Hopp til hovedinnhold

Nesten 1400 vil bestemme over EU-program

EU-flagg som veiver i vindenFoto: Forskningsrådet
Interessen var stor da Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterte til innspill til deltakere i nasjonale referansegrupper for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Av nærmere 1400 interesserte har vi nå plukket ut 222 medlemmer til å delta i referansegruppene.

I alt ti slike grupper skal komme med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av Horisont Europa, EUs neste, syvårige rammeprogram. Dette er verdens største program som finansierer forskning og innovasjon, med oppstart i 2021 og et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner.

Topp kvalifiserte deltakere

Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet, sier at det kom innspill til svært mange gode og relevante kandidater.

– Vi er glad for den store interessen og det har vært mange hensyn å balansere for å sette sammen referansegruppene. Vårt mål har vært å få en balansert representasjon som tar hensyn til næringsliv og offentlig sektor i tillegg til forsknings- og innovasjonsmiljøene, dernest fagområder, institusjoner, geografi og kjønn for å nevne noe.

Danielsen sier at de i tillegg har lagt vekt på å få med medlemmer som også har roller i sentrale nasjonale arenaer som Forskningsrådets porteføljestyrer og strategiprosesser (21-strategier).

– Gruppene skulle heller ikke bli store, så derfor sitter vi igjen med en rekke gode kandidater som ikke har kommet med i referansegruppene, sier Danielsen.

Hun understreker at den store interessen for å delta likevel vil bli viktig for det videre arbeidet.

– Vi vil bruke dette tilfanget til å opprette referansenettverk og til å ha dialog på en bred front. Disse vil få en rekke muligheter til å gi innspill underveis, fastslår Danielsen.

– I den nasjonale referansegruppen for Det europeiske Innovasjonsrådet (European Innovation Council) har vi forsøkt å favne bredden i det norske innovasjonsøkosystemet. Referansegruppen vil ha en viktig rolle i å gi faglige vurderinger knyttet til innretning av eksisterende og nye innovasjonsvirkemidler i Horisont Europa, sier Per Niederbach, direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge.

Danielsen og Niederbach understreker at de nasjonale referansegruppene til sammen kan bidra til at Norge når målene vi har satt oss for norsk deltagelse i Horisont Europa.

Tett påkoblet

Referansegruppene vil være tett påkoblet utviklingen av arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa. De skal være i tett dialog med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter.

Medlemmene kommer hovedsakelig fra norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre mulige deltakergrupper i Horisont Europa. Målet er at de skal sikre at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt sammen.

Referansegruppene skal også bidra til at norske aktører får bedre informasjon om utlysninger og satsinger i Horisont Europa, noe som igjen kan øke muligheten for at norske aktører fra akademia, næringsliv, offentlig sektor får gjennomslag i rammeprogrammet.

Forskningsrådet har hovedansvaret for Horisont Europa og er dermed ansvarlig for ni referansegrupper, mens Innovasjon Norge har ansvar for å opprette og drifte referansegruppe nr. 9 for Det europeiske innovasjonsrådet og økosystemer for innovasjon.

Ti referansegrupper

Det er opprettet nasjonale referansegrupper på følgende ti områder:

1. Fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions)

2. Forskningsinfrastruktur

3. Helse

4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

5. Samfunnssikkerhet

6. Digitalisering, romvirksomhet og næringsliv

7. Klima, energi og mobilitet

8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon

10. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket)


Medlemmene oppnevnes for to år, med mulighet for gjenoppnevning.

Oversikt over medlemmer i nasjonale referansegrupper

Mer informasjon om Horisont Europa


Kontaktpersoner

Forskningsrådet:
Bente Bakos
Tom-Espen Møller

Innovasjon Norge:
Benedicte Sognefest
Martha Grønning

Publisert :
Sist oppdatert :