Hopp til hovedinnhold

Inviterer til nye klyngeprosjekter

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters skal i 2016 videreføres med nye Arena og NCE-prosjekter. I utvelgelsen av prosjekter vil klyngenes bidrag til fornyelse og omstilling av norsk næringsliv blir vektlagt.

- Klyngene tilbyr bedriftene en godt organisert samarbeidsarena, hvor det er mulig å dele risiko og lære av hverandre. Det gir rom for innovasjon, utvikling av nye forretningsområder og internasjonalisering, noe som igjen styrker den enkelte bedrifts konkurransekraft og posisjon, sier Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Prioritet

Hun viser til at det er godt dokumentert at klyngene bidrar til fornyelse og vekst. Derfor har Innovasjon Norge de siste årene prioritert denne satsingen meget høyt. I dag er det i alt 35 ulike klyngeprosjekt spredt over hele landet.

- Mange bedrifter er nå i en krevende situasjon pga. oljesmellen. Klyngesamarbeidet kan gi mange virksomheter et «push» når det gjelder å tenke mer offensivt og ta nødvendige grep, sier Skaret.

Utlysing med fokus omstilling

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (lenke) er Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge sin viktigste felles innsats for økt innovasjon og vekstkraft i norsk næringsliv. Når de tre programeierne nå lyser ut nye klyngeprosjekter skjer det også med et ønske om et sterkere fokus på klyngenes bidrag til omstilling av norsk næringsliv.

- De nye klyngeprosjektene som skal hentes inn, og eventuelt videreføres, må ha ambisjoner om, og potensial for å bidra til fornyelse på flere nivå; av klyngedeltakernes verdikjeder, innenfor en sektor, eller fornyelse på tvers av etablerte fag- og sektorgrenser. Vi ønsker også å forsterke gryende næringer med stort potensial, sier Skaret.

I utlysingen åpnes det for forslag til nye Arena-prosjekter og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter. Vi åpner også for nye Norwegian Centres of Expertise (NCE)-prosjekter. Mens Arena-prosjektene skal støtte opp under nye klyngeinitiativ, er NCE-prosjektene mer rette mot mer modne klynger med stort potensial for videre fornyelse og vekst. Med utgangspunkt

Med bakgrunn i de økonomiske rammene er det imidlertid besluttet å ikke åpne for nye prosjekter innenfor Global Centres of Expertise (GCE).

Videreutvikles

Norwegian Innovation Clusters ble iverksatt i 2014, basert på to etablerte programmer; Arena-programmet fra 2002, og Norwegian Centres of Expertise (NCE) fra 2006. I tillegg ble det etablert et tredje nivå; Global Centres of Expertise (GCE).

Pr 01.01.2016 støtter programmet 18 Arena-prosjekter, 14 NCE-prosjekter og tre GCE-prosjekter.

Satsingen på klyngene som omstillingsmotor, som Innovasjon Norge iverksatte i 2015, vil også bli videreført og forsterket.

- Denne satsingen skal bidra til effektiv omstilling av norsk næringsliv ved å videreutvikle
utvalgte teknologi- og kompetanseområder, og implementere dette på tvers av ulike industrielle miljøer. I det inngår også egne satsinger for å forsterke samarbeid med utdanningsmiljøer og flere innovasjonspartnerskap i klyngene, sier Mona Skaret.

Tett oppfølging

Gjennom en tett oppfølging av og dialog med både de nye klyngeinitiativene og de mer modne, dynamiske klyngene, vil Innovasjon Norge og de to andre eierne løpende fange opp utfordringer og behov og forsøke å tilpasse innsatsen best mulig til næringslivets behov for fornyelse og omstilling

I tillegg vil det i 2016 bli satt i gang en ny satsing på klyngene som arnested for gründerskap, finansiert med egne midler fra regjeringens gründerplan. Tanken er at tettere samarbeid mellom nystartede og mer etablerte bedrifter i regi av klyngesatsingen skal bidra til dristigere innovasjon og til at flere gründere lykkes.


Publisert :
Sist oppdatert :