Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Energy Tech i Houston 2022

oljeplattform i havet© GettyImages
Energiindustriens høye ambisjoner for å redusere karbonavtrykket gir store muligheter for norske offshoreleverandører. I programmet Global Growth skal vi bidra til at deltakerne lykkes i verdens energihovedstad, Houston.

Houston er best kjent som verdens energihovedstad og hjemby til over 5000 energiselskaper. Med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger langs Mexicogulfen, en teknisk orientert arbeidsstyrke i verdensklasse og en solid kultur for innovasjon og vekst, tar Houston sikte på å lede den globale energiovergangen til en mer effektiv og bærekraftig energiøkonomi. Dette favner både kravet om redusert karbonatrykk og imøtekommelse av veksten i den globale etterspørselen etter energi.

I programmet "Global Growth for Energy Tech til Houston", skal vi bidra til at deltakerne blir kjent med markedsmulighetene som verdens episenter for energi byr på, og samtidig introdusere deltagerselskap til utvalgte partnerne i regionen.

Norge og Houston har historisk tette næringsbånd gjennom transatlantisk samarbeid i energiindustrien. I dag har de fleste etablerte norske offshoreselskap kommersielle bånd med aktører med internasjonal tilstedeværelse eller hovedkontor i Houston. I løpet av de siste årene har mange norske teknologiselskap blitt introdusert til markedet gjennom deltagelse på Global Growth program i regi av Innovasjon Norge i Houston.

I samarbeid med næringsklyngene for norsk offshoreindustri, inviterer vi igjen teknologiselskap til å delta i Global Growth-programmet for det internasjonale energimarkedet i Houston. Vi ønsker å samle en gruppe ambisiøse bedrifter som tilbyr bærekraftige digitale løsninger og har klare mål om å eksportere teknologi og løsninger til offshore-industrien i Houston og "beyond".

Eksportprogrammet består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Houston, der det legges opp til møter med sentrale aktører i den internasjonale energiindustrien.


Store muligheter


Energiindustrien jobber kontinuerlig med sikkerhet og økte miljøkrav i offshore-operasjoner. Dette for å beskytte arbeidere og lokalsamfunn, samt redusere miljøfotavtrykket. Olje- og gassforekomstene i Mexicogulfen har lavere karbonintensitet enn de fleste produserende regioner i verden, noe som bidrar til å gjøre Mexicogulfen til et fremtidig attraktivt marked.

Houston har, som følge av bransjens økte ESG-krav, høye ambisjoner om å redusere karbonavtrykket og samtidig håndtere den økende kompleksiteten i energisystemene. Dette er faktorer som vil føre til stadig økte investeringer i digitalisering og løsninger for økt sikkerhet.

Det som gjør Houston spesielt interessant for norsk energiindustri er at Norge, gjennom tiår med samarbeid med regionen, har vist seg som en pålitelig leverandør av spesialisert og avansert offshore-teknologi og har - gjennom slike partnerskap - hatt mulighet til å ta lederposisjoner internasjonalt. Denne kredibiliteten og tilstedeværelsen i Houston har gitt Innovasjon Norge tilgang til et sterkt næringsnettverk i regionen, noe som har vist seg avgjørende for at nye norske aktører får innpass i markedet.


Hva får du?


Målet med programmet er at bedriften din skal bli bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet, noe som er avgjørende for å skalere gjennom eksport.

Programmet tar sikte på å ta inn norsk kompetanse og presentere nye løsninger og innovative ideer i markedet. Basert på identifiserte behov blant energiselskapene i regionen, vil vi gi en utvalgt gruppe norske bedrifter tilgang til unike arenaer for møter med sentrale aktører i markedet.

Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å opprette dialog og med mulige kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.


Hvem bør være med?


Bedrifter med digitale løsninger rettet mot offshore industrien i Houston og omkringliggende områder.

Et høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen, samt ressurser og evne til å skalere, er sentrale utvalgskriterier.


Tidslinje

Søknadsfrist: 15. juni 2022

Oppstart: Sommeren 2022


Planlagte aktiviteter:

  1. Intervju med potensielle deltakere gjennomføres i samarbeid med aktuelle klynger.
  2. Forberedende samling i Norge med introduksjon til det internasjonale energimarkedet, kulturell forståelse og innføring i energiindustrien i Houston
  3. Første markedsbesøk: Møter med økosystemer og selskaper
  4. Digital eller fysisk «fot i bakken» i Norge
  5. Andre markedsbesøk: Møter med selskaper
  6. Avsluttende samling i Norge: Erfaringer og veien videre.


Markedsbesøkene vil gå til viktige aktører i Houston og Mexicogulfen. Dette kan også inkludere andre stater som Oklahoma og Louisiana. Geografisk fokus vil avgrenses basert på deltakerbedriftenes produkter, tjenester og behov.

Programmet vil også inkludere individuelle rådgivningstjenester (inntil 20 timer per bedrift) og jevnlige Teams-møter med gjensidige oppdateringer.
Programmet vil utformes i tett samarbeid mellom aktuelle klynger og Innovasjon Norge i Houston og Norge.

Vi ser for oss å avgrense programmet mot et spesifikt markedssegment, basert på hvilke bedrifter som melder interesse.

Deltakeravgift

70.000 norske kroner per bedrift

Ved spørsmål, ta kontakt:

Kari Anne Lien, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge i Houston

kari.anne.lien@innovationnorway.no, +1 346 804 0143


Publisert :
Sist oppdatert :