Hopp til hovedinnhold

Investeringsstøtte til forskningsinfrastruktur (GBER art. 26)

Støtteformål

Støtte til etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur som benyttes til økonomisk virksomhet.​

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

  • Investeringer i materielle og immaterielle aktiva;
  • fast eiendom, bygninger og anlegg, maskiner og utstyr (både nytt og brukt),
  • samt immaterielle rettigheter (IPR) herunder patenter, lisenser, knowhow m.m.​

Unntak

Investeringsstøtte til forskningsinfrastruktur på over EUR 20 mill. pr infrastruktur må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader.

Definisjoner

​"Forskningsinfrastruktur" - forskningsfasiliteter, ressurser og tilknyttede tjenester som benyttes av forskermiljøene innenfor de respektive fagområdene, herunder vitenskapelig utstyr eller instrumenter, kunnskapsbaserte ressurser som f.eks. samlinger, arkiv eller strukturerte vitenskapelige data, IKT-basert infrastruktur som f.eks. nettverk, databehandling, software og kommunikasjon eller ethvert annet middel som er nødvendig for å utføre forskning. Infrastrukturene som nevnt kan være «ett sted» infrastrukturer eller være spredt/distribuert (dvs. utgjøre et organisert nettverk av ressurser) i overensstemmelse med art 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr.723/2009 av 25. juni 2009 «rammebestemmelser for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur».

Merknad

Dersom en forskningsinfrastruktur benyttes både til økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, skal det føres adskilte regnskaper.

Prisen som kreves for drift eller bruk av infrastrukturen skal tilsvare markedspris.

Det skal være åpen adgang for flere til å benytte infrastrukturen og adgangen skal tildeles transparent og ikke-diskriminerende. Bedrifter som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene ved infrastrukturen kan gis tilsvarende fortrinnsrett og mer gunstige betingelser på nærmere definerte vilkår.

Publisert :
Sist oppdatert :