Hopp til hovedinnhold

Styrket og spisset eksportinnsats

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon NorgeFoto: Astrid Waller
Regjeringen la i dag frem en eksporthandlingsplan der de styrker eksportinnsatsen med 100 millioner kroner. Innovasjon Norge støtter et strategisk eksportløft. - Skal Norge lykkes med å bygge nye eksportnæringer, må vi se arbeidet med regional og nasjonal næringsutvikling i sammenheng med eksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Næringsminister Iselin Nybø presenterte regjeringens handlingsplan for eksport sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det fremtidige arbeidet med eksportfremme skal ta utgangspunkt i dagens apparat, og vil bli innrettet slik at offentlige og private aktører skal identifisere felles strategiske satsningsområder.

Arbeidet med å fremme norsk eksport må skje på næringslivets premisser. Innovasjon Norge har i den nye eksportstrategien tatt til orde for en tettere involvering av næringslivet, der strategiske satsinger gjennomføres med utgangspunkt i markedsmuligheter ute og på basis av omforente beslutninger.

Les Innovasjon Norges rapport Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene.

Næringsutvikling og eksport henger sammen

Å lykkes i internasjonal konkurranse er krevende i en normalsituasjon, og koronakrisen har skapt nye utfordringer for norske eksportbedrifter.

-Fremover er vi i Norge både avhengige av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. På nye områder, som hydrogen, havvind og batterier, innen sirkulær- og bioøkonomi, mat- og landbruksteknologi eller helsenæring, er arbeidet med regional og nasjonal næringsutvikling og eksport sammenvevd. Vi kan ikke eksportere noe vi ikke har, eller utvikle løsninger det ikke er behov for, sier Haugli. 

Samkjørt eksportinnsats

Innovasjon Norge har i arbeidet med den nye eksportstrategien vært i tett kontakt med bedrifter, næringsorganisasjoner, klynger, fylkeskommunene og andre deler av virkemiddelapparatet. Gjennomgående pekes det på behov for økt innsats for å fremme norsk eksport, mer koordinerte strategiske satsinger og økt fleksibilitet og spisskompetanse i vår tilstedeværelse i utlandet. Dette gjenspeiles i Innovasjon Norges eksportstrategi, som er omtalt i eksporthandlingsplanen.

- Eksportarbeidet må styrkes, innrettes mer strategisk og gjennomføres på bedriftenes premisser, sier Haugli.

Innovasjon Norge er i gang med implementering av den nye eksportstrategien som innebærer en spisset satsing og en mer fleksibel rigg, for å utnytte store markedsmuligheter der norske miljøer og bedrifter kan ta nye globale posisjoner. 

Det er en klar forventning i næringslivet om forenkling av virkemiddelapparatet. I Deloitte og Menons gjennomgang av virkemiddelapparatet ble det pekt på behovet for forenkling for næringslivet. En forutsetning for å lykkes med å gi relevant bistand – også til eksport – er at virkemidlene er enkle å finne og enkle å ta i bruk.

- Som sparringpartner for bedrifter i hele landet, er vår erfaring at bedrifter i ulike faser har ulike behov. Skalering, vekst og eksport – og virkemidlene for å oppnå dette - henger nøye sammen, sier Haugli.

Mer sentral rolle for næringsklyngene

I eksporthandlingsplanen legger regjeringen opp til at klyngene får en mer sentral rolle i eksportarbeidet. Klyngene eies av bedriftene og er arenaer for samhandling mellom regionale- og nasjonale kunnskaps- og næringsaktører.

- Klyngene har alle forutsetninger for å fremme eksport og for å tiltrekke utenlandske investeringer til Norge. Gjennom klyngeprogrammet bidrar Innovasjon Norge til driften av klyngene, og vi har i flere internasjonale markeder samarbeidet tett og sett resultater av klyngenes eksportarbeid, for eksempel innen helseteknologi i Singapore eller havvind i Japan og Danmark, forteller Haugli. 

Utenlandske investeringer til Norge

I Eksporthandlingsplanen påpekes det at å bygge opp nye eksportnæringer også handler om å tiltrekke utenlandske investeringer til Norge. Innovasjon Norge jobber i dag med å tiltrekke utenlandske investeringer til Norge. Fylkeskommunene er viktige oppdragsgivere og samarbeidspartnere også i dette arbeidet.

EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer

Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er også viktige verktøy for internasjonalisering og eksport. Gjennom norsk deltakelse i Horisont Europa vil norske bedrifter få tilgang til nettverk, kompetanse og kapital som legger grunnlag for videre vekst. Innovasjon Norge vil sammen med Forskningsrådet og andre bidra til at disse virkemidlene samspiller med nasjonale virkemidler for å styrke norsk næringslivs muligheter for internasjonalisering og eksport.

Publisert :
Sist oppdatert :