelige organismer oppdages på et så tidlig tidspunkt at det er mulig å sette i gang tiltak for å forhindre/begrense skaden. (Tildeles: 250 000 kroner)

Bærum kommune - eiendom

Region: Viken

Tema: Miljø

Prosjekt: Avfallsproduksjon på byggeplasser er et stort problem Det fører til store utslipp fra produksjon og avfallshåndtering, forsøpling og ressursbruk. Bærum kommune ønsker en bærekraftig løsning som gjør at entreprenørene ikke kjøper mer materialer enn det de har behov for. (Tildeles: 250 000 kroner)

Stranda kommune i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune

Region: Møre og Romsdal

Tema: Energi

Prosjekt: Det er store utfordringer knyttet til utslipp fra turistferjer i Geirangerfjorden. Stranda kommune ønsker å bidra til å utvikle nye utslippsfrie løsninger for ferjer. Løsningene skal i hovedsak knyttes opp mot hydrogen med utgangspunkt i småkraftverk. (Tildeles: 250 000 kroner)

Nord Gudbrandsdalen – Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommune

Region: Oppland

Tema: Miljø

Prosjekt: Klimaendringene fører til hyppigere forekomst av flom på grunn av voldsomt vær og nedbør. Kommune i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å utnytte ny teknologi for å kunne gi bedre varsler og prediksjoner for flom. (Tildeles: 250 000 kroner)

Arkivverket – Digitalisering/effektivisering av offentlig sektor

Region: Nasjonalt

Tema: Digitalisering/effektivisering av offentlig sektor

Prosjekt: Prosjektet skal utvikle ny løsning for bedre og mer effektiv forvaltning. Løsningen skal automatisere og integrere arkiv med eksisterende systemer gjennom å utnytte dagens teknologiske mulighetsrom. Målet er løsninger som gjør det mulig å identifisere, hente ut og ta vare på dokumentasjon slik at ansatte i offentlig forvaltning ikke trenger å bruke tid på arkiv. (Tildeles: 250 000 kroner)

Avfall Sør AS – Sirkulærøkonomi/gjenvinning

Region: Agder

Tema: Fra avfall til ressurs

Prosjekt: Returnert trevirke er et sammensatt avfall av forskjellige treslag, dimensjoner, forekomster av overflatebehandling, lim, impregnering, metaller, plast og andre forurensninger. Dette har gjort materialgjenvinning krevende. I prosjektet skal man gjenvinne returtre og annet avfall til produksjon av trepolymerkompositter, som kan brukes til for eksempel produksjon av møbler. (Tildeles: 250 000 kroner)

Statens vegvesen – Ny sveisemetode

Region: Nasjonalt

Tema: Broproduksjon/sveiseteknologi

Prosjekt: Prosjektet ønsker å produsere stålbru(er) på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte sammenlignet med eksisterende metoder. (Tildeles: 250 000 kroner)

Publisert :
Sist oppdatert :