Hopp til hovedinnhold

De ulike søylene i Horisont Europa

EU flagg i vinden
Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et budsjett på 95,5 milliarder euro skal programmet finansiere prosjekter som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer og innfri FNs bærekraftsmål. Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet, Enova og flere andre aktører for å hjelpe bedrifter med å søke EU-finansiering til deres prosjekter.

Horisont Europa består av tre deler, såkalte søyler

1. Fremragende vitenskap – muligheter for ansatte i næringslivet med forskererfaring

Her finansieres satsing på banebrytende og nysgjerrighetsdrevet forskning. For næringslivet som har ansatte med forskererfaring, er det muligheter til å delta i nettverkssamarbeid og utvekslingsordninger gjennom stipendieordningen MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). I MSCA-programmet finnes også en ordning for nærings-Ph.d. (Industrial Ph.d). Privat sektor utgjør over en fjerdedel av deltakerne i MSCA.

2. Globale samfunnsutfordringer og konkurransedyktig næringsliv

For å løse globale samfunnsutfordringer, er det nødvendig med tett samarbeid mellom bedrifter, næringsklynger, forskningsinstitutter, universiteter, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og andre aktører. Derfor er over halvparten av budsjettet til Horisont Europa avsatt til å finansiere store samarbeidsprosjekter. Utlysningene er inndelt i seks tematiske arbeidsprogrammer som dekker et bredt spekter av temaer fra helse via digitalisering til klima og miljø.

Les mer om samarbeidsprosjekter i Horisont Europa

3. Innovativt Europa - åpen innovasjon og hurtig skalering for SMB-er

EU ønsker samtidig å stimulere til åpen innovasjon og hurtig skalering. I denne søylen finansieres utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial. I tillegg gis det støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for aktiviteter knyttet til markedsintroduksjon og oppskalering.

Innenfor søylen "åpen innovasjon" finansieres også aktiviteter for å skape europeiske økosystemer for innovasjon, European Innovation Ecosystems (EIE). Midlene som utlyses skal støtte samarbeid mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av fagområder, regioner og nasjoner i Europa. EIE skal dermed bidra til å skape mer koblende, inkluderende og effektive innovasjonsøkosystemer, som igjen skal støtte opp om skaleringen av selskaper og akselerere innovasjon i retning av viktige utfordringer på en ansvarlig måte.

I denne søylen finnes også Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). EIT finansierer kompetansenettverk, Knowledge and Innovation Communities (KICs), som tilbyr en rekke aktiviteter og programmer til oppstart - og vekstbedrifter. Målet med KIC-ene er å samle nøkkelaktører innen forskning, utdanning og næringsliv for å styrke Europas innovasjonsevne knyttet til blant annet energi- og klimaspørsmål, digitalisering, matproduksjon og helse.

Se opptak av webinaret "Muligheter for norske aktører i EIT – en innovasjonsordning under Horisont Europa".

Nyttige ressurser

Les mer om EIC Accelerator

Horizon Europe (EUs offisielle nettside)

Statusoversikt om Horisont Europa fra Kunnskapsdepartementet

Publisert :
Sist oppdatert :