Hopp til hovedinnhold

EUs taksonomi - rammeverk for grønne finansieringsordninger

Euro sammenkrøllet på bakkenFoto: Unsplash
Hva er egentlig bærekraftig aktivitet, og hva gjør en bedrift grønn? EU har laget et klassifiseringssystem, kalt taksonomi, som skal hjelpe investorer og banker med å finansiere reelle bærekraftige løsninger. Taksonomien blir derfor kritisk kompetanse for bedrifter i Norge som ønsker å konkurrere om internasjonal kapital.

EU regner med at bedrifter over tid vil ha lettere for å skaffe kapital, jo mer bærekraftige de er. Ved at bedrifter oppgir sammenlignbar informasjon om bærekraftige aktiviteter, vil investorer og banker bli bedre i stand til å vurdere hvilke bedrifter de vil investere i eller låne penger til.

Kriterier for å kvalifisere for EUs taksonomi

  • Må bidra vesentlig* til minst ett av de seks miljømålene:
  1. Redusere og forebygge klimagassutslipp
  2. Klimatilpasning​
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og kontroll av forurensning
  6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer
  • Ikke være til vesentlig skade* for noen av de andre miljømålene.
  • Ivareta veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Svare ut tekniske kriterier for de seks miljømålene slik disse er beskrevet i EU Taxonomy Compass

* Vesentlig positivt bidrag og skade defineres på aktivitetsnivå i tekniske kriterier for de seks miljømålene.

​Det er et skarpt fokus på helhetstenking i taksonomien og derfor viktig å vurdere alle aspekter av den økonomiske aktiviteten, herunder bruk av begrensede ressurser, måten å produsere og levere på, sirkularitet i råvarestrømmer osv.

For å oppnå grønne tilskudd og lån fra Innovasjon Norge, må prosjektet være i tråd med EUs taksonomi. Det innebærer at søkerbedriften må beskrive og kvantifisere i hvilken grad prosjektet bidrar vesentlig til å nå minst ett av miljømålene. Dette gjelder både når positiv miljøeffekt er direkte og når den er indirekte. I tillegg må man drøfte eventuelle negative effekter på de øvrige miljømålene, og i hvilken grad bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Hjelpemidler

EUs taksonomi er omfattende, og det er utarbeidet et verktøy på EUs egne sider – EU Taxonomy Compass - som kan benyttes for å finne fram i klassifikasjon av ulike aktiviteter.

Innovasjon Norge har utarbeidet sitt eget verktøy på norsk for å gjøre manøvrering i taksonomien lettere. I søknadsprosessen anbefaler vi at dere underbygger miljø- og klimaeffekter av prosjektet grundig. I tilfeller der dere har gjennomført LCA eller utarbeidet et miljøregnskap i henhold til GHG-prinsipper, bør dette legges ved. Alternativt kan en forenklet beskrivelse og beregning av klimaeffekter gjøres.

Fakta om EUs taksonomi

Som en del av vekstplanen "Green Deal" ble taksonomiforordningen vedtatt i EU i 2020. Den ble en del av EØS-avtalen i desember 2022. I Norge trådte taksonomien i kraft gjennom loven om bærekraftig finans fra januar 2023.

Taksonomien definerer konkrete terskelverdier for økonomiske aktiviteter dersom disse skal anses som bærekraftige. Merk at taksonomien omfatter rapporteringskrav, ikke miljøkrav. Kravet gjelder ikke for små og mellomstore bedrifter ennå, men er likevel aktuelt for mindre selskaper fordi det vil bli etterspurt av banker, investorer og kunder som følge av egne rapporteringskrav.

Les mer om EUs taksonomi

Publisert :
Sist oppdatert :