Hopp til hovedinnhold

Informasjon om rekrutteringssaker omtalt i media

I etterkant av Dagens Næringslivs portrettintervju med Katharina Andresen 22. juni, hvor Andresen opplyste om at hun var ansatt i et engasjement i Innovasjon Norges HR-avdeling, har det vært stor oppmerksomhet og debatt rundt ansettelsesprosessen og Innovasjon Norges praksis ved kortvarige ansettelser. Senere har det vært fokus på rekrutteringen til Innovasjon Norges ledergruppe.

Innovasjon Norge orienterer med dette om hendelsesforløpet i sakene og tydeliggjør fakta.

Krohn Traaseths involvering i ansettelsen

Anita Krohn Traaseth ble gjort oppmerksom på ansettelsen av Andresen 20. juni da Dagens Næringsliv tok kontakt i forbindelse med deres portrettintervju av Andresen. Krohn Traaseth har ikke vært i kontakt med hverken Andresen eller HR knyttet til dette ansettelsesforholdet etter at hun videresendte en henvendelse fra Andresen til HR 4. juni og frem til 20. juni. Se nærmere detaljer om angjeldende sak og ansettelsesprosess nedenfor.

Krohn Traaseths rekruttering av ledergruppe

Innovasjon Norges styre behandlet ny organisering av Innovasjon Norge i styremøte 18. desember 2014. Fra Traaseth startet jobbet hun med utforming av ny ledergruppe, sammen med den tidligere ledergruppen, for å identifisere roller og kompetanse som en øverste ledergruppe i Innovasjon Norge trengte for å levere på omstillingsoppgavene selskapet stod ovenfor. Økt fokus på bl.a. digitalisering, kultur- og kompetanseutvikling ble identifisert som viktig for selskapet.

Innovasjon Norge hadde ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober 2014, en måned etter at Krohn Traaseth tiltrådte, fått beskjed om kutt i administrasjonsbevilgningen for 2015 og stod ovenfor en nedbemanning våren 2015. Derav var det en viktig oppgave å få på plass ledergruppen. Innovasjon Norge hadde på det tidspunktet en rammeavtale med rekrutteringsselskapet Visindi som bistod ved flere av ansettelsene til øverste ledergruppe. Dette arbeidet ble utført med grundige beskrivelser av lederrollene i samarbeid med Innovasjon Norge. To personer var satt på oppgaven fra Visindis side for å sikre en godt organisert prosess og nødvendig fremdrift. En oppsummering fra Visindi dokumenterer dette arbeidet og er oversendt media.

Hva angår ansettelsen av HR-direktør Yvonne Fosser, bemerkes at Fosser opplyste om sin tidligere arbeidsrelasjon med Krohn Traaseth i sin søknad til Innovasjon Norge, og det ble på allmøte i Innovasjon Norge også informert om at de var tidligere kolleger da hun tiltrådte.

Stillingen som HR-direktør ble utlyst 19. desember med frist 15. januar. Fosser fikk tilbudet fra Innovasjon Norge 28. januar. Det var totalt 90 søkere til stillingen.

Innovasjon Norges bruk av kortvarige ansettelser og rekrutteringspraksis

Vi har stor forståelse for at flere stiller prinsipielle spørsmål rundt bruken av administrative ansettelser ved kortsiktige og uforutsette behov. Selv om dette er lovlig, har denne saken belyst at det er problematisk, og vi endrer praksis for kortsiktige ansettelser i Innovasjon Norge.

Vi har også innhentet ekstern juridisk vurdering for hvilke utlysningsregler som gjelder i forbindelse med nyansettelser i Innovasjon Norge.

I og med at Innovasjon Norge er et offentlig eid særlovselskap, har det vært noe uklart hvilke regler som gjelder for utlysning av stillinger i selskapet. For å være på den helt sikre siden, har Innovasjon Norge valgt å følge unntakshjemmelen etter statsansatteloven, selv om denne loven ikke gjelder for selskapet.

Etter at denne saken kom opp, har Innovasjon Norge innhentet en ekstern juridisk vurdering av hvilke utlysingsregler som gjelder for særlovselskapet Innovasjon Norge. Advokatfirmaet Kluge konkluderer med følgende:

 • Innovasjon Norge har etter alt å dømme ikke noen rettslig plikt til å foreta utlysning i forbindelse med nyansettelser i selskapet. Ettersom selskapet trolig generelt ikke har noen slik utlysingsplikt, hadde man heller ikke plikt til å utlyse Andresens stilling.
 • Ettersom det hefter en viss tvil ved konklusjonen i kulepunkt 1, har vi også foretatt en subsidiær drøftelse, der vi har lagt til grunn at Innovasjon Norge generelt har utlysningsplikt. Vi har deretter, under denne forutsetning, vurdert om selskapet likevel kunne unnlate å utlyse Andresens konkrete stilling. Vår vurdering er at det under alle omstendigheter var anledning til å ikke utlyse denne konkrete stillingen.

Styremøte 29. juni 2018

I et ordinært styremøte 29. juni orienterte administrerende direktør styret under punktet «Orientering» om aktuell sak vedrørende rekruttering.

Administrerende direktør foreslo ovenfor styret at selskapet via sine revisorer burde gjennomgå regelverk, rutiner og praksis knyttet til rekruttering. Styret har ikke holdepunkter for at det har skjedd formelle feil i saken og ønsket å følge opp forslaget fra administrerende direktør. Et vedtak ble derfor fattet i henhold til administrerende direktørs ønske om å se på selskapets regelverk rutiner og praksis rundt rekruttering.

Administrasjonen arbeider med den praktiske oppfølgingen av dette. Tidsramme og andre praktiske forhold vill bli avklart i den videre oppfølging av styrets vedtak.

