Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i tiltak for miljøbeskyttelse utover EU-standarder eller økt miljø-beskyttelsesnivå dersom det ikke finnes EU-standarder (GBER art. 36)

Støtteformål

Investeringer som går lenger i retning av miljøbeskyttelse enn lovpålagte miljøkrav i EU (selv om norske miljøkrav skulle være strengere) eller for å øke beskyttelsesnivået i mangel av EU-standarder.

Støtteberettigede kostnader

De miljøbeskyttelsesrelaterte kostnadene der disse klart kan identifiseres som en separat del av de samlede investeringskostnadene. I andre tilfeller må det foretas en beregning av merkostnadene sammenlignet med en tilsvarende mindre miljøvennlig investering som realistisk sett ville blitt gjennomført uten støtten.

Unntak

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor det er usikkerhet ved om tiltaket gir høyere grad av miljøbeskyttelse. ​

Investeringer for å oppfylle standarder som er vedtatt, men ikke trådt i kraft, kan ikke støttes bortsett fra ved kjøp av nye, eller "oppgradering" av, transportmidler til vegtransport, jernbane og indre vannveier samt sjøtransport, som er i samsvar med vedtatte EU-standarder, hvis kjøpet skjer før disse standardene trer i kraft, og hvis de nye standardene, når de blir obligatoriske, ikke kommer til anvendelse på allerede anskaffede transportmidler.

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 40 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

Publisert :
Sist oppdatert :