Hopp til hovedinnhold

Innhenting av kredittopplysninger

Disse retningslinjene angir i hvilke tilfeller det alltid skal innhentes kredittopplysninger, og i hvilke tilfeller det etter en nærmere vurdering kan innhentes kredittopplysninger.

Kredittopplysninger er opplysninger som belyser kredittevnen til en fysisk eller juridisk person. Kredittopplysninger kan bare innhentes når det foreligger saklig behov. Ingen medarbeider skal søke opplysninger om kunder eller andre når dette ikke er nødvendig for vedkommendes arbeid.

Disse retningslinjene angir hovedprinsippene for innhenting av kredittopplysninger i Innovasjon Norge. Samtykke fra den det er aktuelt å innhente kredittopplysninger om, kan aldri erstatte kravet om saklig behov. Det skal derfor aldri anmodes om samtykke til å innhente kredittopplysninger.

Innhenting av kredittopplysninger

Når skal det alltid innhentes kredittopplysninger?

Det skal alltid innhentes kredittopplysninger om:

 • Innovasjon Norges kunde ved behandling av søknader;
 • Innovasjon Norges kunde ved behandling av søknader om endring av låne- eller garantivilkår som kan medføre økt risikoeksponering for Innovasjon Norges låneengasjement eller garanti (for eksempel avdragsutsettelse, prioritetsvikelse mv.);
 • Innovasjon Norges kunde ved utbetaling av lån eller utstedelse av kausjonserklæring dersom det er gått noe tid fra innvilgelse og til utbetaling av lån eller utstedelse av kausjonserklæring;
 • kausjonister og meddebitorer før aksept av kausjonister eller meddebitorer for lån; og
 • kausjonister og meddebitorer ved utbetaling av lån eller utstedelse av kausjonserklæring dersom det er gått mer enn seks måneder fra innvilgelse og til utbetaling av lån eller utstedelse av kausjonserklæring.

Når kan det innhentes kredittopplysninger?

Det kan innhentes kredittopplysninger om:

 • Innovasjon Norges kunde ved mislighold av låneengasjement;
 • Innovasjon Norges kunde ved behandling av søknader om endring av vilkårene for tilskudd som kan medføre økt risiko for at prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt;
 • Innovasjon Norges kunde ved låneengasjement med stor risiko og hvor Innovasjon Norge vurderer at det er behov for å vite betalingsstatus i forhold til andre kreditorer (for eksempel i forbindelse med årlige tapsvurderinger);
 • Innovasjon Norges kunde ved salg av tjenester på kreditt der verdien er over NOK 10.000;
 • Innovasjon Norges potensielle kunde (dersom Innovasjon Norge bruker betydelige ressurser på en sak før søknad er sendt inn, kan det innhentes kredittsjekk selv om det ikke foreligger en formell søknad);
 • kausjonister og meddebitorer ved behandling av søknader om endring av låne- eller garantivilkår og som kan medføre økt risikoeksponering for Innovasjon Norges låneengasjement eller garanti (for eksempel avdragsutsettelse, prioritetsvikelse mv);
 • konsernselskaper til Innovasjon Norges kunde ved behandling av søknader om lån, tilskudd eller garantier og ved søknader om endring av låne- eller garantivilkår og som kan medføre økt risikoeksponering for Innovasjon Norges låneengasjement eller garanti (for eksempel avdragsutsettelse, prioritetsvikelse mv.);
 • potensielle leverandører i pågående anskaffelsesprosesser i Innovasjon Norge såfremt det dreier seg om viktige leveranser der Innovasjon Norge er avhengig av en stabil leverandør.

Dersom saksbehandleren vurderer at det er behov for å innhente kredittopplysninger i ovennevnte tilfeller, skal vurderingen dokumenteres i saksbehandlingssystemet.

Andre tilfeller hvor det kan være aktuelt å innhente kredittopplysninger

Det ovennevnte angir situasjoner der det typisk vil foreligge saklig behov for å innhente kredittopplysninger. Det er imidlertid umulig å angi uttømmende i hvilke situasjoner det vil foreligge saklig behov.

Dersom det er ønskelig å innhente kredittopplysninger i andre situasjoner og/eller om andre aktører enn det som er beskrevet ovenfor, skal saksbehandleren sende en mail til kredittansvarlig der det redegjøres for behovet (hvem og hvorfor). Kredittansvarlig avgjør om det foreligger saklig behov eller tar spørsmålet opp med kredittdirektørs stab. Saksansvarlig arkiverer svaret på saken.

Dokumentering av utført kredittsjekk (arkivering)

Det skal i saksinnstillingen angis dato for kredittsjekk, og resultatet av denne i form av kredittscore og antall betalingsanmerkninger.

Gjenpartsbrev

Gjenpartsbrev sendes til vedkommende det er gjennomført kredittsjekk av i følgende tilfeller:

 • Enkeltpersoner og enkeltpersonforetak
 • Daglig leder eller styrets leder i et nyetablert AS/ASA/NUF dersom det ikke er registrert regnskap på foretaket, og negativ informasjon på daglig leder eller styrets leder påvirker ratingen. I dette tilfellet vil bruker ikke få varsel om at det vil bli sendt gjenpartsbrev verken før eller etter at kredittsøket er gjennomført. I kredittrapporten vil det imidlertid framkomme at det foreligger kredittanmerkning på sentrale rolleinnehavere i selskapet som har påvirket ratingen. I slik tilfeller må saksansvarlig varsle selskapets kontaktperson om dette resultatet og at søknaden derfor ikke kan innvilges. Det blir da selskapets oppgave å undersøke dette nærmere. I slike tilfeller skal saksansvarlig ikke gjennomføre ytterligere innhenting av kredittopplysninger på rolleinnehavere i foretaket.

Både personer og foretak kan til enhver tid gjøre henvendelser til kredittopplysningsforetaket med krav om utlevering av navn på kunder som har søkt informasjon i løpet av de siste seks måneder.

Publisert :
Sist oppdatert :