Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Satellittdata

   Nasa
  Nasa

  Innovasjon Norge samarbeider tett med Norsk Romsenter i den hensikt å få utnyttet tilgangen på verdifulle data fra satellittprogrammene som Norge deltar i. Dette er data som har stor verdi for utvikling av nye produkter og tjenester som trenger presise data i sanntid.

  Satellittdata (rådata) fra romprogrammene Norge deltar i er gratis og i all hovedsak fritt tilgjengelig for utnyttelse og næringsutvikling. Under pekes det på sektorer der data innhente gjennom jordobservasjonsprogrammet Copernicus og satellittnavigasjonssystemet Galileo kan være relevant.

  Satellittene i det europeiske jordobservasjonsprogrammet Copernicus begynner å bli operative. Med kun de første satellittene skutt opp produserer Sentinel-satellittene i Copernicus i dag over 10 TB data daglig, og Copernicus er allerede verdens tredje største dataleverandør uavhengig av felt. Copernicus leverer tjenester inn mot følgende seks områder: marine miljø, landmiljø, atmosfæriske tjenester, krisesituasjoner, samfunnssikkerhet og klima. Dette inkluderer data og tjenester knyttet til marin sikkerhet og transport, vannkvalitet, værvarsling, jordbruk og matsikkerhet, areal- og vegetasjonsendringer, skogovervåking, jordkvalitet, byplanlegging og naturvern, overvåking av luftkvalitet, langtransportert forurensning, varsling av ultrafiolett stråling og klimagasser, flom, skogbrann, jordskjelv, flyktningeleirer, grensekontroll, maritim overvåking og beskyttelse mot terrorisme og internasjonal kriminalitet.

  Europas satellittnavigasjonssystem Galileo vil gi muligheter for mer robust posisjonsbestemmelse, navigasjon og nøyaktig tidsbestemmelse (PNT). Systemet er med å gjøre mulig autonomi og selvkjøring innen alle transportformer og spiller en viktig rolle inn mot ITS og digitalisering av samferdselssektoren. Galileo vil skape grunnlag for realisering av posisjonsbaserte tjenester. Galileo startet sine initielle tjenester i desember 2016 og skal være fullt operativt fra 2020. Økt mengde tilgjengelig data og signaler forventes å gi økt etterspørsel og bruk av slike data - og vekst i markedet.

  Mange områder innen både offentlig og privat sektor kan dra nytte av satellitter for overvåkning og ressurskartlegging, både i havet og på land. For at dataene skal bli tilgjengelige og relevante for de enkelte brukeres behov må det utvikles spesialiserte tjenester.

  For mer informasjon, kontakt:

  Norsk Romsenter: Arvid Bertheau Johannessen, telefon 950 38 958

  Innovasjon Norge: Martha Grønning, telefon 454 80 299