Hopp til hovedinnhold

Maritim næring i Tyskland

Ror på en båt med solnedgang i horisonten bakFoto: Maximilian Weisbecker, Unsplash
Tyskland er en sterk maritim nasjon, og kan by på mange muligheter for norske maritime bedrifter og leverandører. Strategipapiret "Maritime Agenda 2025 - The future of Germany as a maritime industry hub", publisert av Det føderale ministeriet for økonomi og energi i Tyskland, viser til omstilling i den tyske maritime industrien og avdekker samarbeidsmuligheter for norske aktører i et av de største markedene i Europa.

Den maritime næringen er en av de viktigste sektorene i Tysklands økonomi. Beregninger viser at den årlige omsetningen er på opptil 50 milliarder euro, og at om lag 400 000 jobber er direkte eller indirekte tilknyttet den maritime næringen. Mer enn 90 prosent av de tyske skipsverftenes årlige omsetning genereres i internasjonal forretningsvirksomhet. Eksportdelen av leverandørnæringen innen tysk skipsbygging er ca. 75 %, noe som gjør Tyskland til verdensledende innen eksport på dette feltet.

Tysk maritim næring

Den tyske handelsflåten ligger på fjerdeplass blant de globale handelsflåtene og den tyske containerskipflåten er på førsteplass i følge internasjonal ranking. De tyske havnene ved sjøen og i innlandet er blant de beste terminalområdene i verden. De ligger i hard konkurranse med terminaloperatører i f.eks. Kina, Singapore og Midtøsten.

Sektoren er ikke begrenset til de sentrale havnene på kysten mot Nordsjøen og Østersjøen. Den maritime leveransekjeden finnes i hele Tyskland og næringen har baser i alle landets regioner, særlig i Baden-Württemberg, Bayern og Nordrhein-Westfalen. Kyst- og innlandshavnene er tilknyttet landsbygden og distriktene via moderne og effektiv transportinfrastruktur. Disse er sentrale knutepunkter for europeisk og internasjonal handel og er interessante steder for fabrikkindustri og tjenesteleverandører.

Mulighetsområder for norske aktører

  • Skipsbygging, Smart Skip og Green Shipping
  • Mobilitet og autonome teknologisystemer
  • Subsea teknologi og IKT
  • Maritim sikkerhet og logistikk
  • Marine mineralressurser
  • Offshore vindkraft og marin energi

Skipsbygging

Den tyske maritime industrien utvikler og produserer komplekse skip og installasjoner for et bredt spekter av bruksområder til sjøs. Deriblant sivile havgående fartøy som handelsfartøy, passasjerskip, yachter og fartøy for offentlige organer, sjømilitære fartøy og båter, produksjonsanlegg og transportsystemer til bruk offshore, og fartøy til bruk innenlands. Den maritime næringen omfatter material-, komponent- og systemleverandører, skipsverft som systemintegratorer og håndverksbedrifter og tjenesteleverandører. Estimater viser at det finnes ca. 500 bedrifter med ca. 90 000 jobber innen områdene skipsverft og maskin- og fabrikkteknikk.

Den tyske maritime næringen består hovedsakelig av mellomstore bedrifter som eksporterer høyteknologiske produkter over hele verden. I henhold til ekspertberegninger har skipsbyggingsindustrien en årlig omsetning på 18 milliarder euro. Leverandørbedriftene står for 70–80 prosent av merverdien innen skipsbygging.

Markedspotensialet ligger i å produsere høyteknologiske og miljøvennlige produkter for skipsbyggingsindustrien (“green shipping”). Dette bidrar til å redusere skadelige produkter til det marine miljøet gjennom å bruke ressurser mer effektivt, og redusere både operative kostnader og utslipp.

Industri 4.0 og digitalisering bidrar med muligheter for næringene når det gjelder produksjonsmuligheter i framtiden. Nye maritime forretningsområder (“smarte skip”) og utfordringer, som datastyring, datasikkerhet, arbeid og opplæring vil være viktig i framtida.

Marin teknologi

Marin teknologi omfatter innovative selskaper og vitenskapelige disipliner som fokuserer på å utforske og bruke havet som kilde til energi, råvarer, mat, og marint vern. Bærekraftig bruk av havene er viktig for en miljømessig sunn og sikker forsyning av energi og råvarer. Havet er derfor strategisk viktig for Tyskland som industrinasjon. Markedsprognoser for omsetning i markedene innenfor marin teknologi er beregnet til mer enn 365 milliarder USD per år (per 2014). Tyskland tar en stor del av kaka med en omsetning på om lag 22 milliarder euro (ca. 7 %), med en stor andel high-end produkter. I tillegg til dette vil det være store markedsmuligheter innen dyphavs gruvedrift, gasshydrater, fornybare energier og offshore vindkraft, og marin bioteknologi.

