Hopp til hovedinnhold

Lovbestemt taushetsplikt og offentlighet i Innovasjon Norge

To personer som håndhilser for å indikere at de har inngått en avtaleFoto: Rawpixel / Unsplach
Innovasjon Norge har taushetsplikt for forretningsmessig informasjon fra våre kunder.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Innovasjon Norge har taushetsplikt om det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige eller private forhold. Taushetsplikten er regulert i lov om Innovasjon Norge § 27 og omfatter blant annet ansatte, personer med tillitsverv og konsulenter.

Formålet med den lovbestemte taushetsplikten er å sikre likebehandling og beskytte interessene til samtlige aktører som utleverer informasjon om forretningsmessige eller private forhold til Innovasjon Norge. Den lovbestemte taushetsplikten gir et tilstrekkelig rettslig vern og brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffeloven §§ 209 og 210. Straffebestemmelsen rammer også taushetsbrudd som skjer etter at tjenesten eller arbeidet for Innovasjon Norge er avsluttet.

Informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt vil ikke kunne utleveres til tredjeparter som begjærer innsyn etter offentlighetsloven. Taushetserklæringer, konfidensialitetsavtaler og liknende avtaler som har til hensikt å utvide Innovasjon Norges taushetsplikt vil imidlertid være irrelevante og uten rettslig betydning når omfanget av innsynsretten skal fastsettes, jf. offentlighetsloven § 13.

På denne bakgrunn er det rettslig sett verken adgang til eller behov for at Innovasjon Norge påtar seg en mer omfattende taushetsplikt enn det som følger av lov om Innovasjon Norge § 27.

Ǥ 27. Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for selskapet har taushetsplikt om det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige eller private forhold med mindre han eller hun etter lov har plikt til å gi opplysningene.

Taushetsplikten gjelder ikke meddelelser som hovedstyret eller noen som har fullmakt fra hovedstyret gir på vegne av selskapet til eierne.

Taushetsplikten er ikke til hinder for

  1. at opplysningene som ledd i selskapets behandling av enkeltsaker gjøres kjent for finansinstitusjoner og andre aktører undergitt lovbestemt taushetsplikt,
  2. at opplysningene brukes for å ivareta selskapets kreditorinteresser,
  3. at opplysningene meddeles selskapets offentlige oppdragsgivere og andre offentlige myndigheter, når dette er påkrevd for å ivareta disse organers plikt etter lov, forskrift eller instruks til å føre kontroll med selskapets offentlige midler,
  4. at opplysningene brukes for å anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet når det finnes nødvendig av allmenne hensyn,
  5. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, eller
  6. at opplysningene brukes i utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret.


Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan det bestemmes at opplysninger i det enkelte tilfelle kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikt. Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 d andre og tredje ledd og § 13 e kommer til anvendelse så langt de passer.

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger kan utleveres til utenforstående etter skriftlig samtykke fra den opplysningene gjelder.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen gjelder også for en eier, oppdragsgiver eller andre offentlige myndigheter som mottar opplysninger fra selskapet, og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for disse.»

Publisert :
Sist oppdatert :