Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer for å fremme fornybare energikilder (GBER art. 41)

Støtteformål

Investeringer for å fremme fornybare energikilder.

Investeringer til produksjon av biodrivstoff i henhold til bærekraftkriteriene kan støttes.

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

Kun kostnader som er direkte knyttet til oppnåelsen av en høyere miljøbeskyttelse er støtteberettiget. Kostnadene fastsettes som følger:​

  • Kostnadene ved å investere i energiproduksjon fra fornybare kilder der disse kan identifiseres som en separat investering i de samlede investeringskostnadene, f.eks. som en klart identifiserbar tilleggskomponent til en allerede eksisterende enhet;
  • kostnadene ved å investere i energiproduksjon fra fornybare kilder der disse kan identifiseres ved å sammenligne med en mindre miljøvennlig investering som realistisk sett ville blitt gjennomført uten støtten;
  • For særskilte små anlegg hvor en mindre miljøvennlig investering ikke lar seg beregne i mangel av tilsvarende små anlegg, skal hele investeringen ved å oppnå større miljøbeskyttelse utgjøre de støtteberettigede kostnadene.

Unntak

Støtte kan bare gis til nye anlegg, evt. ombygginger/oppgraderinger hvis dette gjelder betydelige deler av anlegget og forlenger forventet levetid. Støtte kan ikke innvilges til produksjon av biodrivstoff som er underlagt leveranse- eller innblandingskrav. Støtte kan heller ikke innvilges og utbetales etter at anlegget er i drift, og skal være uavhengig av anleggets driftsinntekter.

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA. ​​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 45 % av støtteberettigede kostnader når kostnadene er beregnet i hht. bokstav a) eller b) ovenfor og 30 % når kostnadene er beregnet i hht. bokstav c). Støttesatsene kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

​I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

Merknad

Til produksjon av biodrivstoff kan bare produksjon som benytter annet bærekraftig bioråstoff enn matbasert bioråstoff støttes (jf. Fornybarhets-direktivet). Konvertering av eksisterende matbaserte biodrivstoffanlegg til avanserte biodrivstoffanlegg kan imidlertid støttes, forutsatt at den matbaserte produksjonen reduseres tilsvarende den nye kapasiteten.

Ved støtte til biovarmeanlegg inngår distribusjonsnettet i kostnadsgrunnlaget. I de tilfellene hvor distribusjonsnettet/rørsystemet utgjør mer enn 50 % av kostnadsgrunnlaget, benyttes ikke art. 41, men art. 46 (forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt).

Publisert :
Sist oppdatert :