Hopp til hovedinnhold

Garantier

En bankgaranti er en forpliktelse fra kundens bank til å betale et visst beløp til garantimottakeren, når det er nødvendig.

Garantien utløses når en av partene i kontrakten ikke oppfyller sine forpliktelser, så den andre parten ikke lider tap på grunn av dette. Garanti kan også være utstedt av forsikringsselskaper, såkalt forsikring garantier, og kan beskytte både kjøper og selger.

Garantiene skal alltid tilpasses den underliggende kontrakten og er derfor tilpasset fra sak til sak. Når garantiteksten inngå som en del av kontrakten er det enklere å unngå tvister om utformingen av garantien i etterkant. Ta kontakt med din bank kontakt for å få hjelp med utformingen av garantien teksten. Det er også viktig å vite under hvilke lover garantien gjelder. Med mindre annet er angitt, loven om garantien utsteders hjemland.

Vanligste typer garantier

  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
  • Forskuddsgaranti (Advance Payment Guarantee)
  • Gjennomførelsesgaranti (Performance Bond).

Betalingsgarantier

Betalingsgarantier (Payment Guarantee) beskytter selger/eksportøren og utstedes normalt av en lokal bank i importlandet som er kjøpers bank. Betalingsgarantier garanterer at betaling gjennomføres mot en spesifikk ytelse.

Innen kontrakt undertegnes eller en ordrebekreftelse sendes bør du sjekke med kjøper hvilken bank som eventuelt skal stille garantien. Kontakt gjerne din egen bankforbindelse for å få hjelp til å bedømme den lokale banken sin kredittverdighet. Dersom banken ikke kan aksepteres, kontakt kjøperen og be om at garantien stilles av en annen akseptabel bank.

Betalingsgarantier anvendes i mange tilfeller istedenfor en remburs fordi den kan være enklere, raskere og rimeligere å gjennomføre samt ved leveranse av tjenester. Problemet med en betalingsgaranti er at utbetaling skjer først etter en rettslig prøving dersom det foreligger en twist mellom kjøper og selger. Dersom en ønsker å unngå rettslig prøving kan man avtale en «On Demand-garanti (O/D)» som er utformet slik at den er betalbar ved første anmodning. Disse garantireglene er utformet av ICC under URDG 758. Det er viktig å diskutere disse mulighetene og hva det innebærer med Trade Finance i din bank.

Veksel med en garanti fra en akseptabel bank (Avalized Acceptance) er en alternativ form av betalingsgaranti. Eksportører har en renterisiko fra tidspunktet for kontraktunderskrivelsen, og inntil banken finansierer vekselen. Det kan være mulig å avtale med banken om å dekke denne renterisikoen.

Andre typer garantier

Kontraktsgarantier

Kontraktsgaranti skal gi sikkerhet til mottaker, dvs. Importøren skal beskyttes økonomisk dersom en avtale ikke kan gjennomføres av eksportøren. Noen av de vanligste kontraktsgarantier er:

Anbudsgaranti

(Bid Bond -Tender Guarantee) gis i forbindelse med tilbudet og garanterer den potensielle kjøperen at selger står ved sitt tilbud

Forskuddsgaranti

(Advance Payment Bond/Guarantee) stilles innen eller i forbindelse med at forskuddsbetalingen gjennomføres og garanterer at selgeren betaler tilbake hele eller deler av beløpet om ikke leveransen skjer etter avtale

Gjennomførelsesgaranti

(Performance Bond) gis i forbindelse med inngåelse av kontrakt eller før varene leveres og sørger for at selgeren leverer varene som avtalt og eller fullfører arbeidet som avtalt i kontrakten.

Vanligvis stilles kontrakts garantier av bank, men enkelte ganger kan også slike garantier stilles av forsikringsselskap.

Garantileverandører

Garantier gjennom GIEK

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) www.giek.no har fått i oppdrag av regjeringen å fremme norsk eksport og internasjonalisering av norske selskaper. Det gjør GIEK ved å avlaste eksportbedrifter for risikoen i å ikke bli betalt (garanti mot kundefordringer).

GIEK garantier gir også eksportbedrifter muligheten til å forbedre finansieringen hos sin bank, og kan dermed tilbyr sine kunder mer konkurransedyktige kredittvilkår.

Som regel er du en direkte kunde av GIEK når du har behov for eksportfinansiering med fordringer knyttet opp til en tidslinje over to år.

Eksportfinansiering fra Eksportkreditt

Dersom det er utløsende for salget å kunne tilby lenger kreditt til kunde kan ofte Eksportkreditt yter lån til eksportørs kjøper, og som regel vil GIEK kunne garantere for store deler av et slikt lån sammen med en øvrig kommersiell bank. Her er det viktig at dette gjelder salg av varer og tjenester med fordringer som går over to år. Eksportkreditt har sammen med GIEK utarbeidet et felles søknadsskjema som finner på www.eksportkreditt.no. Ta kontakt med Eksportkreditt for øvrige vilkår og betingelser.

Utover garantier til lån som tilbys gjennom Eksportkreditt har GIEK en rekke garantiordninger. De fleste av dem er rettet mot banken som kunde for nettopp å avlaste banken for risiko de tar på seg på dine vegne. Du kan lese mer om disse garantiordningene på giek.no

Publisert :
Sist oppdatert :