Hopp til hovedinnhold

Helsetjenester i India

En hånd som holder opp en knapp med det indiske flaggetFoto: Thinkstock
Helsesektoren er blant de største sektorene i India og tiltrekker seg utenlandske aktører. India har den nest største aldrende befolkningen i verden. Ifølge en rapport fra FNs befolkningsfond, vil antallet personer over 60 år nå 300 millioner innen 2050. Middelklassen vokser og er i bedre stand til å betale for forebyggende omsorg og primæromsorg.

Den indiske helsesektoren er blant de største sektorene i India, både når det gjelder inntekter og sysselsetting. Sektoren har vokst i et enormt tempo og har de seneste årene også tiltrukket seg mange gründere. Det er forventet en tredobbel økning i sektoren med en sammensatt årlig vekstrate på 22 % i løpet av 2016–2022, som vil nå USD 372 milliarder i 2022, opp fra USD 110 milliarder i 2016.

Utenlandske aktører

Muligheter innen biovitenskap, medisinsk utstyr, bioteknologi, farmasi og diagnostikk har tiltrukket utenlandske aktører til landet - både for samarbeid og investeringsformål. Samtidig er det avgjørende at utenlandske selskaper som ønsker å komme inn på det indiske helsemarkedet forstår grunnleggende realiteter og eksisterende trender, i tillegg til å kunne identifisere den mest hensiktsmessige forretningsmodellen og et egnet målsegment som er relevant for deres tilbud.

Viktige pådrivere for helsetjenester i India

Rundt 50 % av utgiftene for sengeliggende pasienter skyldes livsstilssykdommer. Dette har økt etterspørselen for spesialisert helseomsorg. Det indiske hjemmebaserte helsemarkedet er anslått å nå en verdi på mellom USD 15 og 16 milliarder innen 2020.

Pådrivere for utvikling i helsetjenestene i India:

 • Teknologisk utvikling
 • Økende eldrepopulasjon
 • Økt disponibel inntekt
 • Økende antall med kroniske sykdommer
 • Økt urbanisering og kvinner i arbeid
 • Økende fokus på kosteffektivitet og bedre prisgunstighet
 • Komparativt billigere behandlingskostnader enn i vesten som fører til medisinsk turisme
 • Bedre helseforsikringer og økt pasientbevissthet
 • Myndigheter som åpner opp for offentlig-privat samarbeid

Rurale India

Den indiske landsbygda med over 70 % av landets befolkning er en stor kilde til etterspørsel etter helsetjenester. Telemedisin kan bygge bro mellom landsbygda og urbane strøk og vil gi konsultasjoner til lave kostnader og mulighet for diagnostisering i landsbyer. Store sykehus har allerede inngått offentlig-privat partnerskap for å tilby telemedisinske tjenester i utkantstrøk.

Digitale ressurser for helsekunnskap, elektroniske pasientjournaler, mobil helsehjelp, elektroniske helsejournaler, informasjonssystemer på sykehus, helseomsorg gjennom teknologi, telemedisin og informasjonssystemer innen sykehusledelse forventes å vokse betydelig i årene som kommer.

Behov for eldreomsorg

Hjemmebaserte helsetjenester er en av de viktigste strategiene for å ta vare på eldre (over 60), en raskt voksende befolkningsgruppe i India, som har omtrent 90 millioner eldre. Det er anslått at det indiske hjemmebaserte helsemarkedet vil vokse med en hastighet på 20 % årlig, og det er anslått å bli verdsatt til 15–16 milliarder USD innen 2020.

Det er et stort behov for eldreomsorg i India på grunn av følgende faktorer:
a) økt gjennomsnittlig forventet levealder
b) skiftende sykdomsforløp hos pasienter som trenger langvarig støtte
c) mangel på faglærte helsearbeidere
d) begrensede fleksible forsikringsalternativer
e) endrede familiemønstre
f) begrenset statlig finansiering
g) færre opplæringssteder for eldreomsorg og
h) begrenset antall helseinstitusjoner med fokus på eldreomsorg.

En økende aldrende befolkning medfører flere helsemessige, sosiale og økonomiske implikasjoner både på landsbasis og på individnivå.

Nye trender i hjemmeomsorg

 • Økt antall sykehus
 • Økt antall private aktører som tar posisjon i helsemarkedet
 • Økt fokus på markedsføring
 • Økende etterspørsel etter helsehjelp

Stor etterspørsel

Tilgangen til rimelige helsetjenester av god kvalitet er fortsatt utfordrende i store deler av India. Sektoren for medisinsk utstyr har vokst betraktelig i de siste årene og bidratt til å forbedre tilgangen til og kostnader ved helsetjenester. Men en rekke begrensninger i økosystemer har likevel ført til høy avhengighet av import for å kunne etterkomme innenlandsk etterspørsel.

For mer informasjon om forretningsmuligheter i den indiske helsesektoren, ta kontakt med våre rådgivere i India.

Publisert :
Sist oppdatert :