Hopp til hovedinnhold

Horisont Europa i tall

Horisont Europa i tallFoto: Unsplash
Horisont Europa er EUs forskning- og innovasjonsprogram for perioden 2021 – 2027.

Av Innovasjon Norges analyseavdeling

Programmet er bygget opp av tre pilarer. Disse er:

1) Fremragende forskning
2) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
3) Innovativt Europa

Samlet har Horisont Europa et budsjett på 96 milliarder euro, finansiert av deltakerlandene, deriblant Norge som offisielt sa ja til deltakelse 9. april i år. Det norske bidraget er anslått å være rundt 25 milliarder kroner over hele perioden. Bidraget gir norske aktører muligheten til å delta i Horisont Europa på lik linje med aktører fra EU-medlemslandene.

Horisont Europa overtar for EUs forrige forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, der Norge også deltok. Gjennom Horisont 2020 hentet norske bedrifter, forskningsaktører, offentlig sektor og helseforetak 13,6 milliarder kroner og deltok i nesten 11 000 prosjekter. Regjeringen har et uttalt mål om at Norge skal ha enda høyere ambisjoner for neste periode. Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for Horisont Europa i Norge, og Innovasjon Norge og Forskningsrådet er hovedaktørene.

25 milliarder euro er satt av til fremragende forskning, 53 milliarder euro, størsteparten av budsjettet, er øremerket globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv. Denne måten å jobbe på med tematiske oppdrag for å løse samfunnsutfordringer er nytt i dette programmet.

13,6 milliarder euro er satt av til Innovativt Europa. I tillegg er 3,4 milliarder euro satt av til å få til bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningssamarbeidet (ERA). Minst 35 prosent av det samlede budsjettet skal brukes til å bekjempe klimaendringer. Horisont Europa skal også bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, og styrke europeisk konkurransekraft og økonomisk vekst.

Sirkediagram som viser Horisont Europas budsjett med 53,5% globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, 25% fremdragende forskning, 13,6% innovativt Europa og 3,4% bredere deltakelse og styrking av ERA

Horisont Europas budsjett. Milliarder euro. Kilde: Europakommisjonen

Innovativt Europa og det europeiske innovasjonsrådet

En viktig nyvinning i Horisont Europa er opprettelsen av det europeiske innovasjonsrådet (EIC) som er en del av pilaren «Innovativt Europa». Rådet sitter på 10,1 milliarder kroner som skal brukes til å hjelpe små og mellomstore bedrifter med banebrytende innovasjoner fra tidlig i utviklingsløpet, til teknologioverføring og til finansiering og skalering.

EIC har allerede lyst ut 1 milliard euro gjennom EIC-akseleratorprogrammet til små og mellomstore bedrifter med innovative løsninger. Halvparten av pengene kan gis til de mest banebrytende innovasjonene innen hvilke felt som helst, mens resten går til bedrifter med de mest innovative løsningene som bidrar til å møte EUs klimamål og til digital- og helseteknologi. Gjennom EIC-akseleratoren kan bedrifter få opptil 2,5 millioner euro i tilskudd for å dekke kostnader til innovasjonsutvikling. Bedrifter kan også motta opptil 15 millioner i egenkapitalinvesteringer gjennom EIC-fondet til å skalere, eller dekke andre relevante kostnader. I tillegg kan bedriftene få coaching, mentortjenester, introduksjon til investorer, med mer gjennom programmet.

EIC lyste samtidig ut 168 millioner euro gjennom sitt Pathfinder-program. Disse midlene skal brukes på tidlig fase-støtte til utvikling av fremtidige teknologier, altså til mindre modne prosjekter enn de som kan få støtte gjennom akseleratorprogrammet. Hvert av prosjektene kan få opp til 3 til 4 millioner euro gjennom Pathfinder-programmet. Til bedriftene som har teknologier som er for modne for Pathfinder, og ikke modne nok til akseleratorprogrammet, har bedrifter mulighet til å søke midler gjennom EICs Transition-program.

Publisert :
Sist oppdatert :