Hopp til hovedinnhold

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsanalyse peker Pöyry på hvilke nisjer.

De siste månedene har Pöyry utarbeidet en markedsanalyse for skognæring i Norge, med spesielt fokus på globale trender og norske komparative fortrinn. Nå er analysen offentlig tilgjengelig.

Last ned: "Markedsanalyse skogsnæring i Norge".

Globale trender gir muligheter

En kartlegging av globale trender innen demografi, økonomi, politikk, miljø og teknologi gir til sammen mange muligheter for skogprodukter med lavt karbonavtrykk. Områder som byggematerialer, biodrivstoff, emballasje, kjemi og tilsetningsstoffer er eksempler på mulighetsområder for skognæring globalt.

Det «grønne skiftet» eller populært kalt overgangen fra sorte til grønne karboner gir store muligheter for norsk næringsliv og ikke minst primærnæringene våre som er et opplagt konkurransefortrinn internasjonalt. Skognæringen er ikke stor per i dag, men representerer muligheten for en fornybar vekstnæring. Markedsanalysen viser at mulighetene er mange og store, at det bør satses tungt på innovasjon og utvikling i nisjer av skognæringen. Det er viktig at næringen selv griper mulighetene nå, for det er en ny tid.
Administrerende direktør Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth

Konkurranseutsatt næring i et land av skog

Skognæringen er en fullt ut konkurranseutsatt næring i et internasjonalt marked og krever rammevilkår som konkurrerende land. Situasjonen er ikke slik i dag påpekes det i rapporten. Norge er et land med mye skog per innbygger og har behov for en fungerende eksport. Per i dag eksporteres om lag 25 % av trelasten, 30-35 % av plateindustrien og over 80 % av papirproduksjonen på tross av dårligere rammebetingelser. Endring av ramme vilkår er et av elementene skognæringens strategiprosess SKOG 22 har spilt inn til regjeringen.

Denne markedsanalysen gir en verdifull sammenstilling av globale trender koblet opp mot norske komparative fortrinn og gir skognæringen og SKOG 22 analytisk tilnærming til et stort mulighetsrom for norsk verdiskaping basert på skog.
Leder av strategigruppen SKOG22, Gunnar Olofsson

Markedsmuligheter

Skogbaserte produkter til byggenæringen skiller seg ut som et av segmentene med de beste fremtidige vekstutsiktene på mellomlang til lang sikt, og har også vært et av de sterkest voksende produktområdene i Norge og i eksportmarkedene den siste tiden. Fiberbaserte emballasjeløsninger, fast biodrivstoff/biobrensel og spesialcellulose er andre segmenter i allerede utviklede produktmarkeder som er forventet å ekspandere til globalt nivå, men hvor det innenlandske markedet i Norge er mer begrenset. For å sikre verdiskaping basert på norsk skogsråstoff er det behov for investeringer og videre utvikling av eksisterende industri.

Publisert :
Sist oppdatert :