Hopp til hovedinnhold

Nye bankavtaler gir 150 millioner kroner mer i lån til innovative bedrifter

Innovasjon Norge inngår nye avtaler i vekstgarantiordningen med Danske Bank, Sparebanken Møre og Sparebanken Vest. Avtalene har en samlet ramme på 150 millioner kroner, og skal gjøre det lettere for innovative bedrifter i vekst å få tilgang til lån.

Totalt har Innovasjon Norge inngått samarbeid med seks banker som samlet utgjør 710 millioner kroner i lån til bedrifter. Ordningen avlaster risiko hos bankene i form av en garanti, og gjør det dermed lettere for bedrifter som er i en oppstart- eller utviklingsfase å få tilgang til lån.

-Denne ordningen gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter å få tilgang til kapital i en tidlig fase. Det kan være avgjørende for at disse bedriftene kan vokse raskere og skape arbeidsplasser og verdier som kommer oss alle til gode, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

113 bedrifter har fått lån gjennom ordningen

Vekstgarantiordningen er finansiert med penger fra Innovasjon Norge og det Europeiske Investeringsfondet. Da ordningen ble innført i 2017 utgjorde den 300 millioner kroner i lån til små- og mellomstore bedrifter. Etter at Innovasjon Norge signerte en ny avtale med EIF i mai ble ordningen tilført 500 nye millioner. Inntil nå har de tre opprinnelige bankene som er med i ordningen bevilget cirka 300 millioner kroner i lån til 113 bedrifter.

-Den store etterspørselen, både fra bankene og antallet bedrifter som har fått innvilget lån, viser at dette er et instrument som treffer godt i markedet. Vekstgarantiordningen er fremdeles i en pilotfase, men på sikt er målet at alle banker som engasjerer seg for innovasjon og vekst i norsk næringsliv skal kunne tilby lån gjennom ordningen, sier direktør for Gründer- og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Bankene kan innvilge lån på opptil 4 millioner kroner per bedrift, og Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av lånebeløpet.

-Vekstgarantiordningen gjør det lettere for oss låne bort penger til innovative prosjekter som vi har tro på, men der bedriften mangler lånesikkerhet i form av tradisjonelle verdier. De bedriftene som får lån gjennom ordningen får også tett oppfølging, kompetanse og rådgivning som skal bidra til at de vokser raskere og treffer godt i markedet. Vi har allerede flere slike bedrifter på hånden som vi håper å få raskt inn i ordningen, og er klar til å ta imot flere sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest.

Tiltrekker private investeringer

Når bedriftene får lån kan sjansen øke for at private investorer kommer på banen. Lånene kan også kan kombineres med andre lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

-Her finnes det flere samfinansieringsmuligheter som kan utnyttes bedre etterhvert som bankene får økt kjennskap til våre ordninger. Vi har stor tro på at et forsterket samarbeid med bankene kan gi betydelige gevinster for innovasjons- og vekstbedrifter i hele landet, sier Næss.

Selskapet Catenda fikk lån av DnB gjennom vekstgarantiordningen. De satser nå internasjonalt med bimsync, en digital samhandlingsplatform for byggenæringen.

- Vi er nå inne i en intens vekstfase for å nå ut i en global industri, og denne ordningen har vært avgjørende. Banken hadde tro på prosjektet, og fordi Innovasjon Norge var med å dele risikoen fikk vi innvilget lån. Ordningen har bidratt til at vi har vokst fra 10 til 18 ansatte, fortsetter å ansette, fikk med oss sterke investorer og har landet noen store globale selskaper på kundelisten, sier Håvard Brekke Bell, daglig leder i Catenda.

Fakta om Vekstgarantiordningen

  • Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering. Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
  • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en rammeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift.
  • Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen for hver enkelt bank.
  • Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt.
  • Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge den 23. januar 2017 inngikk en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020.
  • Siden våren 2017 har Innovasjon Norge pilotert ordningen med DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN i et avgrenset område og med et begrenset volum. Piloten har så langt vært en suksess, og utvides nå til også å inkludere Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Danske Bank. Piloten har en samlet ramme på 800 MNOK, og avsluttes når samarbeidende banker har oppnådd avtalt porteføljevolum.
  • Innovasjon Norge inngår en rammeavtale med de bankene som deltar i ordningen, og som gir de samarbeidende bankene mulighet til å gi garantier for en viss portefølje. Hver bedrift må allikevel godkjennes av Innovasjon Norge, men bankene bestemmer selv hvilke engasjement de vil melde inn til Innovasjon Norge og søke om garanti for.
  • Fordi Vekstgarantiordningen er et finansielt instrument som er satt opp innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, så må bedriftene som det søkes om garanti for tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. Det er disse kriteriene Innovasjon Norge bruker for å godkjenne garantien, i tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes til arbeidskapital og investeringer.

Kontakt

Geir Ove Hansen, geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no/+47 414 27 715.

Publisert :
Sist oppdatert :