Hopp til hovedinnhold

Støtte til innovasjonsklynger (GBER art. 27)

Støtteformål

Investeringsstøtte til etablering eller oppgradering av innovasjonsklynger og støtte til drift av slike klynger.

Bedriftsstørrelse

Støtten kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

​Investeringsstøtte

Investeringer i materielle og immaterielle aktiva; fast eiendom, bygninger og anlegg, maskiner og utstyr (både nytt og brukt), samt immaterielle rettigheter (IPR) herunder patenter, lisenser, knowhow m.m.​

Driftsstøtte

Personal- og administrasjonskostnader inkl. overhead kostnader i tilknytning til:

  • Tiltak i klyngen for å legge til rette for samarbeid, informasjonsutveksling og kanalisering/formidling av tilpassede forretningsstøtte tjenester.
  • Markedsføring av klyngen med sikte på å øke andelen av nye virksomheter eller organisasjoner i klyngen og for å øke klyngens synlighet.
  • Forvaltning av klyngens fasiliteter, organisering av utdannelses-programmer, workshops og konferanser for å stimulere til kunnskapsdeling, nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid.

Unntak

Støtte til innovasjonsklynger på over EUR 7,5 mill. pr klynge må notifiseres til ESA.

Støtteintensitet

For investeringsstøtte

Maksimal støttesatser 50 % av støtteberettigede kostnader. Støtteintensiteten kan forhøyes med 5 % for innovasjonsklynger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

For driftsstøtte

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader i den perioden hvor støtten ytes.​

Merknad

Støtte til innovasjonsklynger skal utelukkende bevilges til den juridiske enhet som driver innovasjonsklyngen (klyngeadministratoren).

Adgangen til klyngens lokaler, fasiliteter og aktiviteter skal være åpen for flere og innvilges på en transparent og ikke-diskriminerende måte. Bedrifter som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene kan gis tilsvarende fortrinnsrett og mer gunstige betingelser på nærmere definerte vilkår.

Betalingen som kreves for bruk av klyngens fasiliteter og for deltakelse i klyngens aktiviteter, skal tilsvare markedspris eller reflektere kostnadene.

Publisert :
Sist oppdatert :