Hopp til hovedinnhold

Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene

Globus hvor Kina er i sentrumFoto: Unsplash
Innovasjon Norge foreslår en ny modell for å øke eksporten og ta de beste bedriftene ut i verden. Den nye modellen skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. Innsatsen skal spisses mot bedrifter og miljøer som har best forutsetninger for å lykkes. Et samordnet Team Norway skal være kostnadseffektivt og lett å bruke.

Norsk eksport er dominert av få næringer. Norge vil ikke klare å øke konkurransekraften uten at flere bedrifter vokser internasjonalt. Vi må derfor investere i innovasjon og utvikling for å bygge nye og sterke verdikjeder og eksportbedrifter. Norge trenger flere bein å stå på.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Innovasjon Norge om å gi en anbefaling om fremtidig tilstedeværelse i utlandet og rigg for å bidra til økt eksport og flere internasjonale investeringer.

- Innovasjon Norge foreslår en ny beslutnings- og styringsstruktur, der næringslivet innlemmes tettere i prioriterings- og beslutningsprosessene og får en mer sentral rolle i gjennomføring av strategiske fellesprosjekter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Les anbefalingene i rapporten «Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene»

Mer spisset satsing

Innovasjon Norge anbefaler en mer spisset eksportsatsing ved å satse mer på de bedriftene og næringsmiljøene som har best forutsetninger for å ta nye globale posisjoner i markeder der Norge har komparative fortrinn og konkurransekraft. Enkeltbedrifter med nødvendige ressurser – og stort potensial for å vokse internasjonalt – vil ha mulighet til å inngå forpliktende avtale om et skreddersydd tilbud som kan løpe over flere år. Tilbudet kan inkludere kapitalstyrking og kompetanseprogrammer, så vel som individuell internasjonal rådgivning og sparring.

I tillegg skal Innovasjon Norge utvikle et digitalt breddetilbud til alle norske bedrifter som ønsker å eksportere.

Store internasjonale muligheter

Innovasjon Norge foreslår også en prioritert og koordinert innsats mot utvalgte store internasjonale muligheter hvor etterspørsel etter norske løsninger er identifisert. Målet er å etablere et program som retter seg mot store internasjonale muligheter, både for økt internasjonalt salg og økte investeringer til norsk næringsliv. Modellen krever en fleksibel, etterspørselsdrevet og langsiktig strategi rettet mot å identifisere behov i markedet som matcher norske komparative fortrinn.

Eksempler på slike store internasjonale fellesprosjekter kan være teknologi for havvind i Japan, bygninger i tre i Tyskland, helseteknologi i Singapore og Canada, landbruksteknologi i Øst-Afrika og teknologi for grønn skipsfart i store sjøfartsnasjoner.

Rigget for eksport

Innovasjon Norges anbefalinger innebærer en omlegging av arbeidsmodeller og organisering av arbeidet med eksport:

  • En styrket og mer fleksibel rigg for å utnytte store internasjonale, kommersielle markedsmuligheter.
  • En ny beslutnings- og styringsstruktur, der næringslivet får en sentral rolle i validering av, beslutningsprosesser om prioritering og gjennomføring av større strategiske satsinger.
  • Et digitalt breddetilbud til alle deler av norsk næringsliv.
  • Datadrevet segmentering og proaktiv eksportrådgivning til bedriftene med best forutsetninger.
  • Økt kapasitet og kompetanse i relevante eksportmarkeder, gjennom flere spesialiserte speidere og prosjektkontorer, i tillegg til fast tilstedeværelse i de største og mest relevante eksportmarkedene.
  • En styrking av samarbeidet i Team Norway, med en tydeligere arbeidsdeling, raskere avklaringer og tettere koordinering.

Bakgrunn

Bærekraftig vekst og eksport har en sentral plass i Innovasjon Norges strategi med konkrete resultatmål om å øke eksporten og ta de beste norske bedriftene ut i verden. Gjennom prosjektet «Rigget for eksport» har Innovasjon Norge gjort en grundig analyse av hvordan vi kan bidra til å øke eksporten og tiltrekke oss mer utenlandsk kapital og kompetanse. Anbefalingen bygger blant annet på analyser av næringslivets behov og en internasjonal benchmark-analyse gjennomført i 2020. Anbefalingen svarer også ut innspill og råd fra områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet i 2019. Forslagene har også vært drøftet med næringsorganisasjoner, klynger, samarbeidspartnere og enkeltbedrifter.

Publisert :
Sist oppdatert :