Hopp til hovedinnhold

100 millioner til banebrytende innovasjon

To hender som fist bumper
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlige virksomheter.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater på jakt etter helt nye måter å løse betydelige samfunnsutfordringer på. Til sammen setter de av 100 millioner kroner til å gjennomføre innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser.

Trenger bedre løsninger

Samfunnet står overfor mange store utfordringer i årene fremover. For å løse dem trenger offentlig sektor nye måter å utføre sine oppgaver på. For å legge til rette for det, er ulike typer innovative anskaffelser gode virkemidler.

– Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Det er helt avgjørende at vi lykkes med å få mer innovasjon og bedre løsninger ut av disse innkjøpene. Det vil gi bedre offentlige tjenester, det vil kunne løse store samfunnsutfordringer og samtidig styrke norsk økonomi og norske bedrifters konkurransekraft, sier næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen.

For å løse oppgaver på nye måter, på tvers av profesjoner og etater, trenger vi å legge til rette for virkelig godt samarbeid mellom offentlige aktører og private virksomheter. Ordningene med innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser gjør det mulig for kommuner, etater, sykehus og andre offentlige aktører å inngå samarbeid med leverandører som både kan utvikle løsningene og få mulighet til å levere ved selve anskaffelsen. I før-kommersielle anskaffelser skal det i tillegg inngå forskning.

Penger og prosjekter

I denne utlysningen er det inntil 100 millioner kroner til nye prosjekter. Pengene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innovasjon Norge og Forskningsrådet vil til sammen støtte ca. 10 – 15 prosjekter på forskjellig størrelse.

– I årene som kommer vil vi ha færre personer i arbeidsfør alder og flere pensjonister. Da må offentlig sektor tenke nytt for å levere de samme tjenestene og for å utvikle nye tjenester. Som en stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap skape spennende og nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Møter ekspertpanel

Et rådgivende panel av eksperter vil vurdere søknadene og sende dem videre som et mulig innovasjonspartnerskap eller en før-kommersiell anskaffelse. Evalueringen legger vekt på forventet verdiskapning i næringslivet, samfunnsøkonomisk effekt og kvalitetsforbedring i offentlige oppgaver. Innovasjon Norge koordinerer prosessen rundt innovasjonspartnerskap og Forskningsrådet håndterer før-kommersielle anskaffelser.

De offentlige virksomhetene som har de beste prosjektsøknadene mottar finansieringen. Vinnerne får finansiering, men det er like viktig at de får støtte i prosessen og tilgang til kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi.
Selve utlysningen ligger på Innovasjon Norges og Forskningsrådets nettsider.

Om innovative anskaffelser

En innovativ anskaffelse er en arbeidsmodell for dialog og samarbeid om innovasjon mellom det offentlige og næringslivet. Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet. En innovativ offentlig anskaffelse tar utgangspunkt i behov og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i beskrivelsen av behovene og under utformingen av løsningene.

Om innovasjonspartnerskap

Legger til rette for utvikling av produkter og tjenester i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler eller leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Ni innovasjonspartnerskap er i gang. Stavanger kommune var først ute og har inngått partnerskap med to bedriftskonsortier som skal utvikle en aktiviseringsrobot og en smart rullator for å bidra til aktivisering og egenmestring blant eldre.

Om før-kommersielle anskaffelser

Brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse der både bedrifter og forskningsorganisasjoner inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring. Gjesdal kommune er med i FABULOS prosjektet som er et før-kommersielt anskaffelsesprosjekt finansiert gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020. Partnerne (samarbeidsbyene) skal sammen anskaffe FoU for prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser. Det er nylig inngått kontrakt med fem konsortier - bestående av bedrifter og forskningsorganisasjoner.

Kontaktpersoner:

Idun Lyngstad, seniorrådgiver i Forskningsrådet. Tlf.: 911 88 277, e-post: ily@forskningsradet.no

Sunniva Jonassen Fjelde, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Tlf.: 971 71 013, e-post: Sunniva.Jonassen.Fjelde@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :