Hopp til hovedinnhold

Europeisk batteriproduksjon - prekvalifisering til matchmaking

Batteriproduksjon hos Beyonder.© Innovasjon Norge
Fra batteriproduksjon hos Beyonder i Rogaland.
Har dere et stort, innovativt prosjekt innen resirkulering, utvikling av battericeller, nye produksjonsmetoder eller materialer for batteriproduksjon som kan egne seg for omfattende europeisk samarbeid? Nå starter prekvalifiseringen for å bli assosiert partner til Important Project of Common European Interest European Battery Innovation (IPCEI EuBatIn).

Etterspørselen etter batterier har økt kraftig de senere årene, og det er forventet en massiv økning i løpet av de neste tiårene. Det forventes at markedet for litiumbatterier innen 2030 vil bli 14-20 ganger så stort som i dag, og at EU vil produsere 30 prosent av disse batteriene.

Europa vil bli en stor batteriprodusent

Per i dag har Europa en liten andel av batteriproduksjonen i verden, men ønsker å ta en større rolle. IPCEI-initiativet EuBatIn har strategisk verdi for hele Europa, bidrar til omfattende innovasjon og vil fremme vekst, konkurransekraft og sysselsetting. Den geopolitiske situasjonen, kombinert med miljøtiltak og markedsdominans innen råvare- og celleproduksjon i land utenfor Europa, gir grunnlag for ny politikk - både på EU-nivå og nasjonalt. EUs batterisatsing er omtalt i European Green Deal og EUs sirkulærøkonomistrategi.

Prekvalifisering til opptak som assosiert partner i IPCEI EuBatIn

Innovasjon Norge gjennomfører nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en nasjonal prekvalifisering for mulig opptak som assosiert partner til IPCEI EuBatIn. Deltakelse i prekvalifiseringen er en forutsetning for senere å kunne søke om opptak som assosiert partner til IPCEI EuBatIn og Innovasjonstilskudd for IPCEI.

Det er et ønske om å få inn nye prosjekter på områder som per nå ikke er godt dekket i det etablerte IPCEI EuBatIn-samarbeidet, med særlig vekt på resirkulering, utvikling av battericeller, nye produksjonsmetoder og maskineri, og råmaterialer og avanserte materialer for batteriproduksjon.

Bedrifter kan sende inn en prosjektskisse som et første ledd i kvalifiseringen til assosiert partnerskap i IPCEI EuBatIn.

Fristen for å sende inn prosjektskisse er 12. september 2023 kl. 12.00.

Det stilles svært høye krav både til bedriften og prosjektet for å bli tatt opp som assosiert partner til IPCEI EuBatIn, herunder:

 • Prosjektet må være «Beyond the State of the Art».
 • Prosjektet må involvere utvikling av et nytt produkt eller tjeneste med høyt forsknings- og innovasjonsinnhold og/eller innebære en grunnleggende ny og innovativ produksjonsprosess.
 • Prosjektet må ha et ambisjonsnivå og være av et omfang som gjør at det ikke lar seg gjennomføre gjennom ordinære offentlige støtteordninger.
 • Bedriften må ha erfaring med forskning og utvikling, og ha betydelige ressurser å sette inn for å kvalifisere seg og finne samarbeidspartnere i Europa.
 • Det er krav om betydelig egenfinansiering, og bedriften må derfor ha økonomisk evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet.

Bedrifter som vurderes til å ha relevante prosjekter, vil kunne delta på en internasjonal matchmaking med formål om å finne samarbeidspartnere for videre prosjektutvikling og potensielt opptak som assosiert partner i IPCEI EuBatIn og finansiering via Innovasjonstilskudd for IPCEI på et senere tidspunkt.

Prosjektskissen skal skrives på engelsk, og inneholde følgende informasjon

1) Et sammendrag som kan distribueres til øvrige deltakere i IPCEI EuBatIn og inkluderer:

 • Kort beskrivelse av selskapet (maks. 2000 tegn inkludert mellomrom), herunder teknologi, produkt og marked
 • Prosjektnavn
 • Prosjektlengde (fra måned/år til måned/år)
 • Avklaring av hvilken arbeidsstrøm i IPCEI EuBatIn prosjektet inngår i:
  • Råmaterialer og avanserte materialer
  • Battericeller
  • Batterisystemer
  • Resirkulering og bærekraft
 • Kort beskrivelse av prosjektet (maks. 4000 tegn inkludert mellomrom), herunder:
  • Hvordan prosjektet bidrar til IPCEI EuBatIns overordnede mål og ambisjoner
  • Merverdi for IPCEI EuBatIn ved å inkludere dette prosjektet
  • Ringvirkninger (Spill-over-effekter)
  • Samarbeidspartnere
  • Ekspertise

2) En utdypende prosjektbeskrivelse, herunder:

 • Mål og delmål for prosjektet
 • Hvilket problem/utfordring skal prosjektet løse?
 • Hvilket produkt eller tjeneste med høyt forsknings- og innovasjonsinnhold og/eller ny og innovativ produksjonsprosess vil prosjektet resultere i?
 • Arbeidsplan og arbeidspakker
 • En beskrivelse av hvilke deler av prosjektet dere ønsker å samarbeide med andre aktører om og hvordan

3) En utdypende redegjørelse for prosjektets positive ringvirkninger i Norge, EU og internasjonalt, herunder:

 • Hvordan påvirker prosjektet, direkte eller indirekte, til å løse utfordringer i den europeiske batteriverdikjeden, enten fra tilbuds- og/eller etterspørselssiden?
 • Hvordan bidrar prosjektet til kunnskapsøkning i en europeisk batteriverdikjede?
 • Er prosjektet relevant for andre enn søker?
 • Hvordan bidrar prosjektet til en forventet kostnadsreduksjon for teknologien, f.eks. gjennom økt volum eller gjennom utvikling av mer kostnadseffektive løsninger?
 • Hvordan bidrar prosjektet til å ta ned risiko for andre aktører som kan bruke samme løsning?

4) En forretningsplan (jamfør føringer i videre prosess knyttet til industriell skalerbarhet)

5) En kort beskrivelse av bedriftens tidligere forsknings- og utviklingsprosjekter

6) En beskrivelse av bedriftens organisatoriske evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet

7) En beskrivelse av bedriftens økonomiske evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet

8) Budsjett og finansieringsplan (evt. foreløpig budsjett og finansieringsplan)


Prosjektskissen skal ikke overstige 30 sider (inkludert sammendrag og vedlegg).

Alle innsendte prosjektskisser vil bli vurdert av et uavhengig ekspertpanel. For prosjekter som vurderes å ha potensiale til å gå videre, vil det tilkomme ytterligere krav til både bedrift og prosjekt før søknad om opptak som assosiert partner til IPCEI EuBatIn og Innovasjonstilskudd for IPCEI vurderes.

Videre prosess - opptak som assosiert partner og søknad om finansiering

NB! Finansieringsordningen Innovasjonstilskudd for IPCEI er under utvikling, og endringer og tilføyelser vil kunne tilkomme. Det tas også forbehold om mulige endringer i prosessen med opptak som assosiert partner til IPCEI EuBatIn.

For å kunne sende inn søknad om opptak som assosiert partner til IPCEI EuBatIn og Innovasjonstilskudd for IPCEI, forutsettes det man har Letter of Intent (LoI) om et forpliktende samarbeid med to direkte partnere i IPCEI EuBatIn eller IPCEI Batteries. Dette gjelder uavhengig av om søker er SMB eller stor bedrift.

Tilskuddsordningen bidrar med risikoavlastning for bedriftens forsknings- og utviklingsprosjekter, styrker konkurransekraften og posisjoneringen inn mot det europeiske marked og fører til økt grønn verdiskaping.

Videre, i forbindelse med søknad om finansiering vil det tilkomme høye krav til innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og miljøpåvirkning. I tillegg vil det bli etterspurt budsjett og annen relevant informasjon på lik linje med andre finansieringssøknader til Innovasjon Norge.

For søknad om Innovasjonstilskudd for IPCEI vil EØS-artikkel Gruppeunntaksregelverket art. 25, som åpner for finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, ligge til grunn. Ordningen retter seg i all hovedsak mot finansiering av eksperimentell utvikling (TRL 5-8).

NB: I forbindelse med opptak som assosiert partner (AP), skal det i søknaden til IPCEI EuBatIn redegjøres for at prosjektet involverer to samarbeid med direkte partnere i IPCEI EuBatIn eller IPCEI Batteries (i det minste dokumentert med LOI). Dette gjelder uavhengig av om søker er SMB eller stor bedrift. Vi gjør oppmerksom på at antall samarbeid, type samarbeid og hvor samarbeidspartnerne er plassert i Europa kan ha betydning for maksimal tillatt støtteintensitet i Gruppeunntaksregelverket. Dette vil gjelde for søknader om finansiering til Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner

Interesserte aktører oppfordres til å ta kontakt for nærmere informasjon om prosessen.

Spørsmål kan rettes til:

Bilde av : Eva Langslet
Eva Langslet
Koordinator IPCEI - Important Projects of Common European Interest
Publisert :
Sist oppdatert :