Innovasjon Norges bruk av administrative ansettelser

 • En administrativ ansettelse beskriver en type ansettelse som ikke krever at stillingen utlyses fordi behovet oppstår akutt og er begrenset til en periode på inntil seks måneder. Les mer om administrative ansettelser her.
 • I 2017 hadde Innovasjon Norge tre administrative ansettelser. Så langt i 2018 har vi hatt fem administrative ansettelser. Varigheten på disse engasjementene var på henholdsvis 6 måneder, 4 måneder, 2 uker, 1 måned og 2 uker.
 • Økningen i antall administrative ansettelser i 2018 skyldes økt oppdragsmengde fra våre oppdragsgivere (departementer og fylkeskommuner) og et behov for avlastning av administrative oppgaver knyttet til leveranser med korte frister, som arrangementer, digitale leveranser (nettsider og The Explorer) og prosjektarbeid.
 • Innovasjon Norge har mer enn 700 ansatte, og vi anser ikke fem administrative ansettelser som et stort omfang. Innovasjon Norge har aldri hatt så mange oppdrag som i 2018, og da er det naturlig at det oppstår akutte behov for bistand og avlastning, og det er i slike tilfeller dette unntaket har blitt brukt.
 • Selv om denne typen ansettelser er lovlig, har denne saken belyst at praksisen er problematisk. Innovasjon Norge har derfor besluttet å endre praksisen rundt administrative ansettelser, slik at vi unngår lignende situasjoner.

Behovet for en administrativ ansettelse i mai/juni

 • HR-avdelingen identifiserte et behov for avlastning som resultat av økt mengde administrasjonsarbeid i forbindelse med rekruttering og trainee-program, da det for tiden kun er én person i Innovasjon Norge som håndterer disse oppgavene. HR sendte en intern møteinnkalling 30. mai for å flagge dette behovet i avdelingen. Møtet ble gjennomført 4. juni.
 • HR-avdelingen fikk godkjent en midlertidig deltidsstilling den 5. juni.

Kontakten mellom Katharina Andresen og Anita Krohn Traaseth

 • Traaseth kom i kontakt med Andresen første gang på et offisielt oppdrag på Maverick Collective-arrangementet 10. april, der hun holdt en presentasjon og deltok på middagen. Andresen fortalte Traaseth at hun snart var ferdig med sitt engasjement hos EY, og at hun søkte nye muligheter. Traaseth viste da til at hun burde se på internship på Innovasjon Norges nettsider.
 • Den 12. april mottok Traaseth en e-post fra Andresen der hun ba om forslag til deltagere som burde inviteres til EYs kvinnearrangement, «Women. Fast Forward». Hun fikk svar på e-posten 16. april med forslag.
 • Den 31. mai sendte Andresen Traaseth en e-post der hun spurte om informasjon om internship i Innovasjon Norge.
 • Traaseth svarte på e-posten fra Andresen 4. juni og informerte om at Andresen måtte ta dette med HR. Traaseth kopierte inn HR-direktør, slik hun har som praksis når hun mottar henvendelser om jobb i Innovasjon Norge.
 • Etter dette, det vil si fra 4. juni til DN tok kontakt for en uttalelse rundt et portrettintervju av Andresen 20. juni, har Traaseth ikke hatt kontakt med hverken Andresen eller HR knyttet til dette ansettelsesforholdet.

Tilbudsprosessen

 • Den 4. juni svarte HR-direktør Yvonne Fosser på en e-post fra Andresen angående internships, og etterspurte generell CV og søknad.
 • Den 4. juni fikk Andresen tilbakemelding fra Innovasjon Norge om at alle Innovasjon Norge internships i 2018 var besatt, men at det planlegges internships også i 2019, og en ny traineeordning.
 • Den 6. juni ble henvendelsen fra Andresen videresendt internt i HR i forbindelse med vurdering av løsninger på akutt behov.
 • Andresen ble invitert til et førsteintervju av HR 13. juni.
 • 19. juni ble andregangsintervju gjennomført med tre representanter fra HR.
 • Senere på dagen 19. juni mottok Andresen et tilbud om en midlertidig stilling.
 • Da kontrakten skulle utformes ble det oppdaget en feil i tilbudet rundt varighet. Andresen ble tilbudt inntil ti måneders varighet. Denne feilen ble rettet opp før kontrakten ble utformet og sendt 22. juni. Kontraktstilbudet er på seks måneders varighet.
 • Kontrakten ble mottatt signert av Andresen 28. juni.

Interne utlysinger i Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge er et særlovselskap og ikke omfattet av statsansatteloven. Det vil si at Innovasjon Norge ikke er pliktig til å utlyse stillinger eksternt.
 • Innovasjon Norge har en avtale med tillitsvalgte om at alle faste stillinger først skal utlyses internt. Dersom det finnes kvalifiserte søkere i organisasjonen, foretas ikke ekstern utlysing.
 • Traaseth fulgte regelverket da hun ansatte ny kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge i 2015.
 • Innovasjon Norge ansatte totalt 77 personer i 2017. 54 av personene ble hentet eksternt. Alle disse stillingene ble lyst ut, først internt i 10 dager og deretter eksternt.
 • 23 personer ble ansatt internt, etter interne utlysninger.

Jobbhenvendelser til Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge er et ettertraktet sted å jobbe. Vi opplyser på våre nettsider at vi ikke tar imot åpne søknader, men det forhindrer ikke at flere sender direkte henvendelser til våre ansatte, også vår administrerende direktør.
 • Alle henvendelser og spørsmål om jobb skal rutes videre til HR-avdelingen. Dette var også tilfellet da Andresen kom i kontakt med Traaseth, og helt i tråd med vanlig praksis.
Publisert :
Sist oppdatert :