Hopp til hovedinnhold

Teknologisamarbeid gir nye muligheter i havnæringene

Hywind vindmølle i det fjerneFoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge
Teknologisamarbeid mellom havnæringene vil åpne nye muligheter i en tid som krever omstilling. Dette går fram av en rapport Forskningsrådet og Innovasjon Norge har fått laget.

Rapporten "Havteknologi – potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshoresektorer" er utarbeidet av MARINTEK på oppdrag fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Norge har utviklet verdensledende teknologi innen fiskeri og havbruk, maritim og petroleum. Samarbeid og teknologioverføring på tvers av disse næringene kan åpne nye muligheter når petroleumsaktiviteten avtar.

Behov for omstilling

Mens havbruksnæringen nå opplever vekst og rekordhøye eksportinntekter, sliter petroleums­næringen med fallende oljepriser. Samtidig gir klimaavtalen som ble undertegnet i Paris før jul, viktige signaler om at verden må satse på fornybare energiløsninger for å kunne nå klima­målene.

– Dette åpner nye muligheter til å utnytte kompetanse og ledig kapasitet i Norges verdensledende leverandørindustri innenfor olje og gass, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander, som har forskning for hav, energi, ressurser og miljø innenfor sitt ansvarsfelt.

Positive næringer

Den nye havteknologirapporten belyser potensialet for teknologisamarbeidet i de tre havnæringene. Rapporten bør bli et sentralt underlagsdokument for myndigheter, næring, forvaltning, forskning og utvikling i tiden framover.

– Rapporten slår fast at aktørene i næringene ser svært positivt på mulighetene for teknologiutvikling på tvers av de blå næringene, og at dette derfor gir dem grunnlag for å se lysere på framtiden. Funnene i rapporten vil vi ta med oss inn i arbeidet med å utforme en ny framtid for havnasjonen Norge, sier næringsminister Monica Mæland, som fredag inviterte til Havkonferanse i Bergen i mai.

Miljøteknologi viktigst

Rapporten tar også for seg ulike barrierer som kan være til hinder for en optimal utvikling, som reguleringer og rammevilkår, kulturforskjeller og ulike kostnadsnivåer blant sektorene.

– Det er gledelig at næringene setter behovet for å utvikle miljøteknologi øverst på prioriteringslisten. Det betyr at de er seg sitt ansvar bevisst. I et bærekraftperspektiv som ser økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige problemstillinger i sammenheng, gir dette svært lovende framtidsutsikter, sier direktør for bærekraft Inger Solberg i Innovasjon Norge.

Andre områder som kan nyttiggjøre seg kunnskap på tvers, er fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholds­løsninger.

Unander og Solberg er enige om at rapporten gir viktig inspirasjon til nytenking og nye løsninger som kan sikre og skape nye arbeidsplasser i framtidsrettede næringer.


Om rapporten

Rapporten "Havteknologi – potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshoresektorer" er utarbeidet av MARINTEK på oppdrag fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Rapporten beskriver hvilke framtidige behov næringslivet (brukere og leverandører av teknologisk utstyr), forvaltningen og FoU-miljøene vil ha for teknologier og utstyr for å kunne overvåke, forvalte og utnytte havets ressurser og muligheter på tvers av sektorer og i et internasjonalt perspektiv.

Rapporten belyser følgende områder:

  • eksisterende teknologier og utstyr med et overføringspotensial på tvers av sektorer
  • aktørgruppers framtidige utviklingsbehov for å fremme synergier og overførings­potensialet på tvers av sektorer
  • barrierer og muligheter

Den nye rapporten er en oppfølging av rapporten "Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien" som ble utarbeidet av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet i 2014.

Publisert :
Sist oppdatert :