Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge målretter innsatsen for norsk eksport

Picture of SingaporeFoto: Getty Images
Singapore er en viktig port til Asia, og er nå et av fire markeder der Innovasjon Norge vil styrke sin tilstedeværelse for bedre å bistå norske eksportbedrifter.
Innovasjon Norge følger nå opp regjeringens nye handlingsplan for eksport, og styrker tilstedeværelsen i noen viktige eksportmarkeder. Samtidig reduseres antallet faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet og det legges til rette for mer fleksibel og målrettet eksportstøtte i tråd med rådene fra norsk næringsliv.

- Vår evne til å eksportere produkter og tjenester er avgjørende for utviklingen av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv. Innovasjon, næringsutvikling og eksport henger nøye sammen. Vi gjør nå endringer som vil styrke den eksportrettede innsatsen vår og gi oss nødvendig fleksibilitet til å bistå bedrifter i arbeidet med å gripe konkrete markedsmuligheter i utlandet, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Styrker innsats

Endringen betyr at faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet reduseres fra 30 til 24. Samtidig styrkes tilstedeværelsen noe der interessen fra norsk næringsliv er stor: Tyskland, USA, Storbritannia og Singapore.

- I sum innebærer dette at vi spisser innsatsen vår. Vi styrker tilstedeværelsen i de markedene med størst interesse og potensial for norsk næringsliv. Samtidig reduserer vi innsatsen i markeder der vår støtte ikke er like etterspurt. Målet med endringene vi nå gjør er å styrke den samlede eksportinnsatsen, og øke vår evne til mer fleksibelt og i samarbeid med Team Norway å kunne bistå norske bedrifter både der vi er til stede og i markeder der vi ikke er til stede i dag. I tillegg yter vi bistand til bedrifter som eksporterer eller ønsker å eksportere også fra regionkontorene våre rundt om i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Omfattende prosess

Hvert fjerde år gir Nærings- og fiskeridepartementet Innovasjon Norge i oppdrag å vurdere selskapets internasjonale tilstedeværelse. Med Norges eksportutfordring og næringslivets klare tilbakemeldinger om behov for spisset innsats som bakteppe, har Innovasjon Norge i år gjennomført en omfattende strategisk prosess, med innspill fra næringslivet og aktører knyttet til norsk eksport. I selskapets nye eksportstrategi legges det opp til en dreining av eksportarbeidet, med et grunntilbud til alle eksporterende bedrifter, et strukturert løp for eksportbedrifter med gode forutsetninger og større strategiske satsinger mot konkrete markedsmuligheter i internasjonale markeder.

Styret i Innovasjon Norge ga 23. september sin tilslutning til de endringene som nå blir gjennomført. Endringene i internasjonal tilstedeværelse bygger på tre kriterier: Det skal være tilstrekkelig interesse for markedet i norsk næringsliv, markedet må ha tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv og Innovasjon Norge må gjennom sin tilstedeværelse bidra til å utgjøre en forskjell for næringsaktører som eksporterer eller ønsker å eksportere til det aktuelle markedet.

Samlet betyr det følgende endringer i Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse:

  • Styrking av kontorene i Singapore, Storbritannia (London), Tyskland (Hamburg og München) og USA (New York og San Francisco).
  • Avvikling av kontorene i Danmark (København), Finland (Helsinki), Indonesia (Jakarta), Polen (Warszawa) og Sør-Afrika (Cape Town). Nedlegging av ett av to kontorer i India (Mumbai).

Det blir også gjennomført mindre omdisponeringer ved noen av de andre kontorene. Endringene skal gjennomføres i 2021, og vil berøre ca. 25 årsverk i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge vil med dette fremover være til stede med 24 faste internasjonale kontor fordelt på 19 markeder. I tillegg kommer fire prosjektkontor for EØS-oppdraget i Europa.

Mer fleksible tjenester

- Norge er et lite land som ikke kan være til stede i alle markeder. Målet med de endringene vi nå foretar er en mer målrettet og fleksibel innsats, som i sum gir et bedre tilbud til et internasjonalt norsk næringsliv der det er størst behov og muligheter, sier Per Niederbach, direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge.

- Vi vil også tilstrebe en mer fleksibel organisering slik at vi også må tilpasse oss endringer og muligheter i nye markeder og nye sektorer. I det inngår også at vi gjennom et digitalt tilbud skal bli bedre til å veilede og rådgi bredden i norsk næringsliv om eksportmuligheter. Vi må tenke eksport dersom vi skal utvikle et fremtidsrettet norsk næringsliv av betydning, det gjelder både regionalt og nasjonalt, sier Per Niederbach.

Les strategirapporten Rigget for eksport.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Niederbach, direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge, tlf: 975 44 628.

Bernt Ellingsen, seniorrådgiver Kommunikasjon, tlf: 905 77 277.Publisert :
Sist oppdatert :