Hopp til hovedinnhold

Statsstøtteregelverket

Denne veiledningen gir deg innsikt i hvilke føringer Statsstøtteregelverket legger på våre tildelinger til norske bedrifter.

Formålet med Statsstøtteregelverket

Som følge av Norge medlemskap i EØS, er Norge underlagt det samme statsstøtteregelverket som i EU. Utgangspunktet er at statsstøtte, nærmere definert, er forbudt, men det finnes relativt omfattende unntaksregler. All støtte som Innovasjon Norge innvilger må gis i henhold til statsstøtteregelverket. Regelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støttegrad (støtteintensitet) for de ulike aktivitetene mv.

Konsekvensene av å bryte statsstøtteregelverket er at statsstøtten skal kreves tilbake. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for den aktuelle bedriften, og det fokuseres derfor – i alle saker som besluttes – på at man skal ha god sikkerhet for at støtten er lovlig.

Formålet med denne veiledningen

Denne veilederen redegjør for 1) SMB-definisjonen, 2) generelle vilkår for lovlig statsstøtte og 3) de særlige vilkår som gjelder for den enkelte støttehjemmel. Med støttehjemmel menes her den aktuelle artikkelen som anvendes i den enkelte sak, f.eks. FoU-artikkelen (art. 25) eller SMB-investeringsstøtte-artikkelen (art. 17).

Det tas forbehold om at denne teksten kun angir hovedtrekkene ved regelverket, gjengitt i noe forenklet form. I saksbehandlingen vil det gjøres statsstøtterettslige vurderinger basert på Innovasjon Norges forståelse av primærrettskildene. Innovasjon Norges interne veileder, som går mer i detalj, er tilgjengelig på norsk her og engelsk her.

1) SMB-definisjonen

I statsstøtteregelverket skilles det mellom små, mellomstore og store bedrifter. Det er størst adgang til å gi statsstøtte til små bedrifter og minst til store bedrifter. De tillatte prosentvise støttesatsene er også størst for små bedrifter og minst for store bedrifter. Det er derfor sentralt å kjenne til kriteriene for når en bedrift kan klassifiseres for liten eller mellomstor. Definisjonen baseres på følgende tre kriterier:

  • antall årsverk
  • årlig omsetning
  • årlig samlet balanse

Tallene skal hentes fra siste offentlig tilgjengelige årsregnskap for bedriften.

Terskelverdier for små bedrifter

  • mindre enn 50 årsverk, og
  • har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 10 mill. eller en balanse som ikke overstiger EUR 10 mill. (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).

Terskelverdiene for mellomstore bedrifter

  • mindre enn 250 årsverk, og
  • har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 mill. eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 mill. (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).

Dersom søkerbedriften eier eller er eid av andre bedrifter med 25 % eller mer, skal man som regel også ta hensyn til antall ansatte og omsetning eller balanse i slike «partnere/tilknyttede» bedrifter, med en forholdsmessig andel eller med 100 %, ved klassifiseringen av søkerbedriften.

For søkerbedrifter som har partner- og/eller tilknyttede bedrifter, vil det ofte være komplisert å foreta klassifiseringen. For nærmere detaljer vises det til EUs brukerveiledning av SMB-definisjonen.

2) Generelle vilkår for lovlig statsstøtte

All støtte fra Innovasjon Norge skal være i overenstemmelse med Statsstøtteregelverket.

Fem forutsetninger som skal ivaretas

3) De særlige vilkår som gjelder for den enkelte støttehjemmel

Denne veilederen presenterer de særlige vilkårene for et utvalg av støttehjemler (artikler) som i foreliggende situasjon er spesielt praktiske.

«GBER» viser til Gruppeunntaksregelverket, som er en samling med støttehjemler (artikler) som kan anvendes (en eller flere) i den enkelte sak.

Investeringsstøtte til SMB (GBER art. 17)

Støtte til konsulentbistand (GBER art. 18)

Støtte til SMB til deltagelse på messer (GBER art. 19)

Støtte til etablering og oppstart (GBER art. 22)

Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (GBER art. 25)

Investeringsstøtte til forskningsinfrastruktur (GBER art. 26)

Støtte til innovasjonsklynger (GBER art. 27)

Innovasjonsstøtte til SMB (GBER art. 28)

Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (GBER art. 29)

Støtte til opplæring (GBER art. 31)

Støtte til investeringer i tiltak for miljøbeskyttelse utover EU-standarder eller økt miljø-beskyttelsesnivå dersom det ikke finnes EU-standarder (GBER art. 36)

Støtte til investering for tidlig tilpasning til EU-standarder (GBER art. 37)

Støtte til investeringer i energieffektivisering (GBER art. 38)

Støtte til investeringer i høyeffektiv kraftvarmeproduksjon (GBER art. 40)

Støtte til investeringer for å fremme fornybare energikilder (GBER art. 41)

Støtte til investeringer i energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling (GBER art. 46)

Støtte til investeringer i gjenvinning og gjenbruk av avfall (GBER art. 47)

Støtte til investeringer i energiinfrastruktur (GBER art. 48)

Støtte til miljøstudier (GBER art. 49)

Bagatellmessig støtte kan benyttes der andre støttehjemler ikke er aktuelle

Publisert :
Sist oppdatert :