NYE TIDER: En eksplosiv og innovativ mobilbruk, og et voksende konsumentmarked i mange land, er sentrale elementer i den moderne fortellingen om Afrika. Foto: iStockphoto/Vetta Collection.

Suksess: AFRIKA

Fra bistand til business

Mens den økonomiske tørken brer om seg i Europa, høster Afrika fruktene av solid økonomisk vekst. Og pilene fortsetter å peke oppover. – Afrika kan bli viktigere for norsk næringsliv enn Asia, sier Gunn Ovesen, direktør for Innovasjon Norge.

Jenny Bull Tuhus

– Vil du betale cash eller med mobil?

Tar du taxi i Nairobi i Kenya, er dette et dagligdags spørsmål. I det øst-afrikanske landet er mobile bank- og betalingstjenester langt mer utviklet enn her hjemme.

Det tradisjonelle bildet av Afrika, preget av sultkatastrofer, blodige borgerkriger og bistandsbehov, er overmodent for justering. Seks av verdens ti raskest voksende økonomier ligger i Afrika. En eksplosiv og innovativ mobilbruk, og et voksende konsumentmarked i mange land, er sentrale elementer i den moderne fortellingen om Afrika.

Eivind Fjeldstad er daglig leder i NABA (Norwegian-African Business Association). Hanmener norsk næringsliv bør engasjere seg sterkere i Afrika. Foto: NABA.

– Bistandsbransjen har fått lov til å monopolisere bildene fra det afrikanske kontinentet her hjemme. Å endre forestillingene som bygger på mottaker-giver-forholdet er ikke bare viktig for Afrika, men også for oss, sier Eivind Fjeldstad, daglig leder i NABA, Norwegian-African Business Association.

Satse sterkere

På et drøyt tiår har handelen mellom Kina og Afrika mangedoblet seg, og steget fra omlag 10 milliarder dollar i år 2000 til 100 milliarder dollar i dag. Et kriserammet Europa orienterer seg også stadig sterkere mot Afrika, mens Norge i beskjeden grad har gått inn i de nye vekstmarkedene.

– Jeg må innrømme at handelen mellom Norge og Afrika er veldig, veldig liten i volum. Med noen få unntak er vår eksport til afrikanske land ikke særlig imponerende, sa utenriksminister Espen Barth Eide, da han åpnet konferansen Norwegian-African Business Summit tidligere i høst.

I tråd med Stortingsmelding 22 Verktøy for vekst signaliserte Barth Eide at regjeringen vil satse sterkere på vekstmarkedene i Afrika.

– Afrika representerer spennende muligheter for norsk næringsliv. Når land utvikler seg, skjer det mange ting på en gang. Utbygging av veier, havner og annen infrastruktur skaper store ringvirkninger, sier Gunn Ovesen i Innovasjon Norge. I løpet av de siste åtte månedene har hun besøkt syv afrikanske land.

– Vårt fokus er først og fremst små og mellomstore bedrifter. Vi vurderer nå hvordan vi best kan bistå norske virksomheter som vil etablere seg i Afrika.

I fjor organiserte Innovasjon Norge en næringsdelegasjon til Ghana, Angola og Mosambik med 96 representanter og med statsrådene Trond Giske og Erik Solheim i spissen. Et av landene som ble besøkt var oljelandet Angola, Norges i særklasse viktigste økonomiske samarbeidspartner på kontinentet, med en eksport av varer og tjenester for cirka 8 milliarder i 2010. Norsk olje- og leverandørindustri opplever stor etterspørsel i flere afrikanske oljeland, men mulighetene er store for flere næringer.

– Norsk næringsliv er i ferd med å våkne opp, sier Fjeldstad i NABA.

Mange muligheter

 «Uganda er et av landene i Øst-Afrika med kraftigst vekst. Strømforbruket i Oslo Vest, der Statnett har sitt hovedkontor, overstiger likevel det samlede forbruket i Uganda der 33 millioner innbyggere må dele på de tilgjengelige kilowattimene», skriver Statnett på sine nettsider.

5,7%

Tall fra IMF spår langt kraftigere vekst i Afrika enn gjennomsnittet for verden i 2013 som ligger På 3,3 prosent.

– Energisektoren er en av flere sektorer der Norge definitivt har noe å bidra med. Styrket strømforsyning er avgjørende for videre vekst. Flere norske virksomheter som Jacobsen elektro, Agualmara og Trønderenergi har etablert seg, men det burde være rom for langt mer aktivitet. Det gjelder også innenfor fornybar energi, sier Fjeldstad.

Finans er en annen sektor han mener blir viktigere fremover.

– Det er ikke så spennende å investere i et Europa i resesjon. Afrikanske økonomier har en vanvittig vekst som gir en helt annen avkastning, mener NABA-lederen.

Den eksplosive utbredelsen av mobiltelefoner er blitt et av symbolene på veksten i Afrika. Mobilbruken åpner for mange interessante muligheter, også for norske selskaper, kanskje spesielt for tjeneste- og innholdsleverandører.

Nyonga Rugumayo Amundsen er daglig leder i Global Consultancy og styreleder i PF Millenium og opplever økt interesse for Afrika. Foto: Ulf Amundsen.

– Selv i de minste afrikanske landsbyer uten skikkelig strøm- og vannforsyning finnes det utsalg for kontantkort. Mangel på infrastruktur skaper en innovativ mobilbruk og et marked for nye mobiltjenester. Man ser også en økende bruk av solenergi blant annet for lading av mobiler, sier Nyonga Rugumayo Amundsen, daglig leder i Global Consultancy, opprinnelig fra Uganda. Hun har bred internasjonal erfaring og leverer rådgivnings-og forskningstjenester innenfor vitenskap, utviklingsspørsmål og filantropi. I det siste har hun jobbet med globale helse, bioteknologi og energispørsmål.

