Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge spisser sin internasjonale tilstedeværelse

Dubai by fra ovenFoto: Thinkstock
Innovasjon Norge skal opprette et nytt kontor for Midtøsten i Dubai
Konklusjonen etter en omfattende gjennomgang av Innovasjon Norge sin internasjonale tilstedeværelse gir nyetableringer av kontor i Tyskland og Midtøsten/Dubai, samt ytterligere styrking av flere av kontorene i markeder som er identifisert som viktige av norsk industri- og næringsliv. Kjerneoppgavene levert fra utekontorene vil bli spisset under Export Norway, Invest in Norway og Visit Norway. Det er samtidig besluttet at kontorene i Tyrkia og Malaysia vil bli lagt ned.

- Norsk økonomi er i omstilling. Vi skal erstatte store eksportinntekter de neste årene og utekontorers oppgaver har aldri vært mer viktig enn nå. For å sikre relevante tjenester for norsk industri- og næringsliv er det helt nødvendig å være tilstede der de mener vi utgjør en forskjell, med tjenester næringslivet etterspør. Det viktigste nå er derfor å spisse tilbudet til norsk industri- og næringsliv, ikke å redusere vår internasjonale tilstedeværelse. Etterlevelse av compliance har vært vesentlig for våre beslutninger. Vi vil legge stor vekt på god ivaretagelse av de medarbeiderne som blir berørt, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Hvert fjerde år

Minimum hvert fjerde år er Innovasjon Norge pålagt å ha en gjennomgang av kontorstrukturen i utlandet. Endringer og omstilling i norsk og global økonomi og næringsliv forsterker behovet for en kontinuerlig gjennomgang av Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse.

En omfattende og grundig prosess ligger bak de organisatoriske endringene som Innovasjon Norge nå foretar når det gjelder tilstedeværelse og oppgaver i internasjonale markeder. Styret i Innovasjon Norge har tidligere satt tre kriterier for denne tilstedeværelse: Det skal være tilstrekkelig interesse for det aktuelle marked i norsk næringsliv, det skal være tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv i vedkommende marked og det skal være markeder der Innovasjon Norge gjennom sin tilstedeværelse kan bidra til å utgjøre en forskjell for næringsaktører som ønsker å satse i de aktuelle markedene. Analysen som danner grunnlaget for valg av tilstedeværelse baserer seg i hovedsak på innspill fra næringslivet og relevante næringsaktører.

Innovasjon Norges internasjonale oppdrag og aktiviteter skjer i dag på tre hovedområder;

 • Export Norway (handel og samarbeid, inkl. bistand til små og mellomstore bedrifter i nye markeder)
 • Visit Norway (markedsføring av Norge som reisemål)
 • Invest in Norway (tilrettelegging for utenlandske investeringer)

Visit Norway, EØS-oppdrag og arbeidet med bistandsmidler har egen finansiering og legger egne føringer for tilstedeværelse, og er ikke berørt i denne prosessen.

Export Norway-delen dekkes derimot innenfor det økonomiske handlingsrommet som Innovasjon Norge til enhver tid har. Dette innebærer at det ikke er rom for å etablere nye kontorer uten å legge ned eksisterende. Tilstedeværelsen blir dessuten styrt av næringslivets interesse og potensial.

- Krav om å levere relevante tjenester for norsk næringsliv med riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet kombinert med et begrenset økonomisk handlingsrom krever en tydelig prioritering og samling av ressurser, sier Per Niederbach, direktør for regioner og finansiering i Innovasjon Norge.

Styret i Innovasjon Norge ga i møtet 15.desember 2016 sin tilslutning til hovedpunktene i tilrådningen om endringer i kontorstrukturen, og ga samtidig administrasjonen fullmakt til å sluttføre prosessen.

Den endelige konklusjonen innebærer dermed følgende endringer når det gjelder tilstedeværelse og ressurser for Export Norway-delen av Innovasjon Norges internasjonale virksomhet:

 • Opprettelse av nytt Innovasjon Norge-kontor for Midtøsten i Dubai.
 • Nytt Innovasjon Norge-kontor i München i Tyskland, tillegg til det allerede eksisterende kontoret i Hamburg.
 • Styrking av tilstedeværelsen i Norden (Stockholm og København).
 • Nedleggelse av kontorene i Tyrkia (Istanbul) og Malaysia (Kuala Lumpur).
 • Nedleggelse av kontoret i St. Petersburg (Russland). Kontoret i Moskva består.
 • Avvikling av Export Norway-aktivitetene i Estland (Tallinn). Tallin beholdes som kontor for forvaltning av EØS-midler.
 • Avvikling av konsulentavtaler med assosierte konsulenter (stringere). (Gjelder Tanzania, Uganda, De forente arabiske emirater, Thailand og Ungarn).
 • I tillegg vil det bli gjennomført flere omprioriteringer i ressursbruken mellom de ulike regionene og kontorene, gjelder Asia og Europa.

Med disse endringene reduseres Innovasjon Norges netto tilstedeværelse fra 30 til 29 land (eksklusive de markedene hvor det hittil har vært assosierte konsulenter). Antallet kontorer reduseres netto fra 35 til 34. Endringene innebærer at den totale bemanningen ved utekontorene vil bli reduserte med i underkant av 6 årsverk.

Målet er at endringene skal være gjennomført i løpet av 2017.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Niederbach, direktør for regioner og finansiering i Innovasjon Norge,
Mob: 975 44 628
E-post: per.niederbach@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :