Hopp til hovedinnhold

Enova vil bidra til at grønne prosjekter får EU-finansiering

Tre mennesker som bruker gjennomsiktig touch skjerm
Nå kan bedrifter som utvikler grønn teknologi få penger til å søke midler fra EUs innovasjonsfond.

En forutsetning for å få midler fra Innovasjonsfondet er at søkerne har en lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet. Det Enova lanserer nå er en prosjektetablererstøtte. Det vil si at bedriftene får dekket noen av kostnadene ved å søke støtte fra EUs Innovasjonsfond.

Prosjektet må være innenfor minst ett av Innovasjonsfondets fokusområder:

1) Innovativ fornybar energiproduksjon
2) Energilagring
3) Bygging og drift av karbon-fangst og lagring (CCS)
4) Karbonfangst og utnyttelse
5) Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter.

Prosjektene må være teknologisk, finansielt og operasjonelt modne slik at det er realistisk å foreta en investeringsbeslutning senest fire år etter tildeling av midler. Det betyr at prosjektene foruten å ha en moden teknologi, også må ha en forretningsmodell og en finansiell og juridisk struktur som muliggjør en fullskala demonstrasjon og oppskalering av teknologien.

Senker terskelen

De samme kriteriene gjelder for å få prosjektetableringsstøtte fra Enova. Søknadsprosessen til EUs innovasjonsfond er inndelt i to steg og Enova kan gi støtte i begge disse fasene. I den første kvalifiseringsrunden kan Enova gi inntil 300.000 kroner i støtte. Søknader som kvalifiserer seg for neste steg kan få ytterligere 200.000 kroner i støtte.

-Vi vet at slike søknadsprosesser kan være ressurskrevende, og kan avlaste kostnader knyttet til dette med inntil 50 prosent. Da blir trolig terskelen for å søke lavere, og vi ønsker med denne støtten å bidra til økt kvalitet på søknader fra Norske aktører, sier Arve Solheim i Enova.

Markedssjefen lister opp en rekke fordeler med å søke finansiering gjennom EUs Innovasjonfond: Blant annet mulighet til å regne inn både direkte og indirekte klimagassutslipp i prosjektene, og muligheten til å få utbetalt deler av støtten før endelig investeringsbeslutning er tatt. Det er også mulig å få medfinansiering fra Enova i tillegg til EU-midlene

-Den kanskje største fordelen er imidlertid at fondet, i motsetning til Enovas virkemidler, ikke er omfattet av statsstøtteregelverket og dermed også kan støtte driftsutgifter.

Søknader om prosjektetableringsstøtte kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. For den aktive utlysningen er søknadsfristen 29. oktober.

Publisert :
Sist oppdatert :