Hopp til hovedinnhold

MRS - hvordan vi sikrer langsiktige effekter og måloppnåelse

Innovasjon Norge har en tydelig målstruktur med klare forventninger til kunde- og samfunnsmessige effekter over tid. Et nytt helhetlig mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge ble innført i 2013.

Innovasjon Norge rapporterer på målene gjennom et eget mål og resultatstyringssystem (MRS-systemet), som sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir grunnlag for å vurdere Innovasjon Norges måloppnåelse.

Det settes ikke årlige måltall for de langsiktige resultat- og effektindikatorene. Indikatorene er laget for å kunne følge opp på plutselige avvik, eller endringer i Innovasjon Norges adferd og måloppnåelse. MRS-systemet setter en langsiktig kurs for virksomheten og ligger til grunn for prosessene med å sette årlige ambisjoner og måltall. Mål- og resultatstyringssystemet setter således retning for Innovasjon Norges årlige strategiske ambisjonskort og de operasjonelle mål og indikatorer som settes for selskapets løpende virksomhet.

Målstruktur

Målstrukturen til Innovasjon Norge er felles for alle selskapets oppdragsgivere. Målstrukturen skal ligge til grunn for alle oppdrag som gis selskapet, og er overordnet øvrige føringer og styringssignaler. Dette gjelder også føringer i ulike oppdrag knyttet til satsinger på særskilte sektorer og målgrupper.

Hovedmålet og delmålene ligger til grunn for styringsdialogen mellom departementet og Innovasjon Norge. Innovasjon Norges virksomhet og prioriteringer skal være i tråd med målstrukturen, og selskapets virksomhet skal bidra til måloppnåelse. Selskapet rapporterer årlig i henhold til MRS-systemet, og som sammen med evalueringer og andre analyser, skal gi grunnlag for å vurdere Innovasjon Norges måloppnåelse.

Vårt formål

Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunens virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet

Vårt hovedmål

Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionens næringsmessige muligheter.

Våre delmål

  1. Flere gode gründere
  2. Flere vekstkraftige bedrifter
  3. Flere innovative næringsmiljøer

Et nytt helhetlig mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge ble innført i 2013

Mål- og resultatstyringssystemet setter overordnede mål og indikatorer for selskapets virksomhet, som sammen med støttende analyser og evalueringer gir en indikasjon på om selskapet bidrar til å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Styringen utvikles etter hvert som selskapet og oppdragsgiverne får mer erfaringer med systemet. Det kan også være et verktøy for å utvikle bedre og mer treffsikre virkemidler.

Metode

Mål- og resultatstyringssystemet konkretiserer selskapets delmål gjennom styringsindikatorer på to ulike nivåer: resultater og effekter som skal gjøre det mulig å få en indikasjon på eller beskrive i hvilken grad målene nås.
Resultatindikatorene skal vise virkninger hos kundene som Innovasjon Norge ønsker å påvirke direkte, f.eks. om støtten fra selskapet har utløst prosjektet eller Innovasjon Norges bidrag til kompetanseøkning i prosjektet.
Effektindikatorene indikerer hvorvidt Innovasjon Norges virksomhet gir positive samfunnsøkonomiske effekter i form av merverdiskaping og økt produktivitet sett i forhold til sammenliknbare bedrifters utvikling. Det er imidlertid mange uobserverbare forhold som også kan påvirke effektene, både positivt og negativt.

Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem ble operasjonalisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) og metoden er dokumentert og offentlig tilgjengelig i SSB–rapport 2015/35 «Effect on firm performance of support from Innovation Norway».

Statistisk sentralbyrå (SSB) har satt sammen sammenligningsgrupper av likeartede foretak som skal matche Innovasjon Norges kunder når det gjelder faktorer som alder, størrelse og næring. SSB har estimert effektene av Innovasjon Norges bidrag ved å studere forskjeller i indikatorene mellom de som har benyttet seg av Innovasjon Norge og de sammenliknbare bedriftene som ikke har benyttet Innovasjon Norge.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) overtok i 2018 oppdraget etter SSB. SØA benytter samme metode som SSB. Grunnet ulike datagrunnlag, særlig i utvelgelsen av kontrollgruppen (sammenlikningsgrunnlaget), avviker imidlertid utvalget i 2018-målingen noe fra tidligere målinger. Dette påvirker følgelig også resultatene for 2018. Endringer i estimerte effekter er imidlertid også å forvente fra et år til et annet når det legges til et nytt år med regnskapsdata og nye kunder legges til utvalget.

Resultatindikatorene i mål- og resultatstyringssystemet er utslagsgivende (utløsningsgrad), kompetanseheving, innovasjonshøyde og risikovurdering i prosjektene og bedriftene. De to første baserer seg på en ekstern analyse fra analysebyrået Oxford Research av måloppnåelse basert på kundeeffektundersøkelser. Utløsningsgrad viser i hvilken grad prosjektet eller aktiviteten ikke ville blitt gjennomført eller gjennomført på et senere tidspunkt, uten støtten fra Innovasjon Norge. Målingen gjøres ett år etter at støtten ble gitt. Innovasjon Norges bidrag til kompetanseheving hos sine kunder måles fire år etter at støtten ble gitt. Vurderingen av risiko i prosjektene og driftsrisiko i bedriftene, samt innovasjonshøyde i prosjektene, gjøres av Innovasjon Norges saksbehandlere.

Innovasjonshøyde måles ut i fra om prosjektet bidrar til innovasjon på bedriftsnivå, regionalt nivå, nasjonalt nivå eller internasjonalt nivå.

Rapporteringen for 2018 er den sjette rapporteringen med det nye mål- og resultatstyringssystemet. Det har ført til en vesentlig bedring i kvaliteten på resultat- og effektmålingene av Innovasjon Norges innsats. Det vil imidlertid alltid være rom for forbedringer. Det legges opp til at rapporteringen suppleres med støttende analyser og jevnlige evalueringer. Det er produsert støttende analyser på flere områder de senere årene, bl.a. eksport, betydningen av kundedialog og oppfølging samt ulike årsaker til bortfall av gründere.

Etter noen års erfaringer med MRS-systemet tok Innovasjon Norge initiativ til mindre justeringer av indikatorer tilknyttet systemets delmål. Endringsforslagene er diskutert i arbeidsmøter med Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Endringene er omforent mellom Innovasjon Norge og de nevnte departementene, og de er forelagt fylkeskommunene og Utenriksdepartementet for eventuelle merknader, og bekreftet i brev av 4. januar 2017 fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Målene i MRS ligger fast, men det var enkelte indikatorer som fungerte bedre enn andre. De viktigste endringene er at effektindikatoren for bedriftsøkonomisk lønnsomhet byttes ut med verdiskaping, for å få bedre frem samfunnsdimensjonen i det Innovasjon Norge gjør, samt at alle tre delmålene i MRS får felles effektindikatorer: omsetningsvekst, produktivitetsvekst og vekst i verdiskaping. For delmål 1 inngår også overlevelsesrate. I tillegg gis Innovasjon Norge større fleksibilitet til å velge å gjennomføre støttende analyser som skal supplere resultat- og effektindikatorer.

For mere generell informasjon om mål- og resultatstyring vises det til DFØ

Publisert :
Sist oppdatert :