Hopp til hovedinnhold

Nye næringsklynger skal bidra til omstilling og ny vekst

næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Foto: Innovasjon Norge / Terje Borud
Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige mål og fellestrekk for de syv nye næringsklyngene som nå får støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Samarbeid om forskning og innovasjon er avgjørende for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse og konkurransefortrinn.

Flere bilder fra lanseringen: Nye næringsklynger 2015

Elitestatus

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. En viktig målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer.I tillegg ble NCE Seafood Innovation Cluster, Oslo Medtech og NCE Eyde i dag tildelt status som Norwegian Centres of Expertise, mens Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger, det vil si får status som klynger i tidlig fase.

Viktig satsing

Næringsminister Monica Mæland mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. - Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. Resultatene de skaper vil være viktig for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventningene til klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, sier næringsminister Monica Mæland.

Hele landet

Regjeringen har i årets budsjett satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser på klyngeprogrammet som et viktig tiltak for å styrke konkurransekraften i regionene.

- Klyngene er et viktig tiltak for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet. Programmet er ambisiøst og et effektivt verktøy for å styrke innovasjonskraften både hos den enkelte bedrift og i regionene, sier Sanner.

Gir effekt

Bedrifter som samarbeider innoverer mer og har økt konkurransekraft. En effektanalyse som SSB har utarbeidet viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetning og sysselsetting enn bedrifter utenfor klyngene. - Vi har mange små bedrifter i Norge. Skal de lykkes ute, må de samarbeide mer. Klyngene bidrar til omstilling og økt eksport, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:

Global Centres of Expertise (GCE): www.gceclusters.no

GCE Subsea består omfatter en rekke bedrifter i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer. Gjennom mange års klyngesamarbeid er det etablert et meget sterkt fundament for videre posisjonering av norsk subsea kompetanse og teknologi internasjonalt. Med GCE-satsingen tar klyngen også mål av seg til å omstille og anvende verdensledende undervannsteknologi og -kompetanse på helt nye områder som havvind, offshore havbruk og mineralutvinning.

Norwegian Centres of Expertise (NCE): www.nceclusters.no

Oslo Medtech representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. Klyngen har utviklet gode relasjoner til ledende fagmiljøer internasjonalt, og kan vise til svært gode resultater når det gjelder kommersialisering og vekst hos bedriftene i klyngen.

Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet og har blant deltakelse noen av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet vil være å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.

NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder.

Arena: www.arenaclusters.no

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Deltakerbedriftene inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

Oslo Ed Tech Cluster består av en rekke små bedrifter innen lærings- og spillteknologi med base i Oslo-området. De ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for å vokse internasjonalt og bygge opp en helt ny næring i Norge. Oslo Ed Tech Cluster har tatt mål av seg til å lykkes i et raskt ekspanderende marked og være med å endre måten undervisning og læring drives i dag. Potensialet er betydelig både i skolen, bedriftsmarkedet og innen bistand. Klyngen vil samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å få fram nye produkter og tjenester som virkelig fremmer læring.

Fakta om klyngeprogrammet

• Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
• Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
• Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
o Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
o Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
o Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
• Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
• Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Se også www.innovationclusters.no

For mer informasjon, kontakt:

 • Forskningsrådet: seniorrådgiver Sindre Mekjan
  Tlf. 468 63 789og e-post: sim@forskningsradet.no
 • Siva: kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes
  Tlf. 909 33 114 og e-post: roy.stromsnes@siva.no
 • Nærings- og fiskeridepartementet, kommunikasjonssjef Trond Viken
  Tlf. 992 18 303 og e-post: tvi@nfd.dep.no
 • Kommunal og moderniseringsdepartementet, seniorrådgiver Sissel Mossing
  Tlf. 920 80 147 og e-post: sissel.mossing@kmd.dep.no
Publisert :
Sist oppdatert :