Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen

liten båt som suser opp en stor elvFoto: Kalle Kortelainen/Unsplash
Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Koronapandemien har medført reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har gitt bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene.

Regjeringen har derfor etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

Du må kunne dokumentere omsetningsfall for å søke

Du må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke.
Omsetningsfallet må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor.

Søknadsfristen er 15. september 2020. Det vil være mulig å ettersende dokumentasjon på omsetningsfallet etter at søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli gitt svar på søknader før etter denne datoen.

Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22))
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet

Hvem kan ikke søke?

 • Konsulentmiljø, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljø, testsenter, innovasjonsmiljø, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskap og offentlige aktører. Det er imidlertid ikke noe i veien for at bedrifter bruker kompetanse fra disse miljøene og inkluderer kostnadene i søknaden.
 • For mellomstore og store større bedrifter kan støtte ikke gis dersom de var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 og fremdeles er det ved tidspunkt for støttetildeling. Det er unntak for små bedrifter. En endring i EUs midlertidige retningslinjer for statsstøtte, som ble innført i forbindelse med korona-situasjonen, innebærer at det ikke lenger er nødvendig å vurdere om små bedrifter er i økonomiske vanskeligheter.

  Les mer om hva som menes med å være i vanskeligheter og hvordan størrelsen på en bedrift defineres her.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Omstillingsprosjekter som kan avhjelpe den akutte likviditetsmangelen reiselivsnæringen er rammet av, slik at aktiviteten kan opprettholdes i virksomhetene i en periode hvor kundegrunnlaget er begrenset og følgelig inntektene sterkt reduserte, samt tilpasning til en midlertidig ny situasjon på etterspørselssiden.

Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte. Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

Konkret skal tilskuddet finansiere:

 1. Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset, eksempler: endre driftskonsept, opplæring av personale, kompetanseutvikling og kursing, miljøsertifisering mv.
 2. Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler osv.
 3. Tilpasning av produktet til andre kundegrupper, forr eksempel fra produkter tilpasset oversjøiske markeder til nordmenn og nærmarkeder. Eller fra kun distribusjon gjennom internasjonale turoperatører til egendistribusjon gjennom nett.

Tilskuddet er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Hvilke typer kostnader som kan støttes?

(a) personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet;

(b) kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet; kostnadsposten kan utgjøre inntil 20 prosent av det totale kostnadsoverslaget.

(c) kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;

(d) kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester; innkjøp av konsulentbistand og rådgivning, kjøp av utredninger, analyser og rapporter, kompetanseutvikling mv.

(e) kostnader forprosjektrelatert materiell, varer og utstyr;

(f) kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon. Innkjøp av eksterne designtjenester og øvrig konsulentbistand. Kostnader i forbindelse med salg og markedsføring kan ikke inngå i kostnadsoverslaget.

Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer i AS er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

Søker er selv ansvarlig for at det ikke søkes om å dekke de samme kostnadene gjennom kontantstøtteordningen, kompensasjonsordningen for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter (URL) eller låneordning for pakkereiser eller ev. andre offentlige finansieringsordninger.

Følgende aktiviteter kan ikke inngå i støttegrunnlaget

Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes.

Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern.

Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €800 000 per konsern. Har selskapet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og kompensasjon for lovpålagte vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger er gitt etter dette regelverket.

Søknaden må inneholde

Tilskudd fra Innovasjon Norge skal ikke bare avlaste bedriftens risiko knyttet til å opprettholde kundetilbudet og sikre at nødvendige smitteverntiltak, men også tilpasse virksomheten til nye kundegrupper og utvikle nye produkter og konsepter til eksisterende og nye kundegrupper. Tilskudd skal kun gis der dette har potensial for å bidra til at bedriften kommer gjennom koronakrisen.

Vi trenger en kortfattet beskrivelse av hvordan de omsøkte aktivitetene vil bidra til at bedriften kommer seg over koronakrisen, samt dokumentasjon på at bedriften har 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Søknad om finansiering fra Innovasjon Norge må inkludere en troverdig beskrivelse av de konkrete aktivitetene og tiltakene.

For å lykkes med rask og effektiv saksbehandling av søknaden, må alle punkter i søknadsmalen besvares kort og konkret. Vi ber om at all informasjon legges direkte i søknaden og ikke som vedlegg. Hjelpetekster i søknadsskjemaet gir god veiledning.

Tilskudd til bedriften forutsetter at prosjektet gir positiv samfunnsøkonomisk nytte. Det legges til grunn for finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Dette legger vi vekt på

I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

Effekten av tiltakene

Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med selskapets visjon og strategier, samt hvordan aktiviteten inngår i utviklingsretning/strategiske grunnlag for reisemålet.

Det må sannsynliggjøres at

Bedriftens gjennomføringsevne

Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge, også tilskudd, må demonstrere at selskapet har gjennomføringsevne:

 • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
 • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
 • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen

Legg ved

 • Regnskap per 31.12.2019
 • Likviditetsbudsjett for 2020
 • Dokumentasjon på 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Budsjett for planlagte aktiviteter i 2020 med begrunnelse for hvordan aktivitetene påvirkes av myndighetenes restriksjoner som følge av COVID-19, og hvilket inntektstap dette medfører

Utbetaling og rapportering

Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan inntil 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

Les mer her: utbetaling og rapportering

Søknadsfrist: 15. september 2020

Det vil ikke bli gitt svar på søknader før etter denne datoen.

Publisert :
Sist oppdatert :