– Der helsepersonell ikke når frem, følges pasienter opp via mobil. Et eksempel er sms-tjenester som minner pasientene på å ta medisiner, sier Amundsen.

Av andre næringer med potensiale for norsk næringsliv trekker Gunn Ovesen i Innovasjon Norge frem landbruksnæringen.

– Matbehovet i verden øker, og mange afrikanske land har enorme arealer tilgjengelige for jordbruk. I Norge er vi gode på avl, gjødsel, slakt og bearbeiding. Det er en del utfordringer på dette feltet, blant annet knyttet til sertifisering og kvalitetskontroll, men også et stort potensial.

Middelklassen øker

Enkelte næringer er imidlertid ansett for å være for konkurranseutsatt.

– Når det gjelder konstruksjon og veibygging blir vi akterutseilt av kineserne. Veidekke, som hadde en sterk posisjon i Tanzania, har måttet bygge kraftig ned, sier Fjeldstad i NABA.

Han ser imidlertid at forholdet mellom pris og kvalitet tillegges mer vekt enn tidligere.

– Det gjelder også på konsumentmarkedet. I mange land er middelklassen i sterk vekst og nye grupper av forbrukere vokser frem. Til nå har Kina, India og Tyrkia dominert dette markedet, men kvalitetskravet er økende. Vi skal ikke undervurdere den afrikanske konsumenten, mener Fjeldstad.

Etiopia er et av landene der velstandsveksten er lett å få øye på.

Odd-Inge Kvalheim, Norges ambassadør i Etiopia, ser forandringen nærmest fra måned til måned. Foto: UD.

– Du ser det gror når du bor her, forteller Odd Inge Kvalheim, Norges ambassadør i landet.

– Et vanlig syn er unge mennesker i hippe klær som tar med seg storøyde foreldre i tradisjonelle drakter på kafé. Dette sier noe om hvor raskt samfunnet endrer seg. En årlig økonomisk vekst på ti prosent gjennom de siste ti årene representerer en revolusjon i folks livsbetingelser.

Per i dag er samhandlingen mellom norske næringsaktører og Etiopia beskjeden.

– Yara kan bli den store «gamechangeren». Selskapet gjør omfattende forundersøkelser for en storstilt investeringsbeslutning på om lag 1,5 milliarder dollar. Hvis dette fører fram skaper det trolig økt interesse fra norske aktører. De store lokomotivene er viktige, sier ambassadøren.

Risiko vs. gevinst

– Mulighetene for næringslivet er store i Etiopia, men krever risikovillighet. Det ligger i sakens natur at ikke alt er på stell når et av verdens fattigste land utvikles raskt. Skal man vente til risikoen har gått ned, er markedet fullt av konkurrenter, sier Kvalheim.

Han mener langsiktig tenkning og oppbygging av lokale, likeverdige -relasjoner er suksessfaktorene for bedrifter som vil satse. Rugumayo Amundsen understreker også betydningen av kulturkunnskap.

– Norsk næringsliv kunne blitt flinkere til å benytte seg av språk- og kulturkompetansen som finnes i det flerkulturelle Norge. Å forstå nyanser og forretningskultur kan være avgjørende.

Thorbjørn Gaustadsæther, Norges ambassadør i Uganda, ser Norges gode rykte som et fortrinn for næringsivet. Foto: UD.

Litt lenger sør, i Uganda, opplever Norges ambassadør Thorbjørn Gaustadsæther større pågang fra norsk næringsliv.

– Virksomheter innenfor ulike sektorer som landbruk, skogbruk, telecom og fornybar energi er etablert her i tillegg til oljenæringen, men hovedinntrykket er at norsk næringsliv kunne vært mer fremoverlente og nysgjerrige på mulighetene som ligger her, sier han.

Han er klar på at bedrifter må regne med å møte utfordringer i Uganda, som i mange av Afrikas 53 land. Tungrodd byråkrati og korrupsjon er relativt utbredt.

– Korrupsjon er en velkjent utfordring, men norske bedrifters krav til etikk og samfunnsansvar er ikke bare en ulempe i konkurranse med virksomheter fra land der dette ikke står så sterkt. Myndighetene her ønsker å bygge opp en sunn forretningskultur, og etterrettelighet verdsettes.

Også Gaustadsæther mener langsiktighet og tålmodighet er viktig for å lykkes.

– Dette er til dels kompliserte land, men utviklingen går i riktig retning. Et grundig forarbeid og seriøse, lokale partnere er en forutsetning.

Han opplever at Norge har et godt rykte.

– Våre lange u-hjelpstradisjoner har bidratt til å skape et ensidig bilde av Afrika i Norge som vi må jobbe aktivt for å endre. Samtidig har bistanden gjort oss kjent i mange afrikanske land som en pålitelig og solidarisk partner. Det er et godt utgangspunkt for business. 

Fakta

Veksten fortsetter

I følge tall fra International Monetary Fund (IMF) fra oktober i år, forblir veksten på det afrikanske kontinentet stabil og robust til tross for den store usikkerheten i verdensøkonomien.

For neste år viser prognosene en vekst i landene sør for Sahara på 5,7 prosent, mens det for økonomien på verdensbasis forventes en vekst på 3,3 prosent.