Hopp til hovedinnhold

Støtte til investering for tidlig tilpasning til EU-standarder (GBER art. 37)

Støtteformål

Investeringer som setter bedriften i stand til å oppfylle nye EU-standarder som øker miljøbeskyttelsen og som er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft. Standardene må være vedtatt og investeringen må være fullført senest ett år før standarden trer i kraft.​

Støtteberettigede kostnader

De miljøbeskyttelsesrelaterte kostnadene der disse klart kan identifiseres som en separat del av de samlede investeringskostnadene. I andre tilfeller må det foretas en beregning av merkostnadene sammenlignet med en tilsvarende mindre miljøvennlig investering som realistisk sett ville blitt gjennomført uten støtten. ​

Unntak

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor det er usikkerhet ved om tiltaket gir høyere grad av miljøbeskyttelse. ​

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.

Støtteintensitet

Hvis investeringen fullføres mer enn 3 år før standarden trer i kraft, er maksimal støttesats 10 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 5 % for mellomstore bedrifter og 10 % for små (SMB-bonus).

Hvis investeringen fullføres fra 1-3 år før ikrafttredelsen, er maksimal støttesats 5 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 5 % for mellomstore bedrifter og 10 % for små (SMB-bonus). ​

I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).

Publisert :
Sist oppdatert :