Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

Norsk flagg og EU-flaggFoto: Getty Images
Referansegruppene vil bestå av personer fra forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer, organisasjoner og andre potensielle deltakergrupper.
Nå kan du bli medlem i en nasjonal referansegruppe for Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. Vi trenger kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 28. april.

Det syvårige rammeprogrammet starter i 2021 med et foreløpig budsjett på 94 milliarder euro. Forberedelsene til norsk deltakelse i programmet er allerede godt i gang, og vi åpner nå for at du kan melde din interesse som medlem i en nasjonal referansegruppe eller foreslå andre gode kandidater.

Ni referansegrupper i Norge

Nasjonalt oppretter vi ni referansegrupper og ber om forslag til medlemmer til disse gruppene. Vi er på utkikk etter engasjerte personer som med sin kunnskap og erfaring har lyst å delta i referansegruppene.

Referanse­gruppene skal være arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa. Gruppene vil være tett påkoblet arbeidet norske representanter i programkomiteene gjør, med å utarbeide arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa. De skal være i tett dialog med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig virksomheter.

Med sin faglige kompetanse vil medlemmene sikre at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt sammen. Referansegruppene skal også bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltakelse i rammeprogrammet. De blir viktige for å sikre godt samspill mellom nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger.

Det skal opprettes nasjonale referansegrupper på følgende ni områder av Horisont Europa:

 1. Forskningsinfrastruktur
 2. Helse
 3. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 4. Samfunnssikkerhet
 5. Digitalisering, romvirksomhet og næringsliv
 6. Klima, energi og mobilitet
 7. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
 8. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon
 9. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket)

Oppnevnes i juni 2020

Referansegruppene oppnevnes i begynnelsen av juni 2020 og vil ha rundt 20 medlemmer hver. Medlemmer oppnevnes for to år og med mulighet for gjenoppnevning.

Vi forventer at medlemmene i referansegruppene har nødvendig kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De bør ha god kjennskap til rammeprogrammet. For å bringe inn kunnskap fra nye aktør­er, kan det også rekrutteres medlemmer med begrenset kjennskap til ramme­programmet. Disse må da tilegne seg relevant kompetanse etter oppnevning.

Det forutsettes at medlemmene har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder, og kan gi innspill utfra overordnede nasjonale forsknings-, innovasjons- og samfunnsbehov. Det er viktig at medlemmene kan sette av tilstrekkelig tid til arbeidet i referansegruppene, og at de kan gi innspill også ved korte tidsfrister.

Foreslå gode kandidater

Innovasjon Norge har ansvar for å opprette og drifte referansegruppen for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon, mens Forskningsrådet er ansvarlig for de øvrige referansegruppene.

I dokumentet "Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe" finner du en beskrivelse av de enkelte klyngene og tiltaksområdene deres. Her vil du se hvilken fagekspertise som trengs inn i de respektive referansegruppene.

Du er velkommen til å foreslå deg selv til en av referansegruppene, men det er også mulig å foreslå gode kandidater du kjenner til. Dersom du foreslår andre enn deg selv, må du opplyse om vedkommende vet at han/hun blir foreslått. Det er mulig å foreslå kandidater til flere grupper, men samme person kan kun oppnevnes til én gruppe.

Vi ber om at du oppgir:

 • eget navn, e-postadresse og arbeidssted
 • navn, e-postadresse og arbeidssted til kandidaten du eventuelt foreslår
 • en kort begrunnelse for forslaget
 • hvilken gruppe vedkommende foreslås til

Her kan du registrere deg eller foreslå andre


Kontaktpersoner i Forskningsrådet:

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge:

Publisert :
Sist oppdatert :