Hopp til hovedinnhold

Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (GBER art. 25)

Støtteformål

FoU med henblikk på utvikling av nye produksjonsmetoder, produkter eller tjenester. Det skilles i regelverket mellom ulike stadier av FoU, og kriterier for FoU er klart definert.

Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (GBER art. 25)

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

  • Personalutgifter (forskere, teknikere og hjelpepersonell) i det omfang og for den tid de benyttes i FoU-prosjektet. Dersom personalkostnader godkjennes som støtteberettigede kostnader i et FoU-prosjekt og bedriften via differensiert arbeidsgiveravgift har fått støtte til personalkostnader, må støtten kumuleres.
  • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger for instrumenter og utstyr som må anskaffes, i det omfang og for den tid de benyttes til FoU-aktiviteten.
  • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger (beregnet i samsvar med god regnskapsskikk) for bygninger og areal, i det omfang og for den tid disse brukes i FoU-prosjektet. For areal er overdragelses-kostnader eller de faktiske påløpte kapitalomkostningene støtteberettigede.
  • Utgifter til oppdragsforskning og kjøp eller lisensiering av kunnskap og patenter fra andre virksomheter på armlengdes avstand, samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet. Merk at INs timesatsregler om nærstående kommer til anvendelse når det f.eks. kjøpes inn tjenester i samme konsern.
  • Andre nye overhead- og driftskostnader, herunder materialkostnader og kostnader til forsyninger og tilsvarende produkter som pådras direkte i tilknytning til prosjektet.​​

Unntak

FoU-prosjekt hvor tilskudd utgjør mer enn EUR 20 mill. pr. prosjekt til industriell forskning, mer enn EUR 15 mill. pr. prosjekt til eksperimentell utvikling eller mer enn EUR 7,5 mill. pr forstudie må notifiseres til ESA.​​

Støtteintensitet

Industriell forskning: maksimal støttesats er 50 %
Eksperimentell utvikling: maksimal støttesats er 25 %
Forstudier: maksimal støttesats er 50 %

Støttesatsene kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små.

Støttesatsene for industriell forskning og eksperimentell utvikling kan forhøyes ytterligere med 15 %, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

Prosjektet omfatter et «reelt samarbeid» (Samarbeidsbonus)

  • mellom bedrifter, hvor minst én er en SMB, eller gjennomføres i minst to forskjellige EØS-stater (uavhengig av bedriftenes størrelser), og ingen av bedriftene bærer mer enn 70 % av støtteberettigede kostnader, eller
  • mellom en bedrift og en eller flere forsknings- og kunnskapsformidlings-organisasjoner, hvor sistnevnte bærer minst 10 % av støtteberettigede kostnader og har rett til å offentliggjøre egne forskningsresultater.​

Bedrifter som er registrert utenfor EØS kan ikke sies å «gjennomføre» prosjekter i EØS.

Med «reelt samarbeid» menes et samarbeid mellom to eller flere uavhengige parter. Videre må bedriftene enten 1) samarbeide for å utveksle kunnskap eller teknologi eller 2) samarbeide for å nå et felles mål på grunnlag av en arbeidsdeling, der bedriftene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. Oppdragsforskning gir ikke grunnlag for samarbeidsbonus, idet man verken utveksler kunnskap/teknologi (kjøp er ikke utveksling) eller deler prosjektrisiko.

Det er viktig å merke seg at bedriftene må ha egne FoU-kostnader i samarbeidsprosjektet, som enten kan bestå av industriell forskning eller eksperimentell utvikling (det er ikke krav om at bedriftene er på samme FoU-stadium).

Publisert :
Sist oppdatert :