Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til større omdømmetiltak for landbruket

To kvinner selger rakfisk på festival© Christian Roth Christensen - VisitNorway.com
Skal du gjennomføre et større arrangement eller en aktivitet for å styrke omdømmet til landbruksbaserte næringer? Vi lyser ut midler du kan søke om i 2024.

For hvem

 • Samarbeidende enkeltaktører eller organisasjoner med direkte kobling til landbruksnæringen som jobber med omdømme og andre relevante aktiviteter.
 • Søker har et konkret prosjekt for omdømme- og utviklingstiltak innen landbruksbasert vekst og verdiskaping.
 • Prosjektet skal være et større tiltak av overordnet nasjonal eller internasjonal karakter.
 • Prosjektet bør fortrinnsvis være initiert av aktører med direkte tilknytning til næringen, og flere aktører kan med fordel samarbeide om en felles prosjektsøknad.

Les også om Tilskudd til omdømmeaktiviteter for landbruket som har løpende søknadsfrist.

Hva kan det brukes til

For 2024 er det satt av en ramme på 2,5 millioner kroner til større omdømmetiltak for landbruket.

Tilskuddet skal være utløsende for prosjektet, og bidra til omdømmebygging som styrker, videreutvikler og profilerer Norge som matnasjon nasjonalt og internasjonalt. Finansieringen skal også bidra til å forløse potensialet for mat- og måltidsopplevelser ved å bygge markedsinteresse, styrke tilbud og sikre leveranser.

Tiltakene som utføres skal fortrinnsvis hente ut større effekt på hjemmebane enn på internasjonale arenaer. Internasjonale tiltak skal være en del av en helhetlig satsing og et langsiktig arbeid mot konkrete nisjer i utvalgte markeder.

Hva kan det ikke gis støtte til:

 • offentlige institusjoner eller prosjekter som mottar løpende offentlig støtte, har karakter av driftsstøtte eller generell utvikling av en bedrift
 • enkeltstående arrangementer og festivaler uten strategisk forankring
 • bokutgivelser og produksjonsstøtte til film og tv
 • utvikling av enkeltstående portaler/nettsider
 • prosjekter som har til hensikt å drive praktisk salg og markedsføring

Om søknadsprosessen

Det er to søknadsfrister i 2024: 15. april og 15. oktober

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er igangsatt før søknaden er sendt. Med igangsatt menes rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør tiltaket irreversibelt.

Vurdering av søknader

Kriterier for tildeling av tilskudd:

 • Prosjektet skal kunne knyttes til ett eller flere av tiltakene som er gitt for Matnasjonen Norge og Nasjonal reiselivsstrategi 2030.
 • Tiltaket skal ha en klar tidsavgrensning, og en realistisk plan for gjennomføring og måloppnåelse.
 • Tilskudd skal som hovedregel bidra til å utløse prosjekter som ellers ikke ville bli realisert.

Tilskudd gis som prosjektstøtte etter søknad. Det legges til grunn at prosjektene gjennomføres i henhold til planen, og at det rapporteres i henhold til krav som framgår av tildelingsbrevet. Hvis prosjektet ikke faller inn under landbruksunntaket, skjer bevilgning i tråd med nasjonalt regelverk for bagatellmessig støtte.

Publisert :
Sist oppdatert :