Hopp til hovedinnhold

Gir biogass med nye pilotanlegg

Fem bedrifter er valgt ut til å være pilotprosjekter for produksjon av biogass. De er av ulik størrelse, med forskjellig utgangspunkt, men felles for dem alle er at de bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Regjeringen satte i 2015 av åtte millioner kroner til pilotanlegg for biogass. Etter at søknadsfristen gikk ut i juni er midlene fordelt på fem bedrifter. Ordningen koordineres av Innovasjon Norge. I tillegg er det satt av 2 millioner kroner til følgeforskning av anleggene, for å innhente driftsdata og erfaringer med ulike teknologier og substrater. Dette oppdraget er gitt til Rambøll.

Vil øke produksjon og bruk av biogass

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge, samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass som klimatiltak må ses i lys av at Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, samt mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

- Det ble åpnet for at tildelingen kunne gis til både nye og eksisterende anlegg. Det er positivt at fem så ulike anlegg deltar og vi har tro på at resultatene fra prosjektene vil være til stor nytte for å bidra til å øke produksjon og bruk av biogass i Norge, sier programleder Øyvind Halvorsen i Innovasjon Norge.

Pilotanleggene skal ha som formål å prøve ut teknologi for biogass basert på andre råstoff enn avfall, for eksempel husdyrgjødsel, og på den måten bidra til framtidige kostnadsreduksjoner for klimatiltaket og dermed øke de framtidige utslippsreduksjonene.

Dette er pilotanleggene:

Biogass-anlegget på Tingvoll
Anlegget på Tingvoll Gard eies av Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Midlene de nå har fått som biogasspilot skal benyttes til å bygge en ny separat innmatingslinje, slik at de to råtnetankene kan mates separat, samt å installere og ta i bruk ny akkumulatortank for solvarme.Anlegget har to reaktorer som kan kjøres parallelt. Den ene reaktoren fører tilbake bakteriekultur, slik at konsentrasjonen av bakterier øker og reaktorens produksjonskapasitet øker.

Waterment AS
Telemarkselskapet ble etablert i 2002 for å utvikle og markedsføre anlegg for rensing av avløp fra hytter. Siden 2009 har de gjort tilsvarende for biogassanlegg til landbruket. De underliggende biologiske prinsippene er kjent fra tidligere, men måten de anvendes på er nye, tilpasset behandling av husdyrgjødsel. Målet er serieproduksjon av anleggene. Pilot- og etterfølgende demoanlegg for produksjon av biogass, og forbedret gjødsel fra grisemøkk, er satt opp på en gård i Bjørkedalen i Porsgrunn.

Jæren Biogass AS
Pilotanlegget skal driftes av husdyrgjødsel fra to gårder i Klepp kommune på Jæren. Leveransen er biogass fra husdyrgjødsel på rågassnett – på lengre sikt skal gassen oppgraderes og omsettes på naturgassnettet til Lyse Neo AS. Derfra vil den kunne benyttes som drivstoff for blant annet busser. Det unike med dette prosjektet er at det kobles til et eksisterende rågassnett. Det ses også på en skalerbar modell til andre gardsbruk, som kan koble seg på ledningsnettet.På anleggene separeres den våte gjødslene fra den tørre gjødselen, som kjøres gjennom hver sin reaktor. Bioresten skal benyttes som gjødsel.

Hugaas biogass
Bedriften som holder til i Soknedal i Midtre Gauldal har to prosjektmål; Utvidelse av eksisterende anlegg for bedring av logistikk og oppbygging av ny prosessdel for gjenvinning av bakterier.Det skal etableres en pumpeledning fra rugeriet til biogassanlegget for å transportere avfall fra rugeriet til oppmalingssystem i gassanlegget, samt opprettes et gasslager for jevn drift av gassmotor. Ingredienser er i første omgang husdyrgjødsel fra storfe, hønsegjødsel, eggrester fra rugeri, vominnhold, blod og slakteavfall fra storfe og avfall fra kyllingslakteri.

Greve Biogass
Prosjektet og pilotanlegget ved Greve Biogass (Den Magiske Fabrikken) i Vestfold skal benytte husdyrgjødsel og matavfall til produksjon av klimavennlig biogjødsel for landbruket og biogass til transportkjøretøy. Ved bruk av 60 000 tonn husdyrgjødsel, vil anlegget innfri regjeringens mål om at 30 prosent av at husdyrgjødsla skal benyttes til biogassproduksjon allerede i 2016 på vegne av Vestfold fylke. Anlegget vil, med investeringsstøtte til utvikling av siste trinn, kunne bli et nasjonalt pilotanlegg med Nordens høyeste netto klimanytte per tonn behandlet matavfall.

Publisert :
Sist oppdatert :