Offshore olje og gass

Offshore olje- og gassproduksjon er et av de viktigste bruksområdene for leverandørnæringen innen marin teknologi. Prosesskjeden består av letearbeid, produksjon, transport og behandling av olje- og gassressurser. Innovativ og miljøvennlig teknologi som brukes i planlegging, oppføring, produksjon, drift, vedlikehold og nedrigging av offshoreplattformer blir stadig mer viktig for å kunne sikre tilførsel av energi og råvarer.

Maritim sikkerhet

Det er behov for å forhindre risiko i globale logistikkforsyningskjeder og maritim infrastruktur som havner og offshore vindturbiner. Sikkerhet til sjøs og beskyttelse av grenser er stadig viktigere. Det er strenge krav til transportsikkerhet og ulykkesforebygging som betyr at alle i verdikjeden må samarbeide tett. Organiseringen og gjennomføringen av maritime aktiviteter er som oftest underlagt sammensatte verne- og sikkerhetsbestemmelser. Disse krever tekniske overvåknings- og kontrollsystemer for å sikre et høyt sikkerhetsnivå og for å redusere risiko. Dette betyr at partnerskapet mellom landenes myndigheter og maritime selskaper kontinuerlig må utvikles. Ny teknologi innen navigasjon og overvåkning av havnetrafikk og -logistikk kan i stor grad bidra til økt trafikksikkerhet.

Marine mineralressurser

Marine mineralressurser kan bidra til å sikre behovene i tysk industri. I 2014 ble det importert mineralressurser verdt om lag 40 milliarder euro til Tyskland. Landet har siden 2006 hatt en letelisens for mangannoduler i Stillehavet og siden 2015 en konsesjon for leting etter polymetalliske sulfider i Det indiske hav. Gruvedrift på dypt vann blir bare vurdert dersom nødvendig teknologi og verktøy for gruvedrift er i førsteklasses stand og at dette utstyret er miljøvennlig og bærekraftig. En såkalt prøveboring for gruvedrift (PMT) brukes for å verifisere det ovenstående. Tyskland har et tett samarbeid med Den internasjonale havbunnsmyndigheten, og er en forkjemper for førsteklasses miljøstandarder.

Offshore vindkraft og marin energi

Offshore vindkraftprosjekter både i Nordsjøen og Østersjøen byr på en rekke muligheter for norske bedrifter. På lang sikt kan det være gunstig å samarbeide med tyske energiselskaper som E.ON, som Equinor gjør akkurat nå. Utnyttelsen av vindressurser på kysten av Tyskland har bare så vidt begynt. Den føderale regjeringen har høye forventninger til at offshore vindkraft skal bli en viktig del av energisammensetningen i framtiden.

Marin energi som genereres ved hjelp av bølger, tidevann, havstrømmer samt saltinnhold og variasjoner i temperaturen, byr på muligheter. Sammen med den tekniske utviklingen kan disse kildene til fornybar energi bidra til Tysklands energiforsyning. De vil ha positivt innvirkning på miljøet og kan bidra til å nå utslippsmålene i den internasjonale klimastrategien.

Mobilitet og autonome teknologisystemer

Autonome marine teknologisystemer er for eksempel automatisert transport, overvåkning og vedlikehold. Disse dekker et bredt spekter av teknologi, prosesser, tjenester, produkter og systemløsninger. I framtiden vil det være et økende behov for fjernstyringssystemer eller systemer som er mest mulig autonome og har kompleks sensorteknologi. Tyskland følger med på utviklingen i Norge på dette området. Brukstilfeller som Yara Birkeland kan benyttes for kystfart eller innenlands skipsfart.

Konkurranse og samarbeid

Etter internasjonal målestokk domineres den tyske maritime sektoren av mellomstore bedrifter. Tysklands prosjekter innen leting etter olje og gass er begrensede (med unntak av Wintershall). Tyske selskaper opererer for tiden ikke som systemintegratorer på områdene offshore olje og gass, og det finnes få pilotprosjekter innenfor gruvedrift på dypt vann. Derfor er det svært viktig at Tysklands maritime næring utvider sitt internasjonale nettverk og er nærværende på internasjonale handels- og varemesser, men også at det gjennomføres videre samordning av internasjonale standardiseringsprosesser for å åpne opp nye eksportmarkeder og forretningsprosjekter. Alt dette byr på flere forretningsmuligheter for norske aktører i den maritime næringen.

For mer informasjon om muligheter inne maritim næring, vennligst ta kontakt med våre rådgivere.

Publisert :
Sist oppdatert :