Hopp til hovedinnhold

Et budsjett for økt risikokapital til næringslivet

Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.© Esben Johansen
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.
- Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir oss økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

- Samlet sett er endringene små. Med fire milliarder i lånerammer og fire milliarder i tilskuddsrammer er vi godt rustet til å fortsette det gode arbeidet for flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i hele landet, sier Haugli.

Dreining i tråd med regionreformen

Innovasjon Norge får oppdrag fra åtte departementer. Fylkeskommunene får nå et utvidet ansvar for næringsutvikling. Innovasjon Norge ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet med våre fylkeskommunale oppdragsgivere.

Nærings- og fiskeridepartementet er Innovasjon Norges største eier og oppdragsgiver, og velger å prioritere seks områder for neste år:

  • Aktiviteter med størst mulig effekt for næringslivet
  • Arbeid med å forbedre dokumentasjonen av måloppnåelse
  • Effektivisering og digitalisering av tjenestetilbudet
  • Utnyttelse av økt låneramme og større fleksibilitet for landsdekkende innovasjonslån
  • Oppfølging av revidert klyngeprogram
  • Bidrag til arbeidet med virkemiddelgjennomgangen

Reduksjon for reiseliv

Regjeringen foreslår å kutte budsjettet til reiseliv med 51,5 millioner, og legger til grunn at reiselivet i stor grad er digitalisert og at det er naturlig å jobbe med reiseliv på andre måter enn tidligere.
Regjeringen ønsker at Innovasjon Norge skal legge mer vekt på produktutvikling enn generell markedsføring. Samtidig peker Nærings- og fiskeridepartementet på at aktører innenfor reiselivsnæringen kan gjøre bruk av generelle ordninger i Innovasjon Norge. I 2019 var det samlede reiselivsbudsjettet på 231 millioner kroner.

- Dette vil få følger for Innovasjon Norge og for hvordan vårt reiselivsoppdrag løses. Vi skal sette oss sammen med departementet og diskutere dette allerede på torsdag, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. – Vi vet ikke hva konsekvensene blir, men at det får klare følger er det ingen tvil om.

Sammen med næringen har Innovasjon Norge utviklet strategien for norsk reiseliv «Hele Norge – Hele året.» - Det er viktigere enn noen gang, og den strategien fortsetter vi å jobbe etter. Sammen med næringen skal vi fortsette å jobbe mot et helårlig reiseliv, og strategisk profilering vil være en del av det, understreker Bratland Holm.

Overfører forvaltning av fond

I tråd med anbefalingene fra Mjøs-utvalget har regjeringen valgt å samle egenkapitalvirkemidlene for tidligfase i ett miljø. Budsjettet innebærer derfor at forvaltningen av presåkornfond, såkornfondene og ko-investeringsfondet overføres fra Innovasjon Norge til Investinor. Aktivitetene fortsetter på samme nivå som tidligere, med 50 millioner kroner til presåkornfond.

Økte rammer

Innovasjon Norge får økte rammer for innovasjonslån, som nå utgjør 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 200 millioner. - Innovasjon Norge kan nå ta en enda sterkere rolle overfor EU, med økt fleksibilitet. Vi kan bruke avtalen med det Europeiske investeringsfondet enda mer og styrke norsk næringslivs konkurranseevne. Vi ser at norsk næringsliv lykkes svært godt med hjemhenting av midler fra EU, sier Haugli.

Regjeringens budsjett har en tydelig profil på grønne løsninger og samfunnsutfordringer. Det er fortsatt en stor satsing på grønn innovasjon gjennom miljøteknologiordningen på 565 millioner kroner og offentlig-privat samarbeid gjennom innovasjonskontrakter. Innovasjon Norge får også et oppdrag med å utvikle Svalbard som testarena for nye, bærekraftige løsninger.

- Det går godt i norsk næringsliv, samtidig har Norge behov for å utvikle nye bærekraftige vekstnæringer. Siden jeg begynte i Innovasjon Norge i mai, har jeg besøkt bedrifter over hele landet. Jeg opplever norsk næringsliv som godt posisjonert for å løse store samfunnsutfordringer og legge grunnlaget for fremtidig norsk eksport. Innovasjon Norge får i dette statsbudsjettet nye muligheter til å bidra til dette, sier Haugli.

Oversikt over mottatte bevilgninger til Innovasjon Norge over Statsbudsjettet 2014-2020

År - Sum

2014: 2,8 mrd. kr

2015: 3,4 mrd. kr

2016: 3,7 mrd. kr

2017: 3,8 mrd. kr

2018: 4,1 mrd. kr

2019: 4,1 mrd. kr

2020: 4,0 mrd. kr

Endringer fra 2019 til 2020 skyldes blant annet forslag om å flytte fondsforvaltningen fra Innovasjon Norge til Investinor, og endringer i reiselivsoppdraget.

Oversikt over bevilgninger fra de ulike departementene Innovasjon Norge mottar oppdrag fra


Nærings- og fiskeridepartementet

2019: 2320

2020: 2142

Endring:(161)


Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2019: 188

2020: 150

Endring: (38)


Fylkeskommunene

2019: 453

2020: 564*

Endring: +111


Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannens landbruksavdeling

2019: 829

2020: 845

Endring: +16


Klima og miljødepartementet

2019: 10

2020: 11

Endring: +1


Kultur- og likestillingsdepartementet

2019: 32

2020: 26

Endring: (6)


Kunnskapsdepartementet

2019: 27

2020: 27


Samferdselsdepartementet

2019: 20

2020: 30*

Endring: +10


Utenriksdepartementet

2019: 205

2020: 205**


Totalt 2019: 4.067

Totalt 2020: 3.999

Endring: (68)


*Ikke endelig fordelt på virkemiddelaktørene 

**Oppdateres senere 


For mer informasjon, ta kontakt med:
media@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :