Hopp til hovedinnhold

15 miljøer skal forvalte årets presåkornkapital

15 miljøer over hele landet får forvalte 54 millioner kroner fra Presåkornfondet for 2019. Etter ordningens første 3 år er det blitt investert 153 millioner kroner fra ordningen som har utløst 579 millioner kroner i private investeringer, totalt 732 millioner investert i norske oppstartbedrifter.

Hensikten med presåkornordningen er å utløse privat kapital, tilføre bedriftene kapital og kompetanse i tidlig fase, og gjøre selskapene bedre i stand til å reise mer kapital selv i neste runde.

Flere får tilgang til kompetent kapital

Kapital fra Presåkornfondet går gjennom mellomledd som inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer). Disse miljøene velger ut innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år, og investerer og forvalter eierskapet på Innovasjon Norges vegne. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er det nå plukket ut 15 miljøer som skal forvalte årets ramme på 54 mill. kroner. Innovasjon Norge mottok 38 tilbud fra hele landet.

- Nivået på tilbudene er høyt, og vi ser økende pågang fra miljøer som ønsker å forvalte kapital fra Presåkornfondet, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge.

Tilbyderne vurderes etter kriterier som blant annet går på miljøets evne til å investere selv, sammen med presåkornkapitalen, samt deres evne til å hente ekstern privat kapital. Det er også viktig at miljøene kan tilføre oppstartselskapene nettverk og samarbeid i økosystemet, og at de har en god struktur og strategi for driften av oppdraget. Av de 15 investormiljøene som får forvalte kapitalen er det i år 13 miljøer som har kvinner i ledelsen, styre eller på eiersiden.

Evalueringer bekrefter at ordningen fungerer

Presåkornordningen ble evaluert av Menon i 2018. Menon konkluderer med at Presåkornordningen treffer målgruppen for ordningen, samt at både forvalterne og selskapene Menon har snakket med, er samstemte om at ordningen tilfører målgruppen finansiering de ikke ville fått i fravær av ordningen. - I tillegg til utvikling i porteføljeselskapene, ser vi at Presåkornfondet også utvikler økosystemet. Miljøene som forvalter kapitalen melder tilbake til oss at det bidrar til økt kompetanse og erfaring knyttet til tidligfaseinvesteringer sier Rannveig Fadum, ansvarlig for Presåkornfondet i Innovasjon Norge.

Følgende miljøer får forvalte presåkornkapital for 2019

Arkwright Norway AS, Oslo, 4 mill. kroner
Assetto Capital AS, Telemark, 3 mill. kroner
Bergen Teknologioverføring AS, Vestland, 4 mill. kroner
CoFounder II AS, Trøndelag, 4 mill. kroner
Inven2 AS, Oslo/Sør-Østlandet, 4 mill. kroner
Katapult Accelerator, Oslo, 3 mill. kroner
Kongsberg Innovasjon AS, Viken, 3 mill. kroner
Norinnova Technology Transfer AS, Troms, Finnmark, Nordland, 3 mill. kroner
Sagene Tech Ventures AS, Oslo, 4 mill. kroner
Simula Innovation AS, Viken, 4 mill. kroner
Skyfall Ventures AS og 657, Oslo, 4 mill. kroner
Tripod Capital Collective AS, Vestland, 4 mill. kroner
Validé AS, Rogaland, 4 mill. kroner
Victrix AS, Vestland, 3 mill. kroner
ÅKP AS og Protomore AS, Møre og Romsdal, 3 mill. kroner

Dette er Presåkornfondet:

  • Skal gjøre oppstartbedriftene investorklare, gjennom kapital og kompetanse
  • Målgruppen er innovative vekstselskaper, yngre enn fem år
  • Maks investering er 3 mill. kroner per bedrift
  • Skal koinvesteres med minimum 50 % ekstern kapital
  • Ny ramme hvert år som tildeles mellomledd via offentlig anbud
  • Fondet er nå på 290 mill. kroner fordelt på 30 forvaltere, hvorav en ny i 2019 (Katapult Accelerator)
Publisert :
Sist oppdatert :