Hopp til hovedinnhold

Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Illustrasjon av skognæringens kretsløp© Illustrasjon: Mona Holm/Fete Typer
Skognæringens kretsløp.
Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045. Det tilsvarer en firedobling av omsetningen på 43 milliarder fra 2012. Skal de komme dit, må samarbeid til.

- Samhandling i verdikjeden og samspill mellom sterke næringslivsaktører, forskningsinstitusjoner og myndigheter er avgjørende for å nå omsetningsambisjonen, sier Gunnar Olofsson, leder av strategigruppen for SKOG 22. Treet har et utall anvendelsesområder og vi må utvikle og kommersialisere ny teknologi og nye produkter for å ta ut det enorme potensialet skogen gir, forteller Olofsson.

For å sikre konkurransevilkår og skape grunnlag for nye investeringer viser SKOG 22 til behovet for en helhetlig politikk som skaper nye markeder. - Skog- og trenæringen er viktig for utvikling av fastlandsindustrien, derfor er en målrettet nasjonal satsing på utvikling av bioøkonomien sentral i rapporten, forklarer Olofsson.

Skog22 beskriver flere vekstområder for skog- og trenæringen. Her er noen eksempler:

Tre som byggemateriale

Det vil bli økt etterspørsel etter tre som byggemateriale i årene fremover. For å ta ut framtidens potensiale for tre som bærekraftig byggemateriale kreves innovasjon og FoU innen industrialisert byggesystem. Vi trenger ny kunnskap og kommersialisering av løsninger med tre som byggemateriale for offensivt å møte brukerbehovene som kommer.

Tre som kjemi

Ved å ta i bruk treets oppbygging og bestanddeler kan man utvikle det meste, alt fra innsatsstoffer i medikamenter, til mat og for, eller til en miljøvennlig emballasje og sterk kompositt. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Gjennom FOU og innovasjon på treets uendelige muligheter kan ideene tas over til verdiskapende produksjon.

Tre som energi

Vi må omstille samfunnets energibruk fra fossil energi til fornybar energi. Større bruk av biobaserte fornybare energikilder vil være en del av løsningen for å dekke morgendagens energibehov. Det står ubrukte ressurser i norske skoger som må utvikles til fornybare energikilder. Trepellets kan erstatte forurensende kullbasert energiproduksjon og flydrivstoff er et av de områdene som man per i dag ser vanskelig å finne alternative energikilder til – unntaket er biodrivstoff basert på bærekraftig skogproduksjon.

Behov for kapital og bedre offentlige rammebetingelser

Stabilt og langsiktig eierskap i verdikjeden er viktig for å utløse det strategiske potensialet. Nyetableringer og videreutvikling av eksisterende industri vil være kapitalkrevende.

- Det offentlige kan bidra med sitt for å utvikle markedet for bærekraftige produkter og løsninger. Det kan gjøres gjennom å stille krav i plan- og bygningsloven, byggetekniske forskrifter og regelverk for offentlige anskaffelser, avgifter og andre produktkrav. Målrettet satsing for å bedre infrastrukturen for transport av tømmer og ferdigvarer er også avgjørende. I tillegg må norsk selskapsbeskatning må tilpasses den internasjonale utviklingen, og skattemessige avskrivninger må forbedres om næringen skal kunne konkurrere på like vilkår, sier Olofsson.

Om SKOG 22

SKOG 22 er en nasjonal strategi for skog- og trenæringen. 26. januar mottok landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Nærings og Fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim, strategien.

Gjennom 2014 har skog-og trenæringen arbeidet med sin næringsstrategi SKOG22. Hele verdikjeden har bidratt gjennom arbeidsgrupper innen: Skog, Bygg, Fiber og Energi. SKOG22 har i sitt mandat fra regjeringen vurdert både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke verdiskapingen fra næringen. Gunnar Olofsson har ledet strategigruppen. Innovasjon Norge har vært ansvarlig for sekretariatet strategiarbeidet.

Publisert :
Sist oppdatert :